cub-e.net

just coding...

Veri Turleri Hakkinda

Microsoft Dynamics CRM 2011 ve Microsoft Dynamics CRM Online'da programlama modeli .NET'in temel türlerini kullanacak şekilde değiştirildi.

Bu tabloda beni en çok şaşırtan ise Customer, Lookup, Owner nesnelerinin artık EntityReference türünden sadece bir değer almaları. CRM'i yeni öğrenler için işler gerçekten kolaylaştırılmış. Artık kod yazarken CRM ile başlayan nesnelerimiz yok.

Aşağıdaki tablo bize Microsoft Dynamics CRM 4.0 ile CRM 2011, 2013 ve 2015 arasındaki tür dönüşümünü göstermektedir.

Özellik Adı

Microsoft Dynamics CRM 2011, 2013, 2015 Türü

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Türü

AttributeTypeCode.Boolean

bool ya da System.Boolean

CrmBoolean

AttributeType.CalendarRules

EntityCollection

DynamicEntity[] or calendarrule[]

AttributeType.Customer

EntityReference

Customer

AttributeType.DateTime

System.DateTime

CrmDateTime

AttributeType.Decimal

decimal ya da System.Decimal

CrmDecimal

AttributeType.Double

double ya da System.Double

CrmFloat

AttributeType.Integer

int ya da System.Integer

CrmNumber

AttributeType.Internal

System.Object

Kayıtlarda Kullanılmaz

Kayıtlarda Kullanılmaz.

AttributeType.Lookup

EntityReference

Lookup

AttributeType.Memo

string ya da System.String

System.String

AttributeType.Money

Money

CrmMoney

AttributeType.Owner

EntityReference

Owner

AttributeType.PartyList

EntityCollection or ActivityParty[]

activityparty[] or DynamicEntity []

AttributeType.Picklist

OptionSetValue

Picklist

AttributeType.PrimaryKey

System.Guid

Key

AttributeType.String

System.String

System.String

AttributeType.State

OptionSetValue yada oluşturulan enumeration kullanılmalı

EntityNameStateInfo

AttributeType.Status

OptionSetValue ya da int

Status

AttributeType.Uniqueidentifier

System.Guid

UniqueIdentifier

AttributeType.Virtual

System.Object

Kayıtlarda Kullanılmaz

Kayıtlarda Kullanılmaz

Eski Tür

Yeni Tür

CrmAttributeType Class (MetadataService)

Microsoft.Xrm.Sdk.Metadata.AttributeTypeCode

Moniker Class (CrmService)

Microsoft.Xrm.Sdk.EntityReference

SecurityPrincipal Class (CrmService)

Microsoft.Xrm.Sdk.EntityReference

 

OptionSetValue

OptionSetValue’a değer atamak için ilk önce OptionSetValue türünden bir nesne oluşturmanız gerekmektedir.  Burada dikkat çekmek istediğim konu ise eğer state alanı ile çalışacaksanız (yani firma için aktif/pasif, teklif için açık/kazanıldı/kaybedildi gibi) early-bound sınıflarda bunlar için mutlaka bir enumaration oluşturulmakta. Ama late bound sınıflarda bu durumu programcı yönetmektedir.

Örnek olarak adres üzerindeki bir optionset alana değer atama aşağıdaki şekilde olmaktadır;

OptionSetValue osv = new OptionSetValue(1);

contact.Attributes["address1_freighttermscode"] = osv;

 

EntityReference

CRM sisteminde iki entity’yi birbirine bağlamak için lookup nesnesini kullanmak zorundayız. Lookup’lar üzerinde programatik işlem yapabilmek için EntityReference nesnesini kullanmaktayız. Bu nesneye Lookup alana reference vermek istemiz nesnenin türü ve Id’sini vermemiz gerekmektedir.

Aşağıdaki örnekte parentAccountId atama yapılacak nesnenin guid cinsinden Id’si olmalı;

EntityReference parentaccountid = new EntityReference("account", parentAccountId));

accountEntity.Attributes["parentaccountid"] = parentaccountid;

ioService.Update(accountEntity);

Null Değer Atama

CRM 4.0’dan farklı olarak .Net Type türleri kullanıldığı için null değer atama işlemi artık sadece alana değer vermekten ibaret oldu. İşte birkaç örnek;

EntityAdi.IndustryCode = null;

EntityAdi.AccountId = Guid.Empty;

EntityAdi.AccountNumber ="";

EntityAdi.Address1_Country = String.Empty;

Early ve Late Binding Arasındaki Farklar

Dynamics CRM 2011 ve sonrasinda CRM içerisinde programcılar kendilerine birden fazla programlama biçimi seçebilirler. Dynamics CRM’de WSDL kullanarak early-bound tipleri ve Dynamics Entity sınıflarını kullanarak da late-bound programlama yapabilirsiniz. Plug-in ve Workflow yazabilmek için late-bound tipleri kullanmamız gerekmektedir.

Dynamics CRM 4.0’da entity sınıflarının duruşu aşağıdaki şekildeki gibiydi;

Şimdi ise Dynamics CRM 2011’de bu yapı şu şekilde değişti;

DynamicEntity sınıfı artık Entity sınıfı isimli bir sınıfla yer değiştirdi. Bunun anlamı ise build time yani early bound tiplerle, runtime yani late bound tiplerin artık tek sınıftan türemesinin gerçekleşmiş olduğudur.

Dynamics CRM’de artık WSDL’e direkt ulaşamıyoruz. Daha önceki makalemde de anlattığım gibi 2 tane dll’i referans olarak eklemek ve servise bağlantı kurmak gerekmektedir.

Late-Bound olarak isimlendiren mimaride siz Entity sınıfından bir nesne türetmeli ve bu nesnenin attribute collection’da da değerlere yer vermelisiniz. Tabii burada değer alanlarının crm içerisindeki logical name’lerini kesinlikle bilmeniz gerekmektedir.

Aşağıdaki örnek bize late-bindig yapısının nasıl işlediğini gösterecektir;

Entity lead = new Entity("lead");

lead.Attributes["subject"] = "Deneme Firmasi";

lead.Attributes["firstname"] = "Baris";

lead.Attributes["lastname"] = "KANLICA";

lead.Attributes["companyname"] = "Mawens Business Solutions";

lead.Attributes["numberofemployees"] = 20;

Guid leadid = service.Create(lead);

Entity sınıfını kullanmaya başladığımız zaman late-binding’e giriş yapmış oluyoruz. Entity türünden oluşturduğumuz nesneye biz Lead türünden bilgileri içine dolduracağız diyoruz. Contact, Opportunity gibi CRM içerisindeki bütün nesneleri bu şekilde oluşturabiliriz.

Daha sonra ise alanların logical name’lerini vererek bunların değerleri veriyoruz. Burada .net tabanlı türleri kullanabilmekteyiz. CRM 4.0’da CrmBoolean, CrmNumber gibi türlere çeviriler yaparak nesnelerin içini doldururken artık buna ihtiyacımız bulunmamaktadır.

service isimli WCF tabanlı servisimizden türemiş nesnenin Create Metodunu kullanarak nesnemizi CRM içerisinde bir kayıt olarak oluşturuyoruz.

Early-Bound olarak isimlendirilen mimaride de ise CrmSvcUtil.exe aracını kullanarak bir OrganizationServiceContext türetmelisiniz. Daha sonra ise bu aracın türettiği nesneleri kullanabilir hale gelebilirsiniz. Tabii burada her bir nesnenin şema isimleriyle hareket ettiğimiz unutulmamalıdır.

Aşağıdaki örnek bize early-binding yapısının nasıl işlediğini gösterecektir;

CrmDataContext orgContext = new CrmDataContext(ServiseBaglan());

 

var contact = new Contact()

{

    FirstName = "Alan",

    LastName = "Smith"

};

orgContext.AddObject(contact);

 

orgContext.SaveChanges();

 

Burada ServiseBaglan() daha önceki makelemde belirttiğim gibi IOrganizationService Interface’inden türemiş bir sınıfı teşkil  etmektedir. Yani CRM’in WCF servisine hazır ve açık bir bağlantıdır.

Contact ise CRM içerisinde kişiler entity’sidir, Account, Lead, Invoice,Quote gibi daha bir çok entity bulunmaktadır.

Firstname ve Lastname ise kişinin adı ve soyadı için değerleri temsil etmektedir  ve bu bilgi OrganizationContext’ten gelmektedir. Bir sonraki yazında CrmDataContext isimli bu OrganizationContext’in CrmSvcUtil.exe aracılığıyla nasıl oluşturulduğu göstereceğim.

Daha sonra ise bu doldurduğumuz contact nesnesini OrganizationContext’e teslim ediyoruz ve işlem yapılması için SaveChanges() metodumuzu çağırıyoruz.

Farklılıkları ise şu şekilde sıralayabiliriz;

·         Early-Bound Entity Sınıflarının en büyük avantajı compile time da bize bütün hataları göstermesidir. Yani uygulamamızı yazarken ya da derlerken türler arası uyumsuzluk ya da yanlış değer atama gibi bütün yanlışlıklarımızı gözler önüne sermektedir. 

·         CrmSvcUtil bize tüm CRM mimarisini örneklerken bütün nesneleri ve onun ilişkilerini de getirmektedir. Böylece nesne dönüşümleri ve tür güvenliği de sağlanmış olmaktadır.

·         Visual Studio içerisinde inteli sense özelliğini kullanmamızı sağlar.

·         Dynamics CRM 4.0’dan beri WSDL ile çalışan kişiler bu yeni yapıda hiçbir farklılık hissetmeyeceklerdir.

CrmSvcUtil.exe ile Early-Bound Sınıflar Oluşturmak

Early-Bound tiplerle çalışabilmek için obje modelini bilmeye ihtiyacımız vardır. İşte CrmSvcUtil.exe bize bu kodu üretecek olan programdır.

Program early-bound .Net Framework sınıflarını ve entity modellerini Microsoft Dynamics CRM 2015 içerisinden almakta ve bize bir .cs dosyası halinde vermektedir. Bu noktadan sonra üretilen bu .cs dosyasını ya Visual Studio ile kodunuzun bir parçası olarak kullanabilir ya da bir dll haline getirip projenize referans olarak ekleyebilirsiniz. Bu sayede Visual Studio içerisinde intelli-sense özelliği ile kod geliştirebilirsiniz.

Eğer isterseniz uygulama her bir entity için ayrı bir partial class’da oluşturabilir.

CRM’in SDK’sında bin klasörü içerisinde bulabileceğiniz bu aracı command prompt ile çalıştırabilirsiniz.
crmsvcutil.exe            

/url: buraya Organization Service’in adresi gelecek

/out: çıktının hangi dosyaya olacağı bilgisi

/username : servise bağlanılacak kullanıcı adı

/şifre : servise bağlanılacak şifre

Eğer CRM’de zaten kullanıcı olan bir kişi ile oturum açtıysanız k.adı ve şifre belirtmenize gerek yok.

Bu şekilde gerekli cümleyi command promt’a yazdığınızda yukarıdaki ekranda olduğu gibi .cs dosyanızı alabilirsiniz.

Ek olarak aşağıdaki parametreleri de verebilirsiniz;

/serviceContextName: Eğer .cs dosyanızı LINQ Service Context vasıtasıyla LINQ sorgularını da desteklemesini istiyorsanız bu özelliği kullanmalısınız. Buraya türetilecek servis context’inin adını girmelisiniz örneğin “CrmDataContext” gibi.

Burada ek olarak şunu da belirtmeliyim ki bu komutu varsayalında ben hep kullanıyorum. Bu komutu kullandığımız zaman  2 şeyi unutmamız gerekmekte;

1.      Bir OrganizationContext oluşmakta artık onu kullanmamız gerekmekte, aşağıdaki örnekte olduğu gibi;

CrmDataContext orgContext = new CrmDataContext(ServiseBaglan());

2.      Crm Servis çağrısına şu özelliği eklememiz gerekmekte;

_serviceproxy.EnableProxyTypes();

 

Bu iki maddenin detayını LINQ ile veri  sorgulama makalemde daha detaylı anlatacağım.

/namespace : Varsayılanda .cs dosyası bir namespace olmadan türetilir bu özelliği kullanarak kodu bir namespace altında toplayabilirsiniz.

 /language : CrmSvcUtil.exe varsayılanda C# kodu üretil eğer VB kodu üretmek istiyorsanız bu özelliğe VB değerini vermeniz gerekmekte.

Bu tool aşağıdaki örnekte olduğu gibi bir kod üretmektedir;

 

    /// <summary>

    /// Bir müşteriyi veya potansiyel müşteriyi temsil eden işletme. Ticari işlemlerde faturalanan şirket.

    /// </summary>

    [System.Runtime.Serialization.DataContractAttribute()]

    [Microsoft.Xrm.Sdk.Client.EntityLogicalNameAttribute("account")]

    [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("CrmSvcUtil", "5.0.9688.1244")]

    public partial class Account : Microsoft.Xrm.Sdk.Entity, System.ComponentModel.INotifyPropertyChanging, System.ComponentModel.INotifyPropertyChanged

    {

 

        /// <summary>

        /// Default Constructor.

        /// </summary>

        public Account() :

            base(EntityLogicalName)

        {

        }

 

        public const string EntityLogicalName = "account";

 

        public const int EntityTypeCode = 1;

 

        public event System.ComponentModel.PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;

 

        public event System.ComponentModel.PropertyChangingEventHandler PropertyChanging;

 

        private void OnPropertyChanged(string propertyName)

        {

            if ((this.PropertyChanged != null))

            {

                this.PropertyChanged(this, new System.ComponentModel.PropertyChangedEventArgs(propertyName));

            }

        }

CRM 2011’de Create/Update/Delete Metodlarına Farklı Bir Bakış

Dynamics CRM'in iş dünyasının parlayan yıldızı olan ve her türlü iş platfomunun temeline yerleştirebilecek bir mimaride olduğunu her fırsatta anlatmaya çalışıyorum. Bu mimari üzerinde bizim kod geliştirmemizi ve sistem ile entegre olmamızı sağlayan web servisleri ve dll'ler vasıtasıyla yazma ve okuma işlemlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Bugün sizlere daha önceden eski versiyonlar için de bahsetmiş olduğum oluşturma,  güncelleme ve silme metodlarının yapısını tekrar anlatacağım ama sonunda bunları Process isimli bir class'da birleştirip tek bir yerden yönetilmelerini sağlayacağız.

CRM servis nesnesi bize kayıtlar üzerinde işlem yapma özelliği sağlamaktadır. Servis içinden yapmak istediğimiz harekete uygun metodu çağırmamız gerekmektedir.
  Tabii burada unutulmaması gereken konu servisi çağıran kullanıcının çağrılan metodda işlem yapmaya yetkili olması gerekmektedir.

Create Metodu CRM 2011 içerisinde bir entity içerisinde yeni bir nesne oluşturmamıza olanak tanır. Metod parametre olarak entity türünden bir nesne alır ve yeni oluşturulmuş nesnenin GUID türünden değerini geri döndürür.

Aşağıdaki örnek bu metodun late-bound sınıfla kullanımını göstermektedir.

// Entity nesnesinin yeni bir instance’ini olusturuyoruz
Entity account = new Entity("account");
// Gerekli attribute’lara atama yapiyoruz.
account["name"] = "Örnek Firma";
// Örnek Firma adında bir firma karti olusturuyoruz.
_accountId = ioService.Create(account); 

Aşağıdaki örnek bu metodun early-bound sınıfla kullanımını göstermektedir.

Contact contact = new Contact()
{
  FirstName="Deneme",
  LastName="Kisisi",
  Address1_City="İstanbul",
};
Guid contactGuid =_service.Create(contact);

Update Metodu CRM 2011 içerisinde bir entity içerisinde bir nesneyi güncellememizi sağlar. Metod parametre olarak entity türünden bir nesne alır. Güncellenecek nesnenin id’si mutlaka parametre olarak verilmelidir.

Guid gContact = new Guid("7bE545CCD3-9A3A-E011-BA8B-78E7D1623F9D");
 
Contact contact = new Contact()
{
   ContactId = gContact,
   FirstName="Test",
   LastName="Kisisi",
   Address1_City="Ankara",
};
_service.Update(contact);

Delete Metodu CRM 2011 içerisinde Id’sini verdiğiniz bir nesneyi sistemden silmeye yarar. Metod parametre olarak silinecek nesnenin Id’si yanında bu nesnenin türünü ister.

Guid gContact = "7bE545CCD3-9A3A-E011-BA8B-78E7D1623F9D";
_service.delete("contact", gContact); 

Bir programcı olarak çok standart olan bu işlemleri isterseniz bir class mantığı altında birleştirelim. Bu sayede daha yönetilebilir bir CRUD (Create, Read, Update, Delete) yapısı oluşturabiliriz. Ben bu sınıf için Process adını kullandım ve Process sınıfı içerisinde şu anda Oluşturma, Güncelleme ve Silme işlerimi yapmaktayım. İlerleyen makalelerde Okuma yapılarını incelerken onları da bu sınıfa dâhil ederiz.

Burada öncelikle açıklamalıyım ki bir önceki makalede yer alan Singleton tasarım deseniyle CRM servisini oluşturma yazımdaki class’tan faydalanarak servisi çağırma işlemini gerçekleştirdim. O yazıyı okumak isterseniz buraya tıklayınız

Ek olarak hata olaylarını kontrol etmek için Result isimli bir class kullandım bu class’ın içeriği şu şekilde;

public class Result
  {
    public string Message { get; set; }
    public bool isError { get; set; }
    public Object BusinessObject { get; set; }
 
    public Result(string _Message, bool _isError, Object _BusinessObject)
    {
      Message = _Message;
      isError = _isError;
      BusinessObject = _BusinessObject;
    }
 
    public Result(string _Message, bool _isError)
    {
      Message = _Message;
      isError = _isError;
      BusinessObject = null;
    }
  }

Görüldüğü üzere çok basit bir class bize sonucun başarılı mı başarısız mı oldu��unu döndürecek o kadar.

Bunun haricinde bir de Base isimli bir class’ım var ki Process sınıfını aslında bu class’dan türetmekteyim. Şu anda bu class’ı sadece ErrorNumber ve ErrorDetail gibi hata oluştuğunda bilgi almamızı sağlayacak iki property ile kullanmaktayım ama ileride farklı propertyler de eklenecek.

public class Base
{
  public int ErrorCode { get; set; }
  public string ErrorDetail { get; set; }
} 

Bu iki class’ımı açıkladıktan sonra asıl yapıda kullanacağımız metodlara gelelim. İlk önce create metodunu inceleyelim. Hatırlayacağınız üzere CRM servisinde Create metdonun Update metodundan tek farkı id’ye ihtiyaç duymamasıydı. Çünkü bu metod id’yi üretip bize geri döndürecek. Ben de kurguyu buna göre planladım.

public Result Create(Entity EntityForCreate)
    {
      try
      {
        Service service = Service.GetService();
 
        if (service == null)
          throw new Exception("Service is null");
        if (service != null && service.ErrorCode > 0)
          throw new Exception(service.ErrorDetail);
 
        Guid EntityID = service.OrganizationService.Create(EntityForCreate);
 
        DetailedLog.CreateLog("Entity Created! Type: " + EntityForCreate.LogicalName + ", ID : " + EntityID, 
          System.Diagnostics.EventLogEntryType.Information);
 
        return new Result("", false, EntityID);
       }
      catch (Exception ex)
      {
        ErrorCode = 100;
        ErrorDetail = ExceptionHandler.HandleException(ex);
        DetailedLog.CreateLog(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().Name
          + " : " + System.Reflection.MethodBase.GetCurrentMethod().ToString()
          + " : " + ErrorDetail, System.Diagnostics.EventLogEntryType.Error);
 
        return new Result(ErrorDetail, true);
      }
    }

Aslında yapı çok basit servis nesnemi çağırıyorum, servis oluşurken hata var mı diye bakıyorum eğer hata varsa hatayı fırlatıyorum. (bu noktada şunu belirtmeliyim ki catch bölümünde yer alan DetailLog ve ExceptionHandler benim daha önceden yazmış olduğum hata yönetimi ile ilgili class’lar catch bölümünü siz de istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz) Eğer hata yok ise OrganizationService metodumu kullanarak nesnemi oluşturuyorum. Bu noktada da bir hata yoksa servis bana oluşturduğu nesnenin id’sini döndürüyor yok eğer hata varsa zaten kod catch bloğuna düşüyor. İşte bu kadar.

Şimdi gelin diğer metodlara bir göz atalım;

public Result Update(Entity EntityForUpdate, Guid EntityID)
    {
      try
      {
        Service service = Service.GetService();
 
        if (service == null)
          throw new Exception("Service is null");
        if (service != null && service.ErrorCode > 0)
          throw new Exception(service.ErrorDetail);
 
           service.OrganizationService.Update(EntityForUpdate);
 
        DetailedLog.CreateLog("Entity Updated! Type: " + EntityForUpdate.LogicalName + ", ID : " + EntityID,
          System.Diagnostics.EventLogEntryType.Information);
 
            return new Result("", false);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        ErrorCode = 100;
        ErrorDetail = ExceptionHandler.HandleException(ex);
        DetailedLog.CreateLog(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().Name
          + " : " + System.Reflection.MethodBase.GetCurrentMethod().ToString()
          + " : " + ErrorDetail, System.Diagnostics.EventLogEntryType.Error);
 
        return new Result(ErrorDetail, true);
      }
    }

Update metodu neredeyse Create metodunun aynısı tek fark daha önce de ifade ettiğim gibi güncellenecek nesnenin id’sini alması. Bunu almalı ki neyi güncellediğini bilebilsin. Aslında burada şöyle bir mantıksal kargaşa var update metodu ek olarak id’yi almamakta zaten sizin ona update edilmesi için vereceğiniz entity’nin Id alanına vermelisiniz. Benim burada ek olarak almamdaki amaç onu loglamak için.

Bir de Delete metoduna göz atalım;

public Result Delete(string EntityName, Guid EntityID)
    {
      try
      {
        Service service = Service.GetService();
 
        if (service == null)
          throw new Exception("Service is null");
        if (service != null && service.ErrorCode > 0)
          throw new Exception(service.ErrorDetail);
 
        service.OrganizationService.Delete(EntityName, EntityID);
 
        DetailedLog.CreateLog("Entity Created! Type: " + EntityName + ", ID : " + EntityID,
          System.Diagnostics.EventLogEntryType.Information);
 
        return new Result("", false);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        ErrorCode = 100;
        ErrorDetail = ExceptionHandler.HandleException(ex);
        DetailedLog.CreateLog(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().Name
          + " : " + System.Reflection.MethodBase.GetCurrentMethod().ToString()
          + " : " + ErrorDetail, System.Diagnostics.EventLogEntryType.Error);
 
        return new Result(ErrorDetail, true, null);
      }
    }

Delete metodu entity’nin adını ve id’sini almakta. Bu iki veriyi de servise vermekteyiz.

Class’ın tamamına bakacak olursak;

public class Process : Base
  {
    public Result Create(Entity EntityForCreate)
    {
      try
      {
        Service service = Service.GetService();
 
        if (service == null)
          throw new Exception("Service is null");
        if (service != null && service.ErrorCode > 0)
          throw new Exception(service.ErrorDetail);
 
        Guid EntityID = service.OrganizationService.Create(EntityForCreate);
 
        DetailedLog.CreateLog("Entity Created! Type: " + EntityForCreate.LogicalName + ", ID : " + EntityID, 
          System.Diagnostics.EventLogEntryType.Information);
 
        return new Result("", false, EntityID);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        ErrorCode = 100;
        ErrorDetail = ExceptionHandler.HandleException(ex);
        DetailedLog.CreateLog(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().Name
          + " : " + System.Reflection.MethodBase.GetCurrentMethod().ToString()
          + " : " + ErrorDetail, System.Diagnostics.EventLogEntryType.Error);
 
        return new Result(ErrorDetail, true);
      }
    }
 
    public Result Update(Entity EntityForUpdate, Guid EntityID)
    {
      try
      {
        Service service = Service.GetService();
 
        if (service == null)
          throw new Exception("Service is null");
        if (service != null && service.ErrorCode > 0)
          throw new Exception(service.ErrorDetail);
        
        service.OrganizationService.Update(EntityForUpdate);
 
        DetailedLog.CreateLog("Entity Updated! Type: " + EntityForUpdate.LogicalName + ", ID : " + EntityID,
          System.Diagnostics.EventLogEntryType.Information);
 
        return new Result("", false);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        ErrorCode = 100;
        ErrorDetail = ExceptionHandler.HandleException(ex);
        DetailedLog.CreateLog(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().Name
          + " : " + System.Reflection.MethodBase.GetCurrentMethod().ToString()
          + " : " + ErrorDetail, System.Diagnostics.EventLogEntryType.Error);
 
        return new Result(ErrorDetail, true);
      }
    }
 
    public Result Delete(string EntityName, Guid EntityID)
    {
      try
      {
        Service service = Service.GetService();
 
        if (service == null)
          throw new Exception("Service is null");
        if (service != null && service.ErrorCode > 0)
          throw new Exception(service.ErrorDetail);
 
        service.OrganizationService.Delete(EntityName, EntityID);
 
        DetailedLog.CreateLog("Entity Created! Type: " + EntityName + ", ID : " + EntityID,
          System.Diagnostics.EventLogEntryType.Information);
 
        return new Result("", false);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        ErrorCode = 100;
        ErrorDetail = ExceptionHandler.HandleException(ex);
        DetailedLog.CreateLog(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().Name
          + " : " + System.Reflection.MethodBase.GetCurrentMethod().ToString()
          + " : " + ErrorDetail, System.Diagnostics.EventLogEntryType.Error);
 
        return new Result(ErrorDetail, true, null);
      }
    }
  }

Class’ımızı bu şekilde oluşturduktan sonra gelin onu bir konsol uygulaması yardımıyla çağıralım ve iş başında görelim.

static void Main(string[] args)
    {
      try
      {
        Entity lead = new Entity("lead");
        lead.Attributes["subject"] = "Fuardan Gelenler";
        lead.Attributes["firstname"] = "Barış";
        lead.Attributes["lastname"] = "KANLICA";
        lead.Attributes["companyname"] = "Omerd Business Solutions";
 
        Process process = new Process();
        Result result = process.Create(lead);
        if (result.isError)
          throw new Exception(result.Message);
 
        Console.WriteLine("Lead created : " + result.BusinessObject.ToString());
        Console.ReadLine();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine("Error : " + ex.Message);
        Console.ReadLine();
      }
    }

 

Gördüğünüz üzere Entity nesnemi çağıyor ve ona lead adını veriyorum. İçerisi istediğim bilgiler ile dolduruyor ve Process class’ımın içindeki Create metodu vasıtasıyla CRM içerisinde oluşmasını sağlıyorum. İşte hepsi bu kadar :) 

Bütün bu işlemler sonunda tek bir noktadan yönetilebilir bir CRUD mimarisi yavaş yavaş ortaya çıkmakta. Sıra Okuma işlemlerinin detaylarına inmekte. Onu da artık başka bir makalede inceleyeceğiz.

Early ve Late Binding Arasındaki Farklar

Dynamics CRM 2011 içerisinde programcılar kendilerine birden fazla programlama biçimi seçebilirler. Dynamics CRM 4.0’da  WSDL kullanarak early-bound tipleri ve Dynamics Entity sınıflarını kullanarak da late-bound programlama yapabilirler.Plug-in ve Workflow yazabilmek için late-bound tipleri kullanmamız gerekmektedir. Bunlar yeni programlama modelleri ile değiştiler.

Dynamics CRM 4.0’da entity sınıflarının duruşu aşağıdaki şekildeki gibiydi;

Şimdi ise Dynamics CRM 2011’de bu yapı şu şekilde değişti;

DynamicEntity sınıfı artık Entity sınıfı isimli bir sınıfla yer değiştirdi. Bunun anlamı ise build time yani early bound tiplerle, runtime yani late bound tiplerin artık tek sınıftan türemesinin gerçekleşmiş olduğudur.

Dynamics CRM 2011’de artık WSDL’e direkt ulaşamıyoruz. Daha önceki makalemde de anlattığım gibi 2 tane dll’i referans olarak eklemek ve servise bağlantı kurmak gerekmektedir.

Late-Bound olarak isimlendiren mimaride siz Entity sınıfından bir nesne türetmeli ve bu nesnenin attribute collection’da da değerlere yer vermelisiniz. Tabii burada değer alanlarının crm içerisindeki logical name’lerini kesinlikle bilmeniz gerekmektedir.

Aşağıdaki örnek bize late-bindig yapısının nasıl işlediğini gösterecektir;


Entity
accountEntity = new Entity("account");

accountEntity["name"] = "Deneme Firmasi";

accountEntity["emailaddress1"] = "info@deneme.com";
Guid accountID = ioService.Create(accountEntity);


Entity sınıfını kullanmaya başladığımız zaman late-binding’e giriş yapmış oluyoruz. Entity türünden oluşturduğumuz nesneye biz Account türünden bilgileri içine dolduracağız diyoruz. Contact, Opportunity gibi CRM içerisindeki bütün nesneleri bu şekilde oluşturabiliriz.

Daha sonra ise alanların logical name’lerini vererek bunların değerleri veriyoruz. Burada .net tabanlı türleri kullanabilmekteyiz. CRM 4.0’da CrmBoolean, CrmNumber gibi türlere çeviriler yaparak nesnelerin içini doldururken artık buna ihtiyacımız bulunmamaktadır.

ioService isimli WCF tabanlı servisimizden türemiş nesnenin Create Metodunu kullanarak nesnemizi CRM içerisinde bir kayıt olarak oluşturuyoruz.
Early-Bound olarak isimlendirilen mimaride de ise CrmSvcUtil.exe aracını kullanarak bir OrganizationServiceContext türetmelisiniz. Daha sonra ise bu aracın türettiği nesneleri kullanabilir hale gelebilirsiniz. Tabii burada her bir nesnenin şema isimleriyle hareket ettiğimiz unutulmamalıdır.

Aşağıdaki örnek bize early-binding yapısının nasıl işlediğini gösterecektir;

CrmDataContext orgContext = new CrmDataContext(ServiseBaglan());

var contact = new Contact()

{

    FirstName = "Alan",

    LastName = "Smith"

};

orgContext.AddObject(contact);

orgContext.SaveChanges();


Burada ServiseBaglan() daha önceki makelemde belirttiğim gibi IorganizationService Interface’inden türemiş bir sınıfı teşkil  etmektedir. Yani CRM’in WCF servisine hazır ve açık bir bağlantıdır.

Contact ise CRM içerisinde kişiler entity’sidir, Account,Lead,Invoice,Quote gibi daha bir çok entity bulunmaktadır.

Firstname ve Lastname ise kişinin adı ve soyadı için değerleri temsil etmektedir  ve bu bilgi OrganizationContext’ten gelmektedir. Bir sonraki yazında CrmDataContext isimli bu OrganizationContext’in CrmSvcUtil.exe aracılığıyla nasıl oluşturulduğu göstereceğim.

Daha sonra ise bu doldurduğumuz contact nesnesini OrganizationContext’e teslim ediyoruz ve işlem yapılması için SaveChanges() metodumuzu çağırıyoruz.

Farklılıkları ise şu şekilde sıralayabiliriz;

·         Early-Bound Entity Sınıflarının en büyük avantajı compile time da bize bütün hataları göstermesidir. Yani uygulamamızı yazarken ya da derlerken türler arası uyumsuzluk ya da yanlış değer atama gibi bütün yanlışlıklarımızı gözler önüne sermektedir. 

·         CrmSvcUtil bize tüm CRM mimarisini örneklerken bütün nesneleri ve onun ilişkilerini de getirmektedir. Böylece nesne dönüşümleri ve tür güvenliği de sağlanmış olmaktadır.

·         Visual Studio içerisinde inteli sense özelliğini kullanmamızı sağlar.

·         Dynamics CRM 4.0’da WSDL ile çalışan kişiler bu yeni yapıda hiçbir farklılık hissetmeyeceklerdir.


Bir sonraki makalede görüşmek dileğiyle :)

 

Dynamics CRM 4.0 SDK ver. 4.0.4 (CRM SDK Versiyon 4.0.4 hazır)

Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK Versiyon 4.0.4 indirilmeye hazır. Bu versiyon çok fazla yenilik ve güncelleştirme içermekte. Detayları aşağıda bulabilirsiniz.

---

Version 4.0.4 of the Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK is now available for download! This version contains lots of great new and updated information:

· Offline Plug-in Security  - New information about the additional security restriction for an offline plug-in, which requires that a registry key named after the public key token of the plug-in assembly be added to the system registry. The online/offline plug-in sample code and walkthrough was updated too.

· Plug-in Constructor - Added a topic explaining how to write a constructor for a plug-in that accepts parameters. These strings can be used to pass information to the plug-in at run time.

· Privileges by Message – The appendix showing the required privileges for each message has been updated. There are a few outstanding messages that will be completed in the next SDK release.

· Outlook Sample Code and Programming Reference – The reference topics for the Microsoft.Crm.Outlook.Sdk assembly have been completed. Added new sample code that interacts with Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook using this assembly.

· Using the Discovery Service in Microsoft Dynamics CRM Live - Added a topic to show how to get the Web reference for Microsoft Dynamics CRM Live.

· SiteMap Sample Code - Added step-by-step instructions for how to change the label text in the navigation pane.

· Scripting Sample Code - Added a new scripting sample that allows you to control which users can update data in a field.

· Report Writers Guide - Added a new topics on linking reports, managing reports offline and new information about publishing reports.

· Other Sample Code 

  • How to Send a Bulk E-mail and Monitor the System Job
  • How to Start an Asynchronous Bulk Delete Job and Review Results
  • Using the BackgroundSendEmail Message
  • Using the QualifyMembersList Message

The online version of the SDK will be available within a few days, so check back to the Microsoft Dynamics CRM Developer Center later this week.

Microsoft Dynamics CRM Hatalarını Yakalamak

CRM web servisi bir web servisinin doğası gereği soap ile iletişim kurmakta ve işlenen hataları da soap içinde xml ile döndürmektedir.


Microsoft Dynamics CRM Web Servisi'nde Request parametresi kullanılarak bir çağrı yaptığınızda hata olarak System.Web.Services.Protocols.SoapException sınıfından ortak bir hata mesaj yapısı döner.

SoapException'ın Message property'si her zaman için "Server was unable to process request." hatasını döndürür.

SoapException içerisinde Detail property'si oluşmuş olan hata hakkında daha fazla bilgi verecektir. Detail property bir XmlNode türündendir ve InnerXml property aşağıdaki formatta hatayı sunmaktadır.

<error>
<description>Error description goes here.</description>
<code>0xABCD1234</code>
<type>Platform</type>
</error>
 

ErrorCode yani xml içerisindeki Number hexadecimal türündedir. Örnek verecek olursak; eğer veritabanında olmayan bir fax'ı çağırmaya kalkalsanır hata aşağıdaki şekilde olacaktır:

<error>
<code>0x80041103</code>
<description>'Lead' entity doesn't contain attribute with Name = 'name'.</description>
<type>Platform</type>
</error>

Standart bir kodlama mantığında catch bloğunda bu hatayı aşağıdaki şekilde yakalabiliriz.

catch (System.Web.Services.Protocols.SoapException ex)
{
   
Message = ex.Message;
   
Detail = ex.Detail.InnerText;
}

Bu şekilde hatayı öğrenebiliriz ama detaylı ve güzel bir hata mesajı olmaz son kullanıcı için. Tabii burada bu hataları loglayacak bir yapı oluşturabiliriz bu tercihinize kalmış ama her durumda detaya ihtiyacımız var.

CRM'in detaylı hata kod listesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Hata yapısı ve içeriği hakkında bu bilgileri verdikten sonra bu hataları yakalayacak kodu vermek güzel olacak sanırım :) Aşağıda kodu ve açıklamasını bulabilirsiniz.

 

/// <summary>
///
Hatalari yakaliyoruz.
/// </summary>
/// <param name="ex">System Exception</param>
/// <returns>hatanin detayli aciklamasi</returns>
private string HandleException(Exception ex)
{
   
string Error = "Uygulama bir hata ile karsilasti." + System.Environment.NewLine;
    Error +=
"Message : " + ex.Message + System.Environment.NewLine;
   
if (ex.InnerException != null)
        Error += ex.InnerException.Message + System.
Environment.NewLine;
   

    SoapException
se = ex as SoapException;
   
if (se != null)
    {
        Error +=
"Code : " + GetError(se.Detail, "//code") + System.Environment.NewLine;
        Error +=
"Desription : " + GetError(se.Detail, "//description") + System.Environment.NewLine;
        Error +=
"Type : " + GetError(se.Detail, "//type") + System.Environment.NewLine;
    }
   
return Error;
}

/// <summary>
/// SoapException.Detail icerisindeki hatayi dondurur
/// </summary>
/// <param name="errorInfo">hatayi iceren XmlNode'u.</param>
/// <param name="item">geri dondurulecek hata.</param>
/// <returns>hata detayi ya da bos icerik.</returns>
private string GetError(XmlNode errorInfo,string item)
{
   
XmlNode code = errorInfo.SelectSingleNode(item);
   
if (code != null)
   
    return code.InnerText;
   
else
        return
"";
}
 1. Burada dikkat edilmesi gereken şey hatanın SoapException sınıfı türünden olup olmadığını kontrol ettiğimiz kısım;

      SoapException se = ex as SoapException;

  eğer içerik SoapException türünden ise detayını öğrenmek isityoruz. ( "as" ifadesi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.)
 2. Yukarıda hata durumunda dönecek Xml içeriğini verdim. Bu bir Xml olduğu için XmlNode'larına erişerek istediğimiz bilgiyi alalım. İşte GetError bu işe yarıyor. Soap Exception'ın Detail'ını ve istediğimiz node'u söylüyoruz bize geri dönüyor.

      GetError(se.Detail, "//code")

Bu kod sonucunda elde ettiğimiz hata mesajı;

 

Uygulama bir hata ile karsilasti.
Message : Server was unable to process request.
Code : 0x80041103
Desription : 'Lead' entity doesn't contain attribute with Name = 'name'.
Type : Platform

 

Bir makalemizin daha sonuna geldik umarım faydalı olmuştur.


Barış KANLICA

Yazılım Uzmanı – Software Specialist
brsk@e-kolay.net
www.cub-e.net
forum.cub-e.net

Microsoft Dynamics CRM Web Servisi ve Performans

Benim yazılarımı takip edenler hatırlayacaklardır. Daha önce CRM üzerinde veri sorgulama yöntemleri isimli yazı dizimin 1. bölümü web servislerini kullanarak veri sorgulama yöntemleriydi. O makalede web servisleri hakkında bilgi vermiştim ama şimdi CRM 4.0 çıkınca, CRM 4.0'ın web servisinin ek özelliklerini anlatmak ve performans konularına değinmek istedim.

CRM Web Servisi performans düşüklüğü nedeniyle programcılar tarafından pek sevilmemektedir. Bu makalede sizlere web servisin yapısını ve performans attırıcı bir yöntemlerden bahsedeceğim. Ayrıca CRM 3.0 ve 4.0 arasındaki servis yapısındaki değişikliklere göz atacağız.

WebServis’leri ise bize özellikle veri yazarken büyük kolaylıklar sağlasa da veri okurken bazen karışık olabiliyor. Web Servisleri class(sınıf) mimarisinde olduğundan nesne paylaşımına dayalı bir altyapı sunuyor. Bu doğru kullanıldığında, bize, program yazarken uzun uzun attribute ve property hazırlamak derdinden kurtarıyor.

Microsoft CRM’in 2 adet temel Web Servisi bulunmakta;

 1. CRM Service : istediğiniz entity üzerinde Create(Oluşturma),Update(Güncelleme) , Delete(Silme) gibi işlemleri yapmanızı sağlıyor. Adresi;
  CRM 3.0 : http://<yourservername(:port)>/mscrmservices/2006/crmservice.asmx
  CRM 4.0 : http://<yourservername(:port)>/mscrmservices/2007/crmservice.asmx
  alternatif olarak http://<yourservername(:port)>/MSCRMServices/2007/CrmServiceWsdl.aspx
 2. Metadata Service : CRM’in entity ve picklist mimarisi gibi metadata veritabanında bulunan veriler üzerinde yine Create(Oluşturma),Update(Güncelleme) ,Delete(Silme) gibi işlemleri yapmanızı sağlıyor. Metadata verisi içerisinde bir picklist(yani combobox-dropdownbox)’in içeriği, bir alanın türü gibi sistem üzerinde kullandığımız nesnelere yönelik bilgileri tutmaktadır. Adresi;
  CRM 3.0 : http://<yourservername(:port)>/mscrmservices/2006/metadataservice.asmx
  CRM 4.0 : http://<yourservername(:port)>/mscrmservices/2007/metadataservice.asmx

Web Servisini Projemize Eklemek :Visual Studio’da açtığımız uygulamamızın adı üzerinde sağ tuşa tıklayarak getirdiğimiz menüde aşağıdaki gibi “Add Web Reference”’a tıklıyoruz.


Açılan pencereye eklemek istediğimiz servisin url’ini yazıyoruz ve “go” düğmesine tıklıyoruz.

Servis credential yani kimlik doğrulamak için bizden kullanıcı adı ve şifre isteyecek. Bunu geçtikten sonra “Web reference name”’e servise verecegimiz ismi yazıyoruz. Burada ben “MyService” ismini veriyorum. “Add Reference” düğmesine tıklıyoruz.Artık servisimizi projemize eklemiş durumdayız.

 1. CRM servisimizin oluşturuyoruz.

          CrmService MyService = new CrmService();

 2. Servise network'te kim olduğumuzu söyleyelim eğer CRM serverın bulunduğu domainde oturum açmadıysak bunu yapmak zorundayız.

          System.Net.
  NetworkCredential MyCredential = new System.Net.NetworkCredential();
          MyCredential.UserName =
  ""
          MyCredential.Password = "";
          MyCredential.Domain =
  "";
          MyService.Url =
  "http:// i p : port/MSCrmServices/2007/CrmService.asmx";
          MyService.Credentials = MyCredential;

  Bu kod ile servise bağlandığımız zaman sistem üzerinde yaptığımız bütün hareketlerde yani güncelleme ve kayıt işlemlerinde burada vereceğiniz kullanıcı adı ve şifrenin ait olduğu kullanıcı created ve modified user olarak gözükecektir. Yani sistemde bizim uygulamamzı kullanan bütün kullanıcıları teke indirmiş olacağız.
  Bunun olmasını istemiyorsak aşağıdaki kodu kullanmamız gerekir;

      MyService.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;

  Bu kod sayesinde IIS üzerinde Integrated Windows Authentication ile oturum açmış olan kullanıcıyı yani CRM'e girmiş olan kullanıcının yetkileri ile işlem yapmış oluruz. Burada hatırlanması gereken en önemli şey uygulamamızın işlem yaptığı entityler üzerinde kullanıcının yetkilerine göre web servisin bize cevap vereceğidir.
 3. işte burası servisi hızlandırdığımız nokta. Nasıl mı oluyor adı üzerinde aslında güvensiz bağlantı paylaşımı yani yukarıda bahsettiğimiz güvenlik yöntemlerinden biri ile IIS üzerinde oturum açan bir kullanıcı olduğu zaman IIS talepte bulunan diğer kullanıcılar için doğrulama yapmıyor yani Kerberos devreye girmiyor Active Directory'e gidilmiyor. Bunlar sonucunda performansta gözle görülür bir artış oluyor.

          MyService.UnsafeAuthenticatedConnectionSharing = true;

  Ama işte burası önemli aması var :) sisteme ilk kim giriş yaparsa IIS o kullanıcı ile devam ettiğinden her işi sanki birinci kullanıcı yapmış gibi görünüyor. CRM'in performansını arttırmakla ilgili daha detaylı makalelere bu linkten ulaşabilirsiniz : Performans Arttırmak
 4. CRM 4.0 bildiğiniz gibi farklı hosting modelleri ile birlikte geliyor. Tabii bu hosting modellerini programatik olarak da kontrol etmek gerek. Artık crm serverine bağlanırken bir AuthenticationToken'a ihtiyacımız var bu olmadan servis bağlantı yapmanıza izin vermeyecektir.
  Token nesnesi içerisinde bulunan AuthenticationType isimli Property 0,1,2 değerlerinden birini almaktadır. Bunların anlamları ise;

  Alan Değer Tanım
  AD 0 Standart Active Directory authentication.
  Passport 1 Passport authentication. Şu an için Amerika ve Kanada'da kullanılacak olan windows live id ile Microsoft tarafından yapılacak olan hostinglerde geçerli olacak.
  Spla 2 Specifies Internet Facing Deployment authentication (formerly known as SPLA). Firmanızının CRM hosting yapacağı zaman kullanacağınız doğrulama biçimi.

  Bütün bunların yanında hosting yapsanız da yapmasanız da kullanmanız gereken bir property var adı OrganizationName. Hangi CRM organization için sisteme giriş yaptığınızın bilgisidir.

          CrmAuthenticationToken token = new CrmAuthenticationToken();
          token.AuthenticationType = 0;
          token.OrganizationName = "CRMVPC";
          MyService.CrmAuthenticationTokenValue = token;

private
CrmService service(bool isUnsafe)
{
   
try
    {
       
CrmService MyService = new CrmService();
       
// servise network'te kim oldugumuzu soyluyoruz. (Eger CRM Server'i ile ayni domainde degilseniz
        // bunu yapmak zorundasiniz yoksa "The request failed with HTTP status 401: Unauthorized." hatasini alirsiniz)
        System.Net.NetworkCredential MyCredential = new System.Net.NetworkCredential();
        MyCredential.UserName =
""
        MyCredential.Password =
"";
        MyCredential.Domain =
"";
        MyService.Url =
"http:// i p : port/MSCrmServices/2007/CrmService.asmx";
        MyService.Credentials = MyCredential;
       
// Eger crm server ile ayni domainde iseniz ve sizin crm'de bir rolunuz varsa asagida parantezler icerisinde
        // belirttigim komutu yukaridaki 5 satir yerine kullanabilirsiniz
        // ( MyService.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials; )
       
        // servisi hizlandirmak icin true degerini atiyabiliriz.
        MyService.UnsafeAuthenticatedConnectionSharing = isUnsafe;
       
        ///
CRM 4.0 ile gelenler

        CrmAuthenticationToken token = new CrmAuthenticationToken();
        token.AuthenticationType = 0;

        token.OrganizationName = "CRMVPC";
        MyService.CrmAuthenticationTokenValue = token;

        return
MyService;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        HandleException(ex);
        return null;
    }
}

Bir makalemizin daha sonuna geldik.


Barış KANLICA
Yazılım Uzmanı – Software Specialist
brsk@e-kolay.net
www.cub-e.net
forum.cub-e.net   

Microosft Dynamics CRM Error Code List in XML Format

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<crmerrors xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <crmerror>
    <ErrorId>80048471</ErrorId>
    <ManagedErrorName>UIDataMissingInWorkflow</ManagedErrorName>
    <ErrorMessage>The workflow does not contain UIData.</ErrorMessage>
  </crmerror>
  <crmerror>
    <ErrorId>80048470</ErrorId>
    <ManagedErrorName>RefEntityRelationshipRoleRequired</ManagedErrorName>
    <ErrorMessage>The entity relationship role of the referencing entity is required when creating a new one-to-many entity relationship.</ErrorMessage>
  </crmerror>
  <crmerror>
    <ErrorId>80048469</ErrorId>
    <ManagedErrorName>RelationshipRoleNodeNumberInvalid</ManagedErrorName>
    <ErrorMessage>There must be two entity relationship role nodes when creating a new many-to-many entity relationship.</ErrorMessage>
  </crmerror>
  <crmerror>
    <ErrorId>80048468</ErrorId>
    <ManagedErrorName>AssociationRoleOrdinalInvalid</ManagedErrorName>
    <ErrorMessage>The association role ordinal is not valid - it must be 1 or 2.</ErrorMessage>
  </crmerror>
  <crmerror>
    <ErrorId>80048467</ErrorId>
    <ManagedErrorName>RelationshipRoleMismatch</ManagedErrorName>
    <ErrorMessage>The relationship role name {0} does not match either expected entity name of {1} or {2}.</ErrorMessage>
  </crmerror>
  <crmerror>
    <ErrorId>80048466</ErrorId>
    <ManagedErrorName>PublishingDuplicateViewNotSupported</ManagedErrorName>
    <ErrorMessage>An entity contains two views with the same name. Remove one of the views and try to publish again.</ErrorMessage>
  </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048465</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportMapInUse</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>One or more of the selected data maps cannot be deleted because it is currently used in a data import.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048464</ErrorId>
      <ManagedErrorName>PreviousOperationNotComplete</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An operation on which this operation depends did not complete successfully.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048463</ErrorId>
      <ManagedErrorName>TransformationResumeNotSupported</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The resume/retry of Transformation job of Import is not supported.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048462</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotDisableDuplicateDetection</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Duplicate detection cannot be disabled because a duplicate detection job is currently in progress. Try again later.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048460</ErrorId>
      <ManagedErrorName>TargetEntityNotMapped</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Target Entity Name not defined for source:{0} file.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048459</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BulkDeleteChildFailure</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>One of the Bulk Delete Child Jobs Failed</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048458</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotRemoveNonListMember</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Specified Item not a member of the specified List.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048457</ErrorId>
      <ManagedErrorName>JobNameIsEmptyOrNull</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Job Name can not be null or empty.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048456</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportMailMergeTemplateError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>There was an error in parsing the mail merge templates in Import Xml</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048455</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ErrorsInWorkflowDefinition</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The selected workflow has errors and cannot be published. Please open the workflow, remove the errors and try again.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048454</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DistributeNoListAssociated</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This campaign activity cannot be distributed. No marketing lists are associated with it. Add at least one marketing list and try again.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048453</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DistributeListAssociatedVary</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This campaign activity cannot be distributed. Mail merge activities can be done only on marketing lists that are all the same record type. For this campaign activity, remove marketing lists so that the remaining ones are the same record type, and then try again.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048451</ErrorId>
      <ManagedErrorName>OfflineFilterParentDownloaded</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>You cannot use the Parent Downloaded condition in a local data group.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048450</ErrorId>
      <ManagedErrorName>OfflineFilterNestedDateTimeOR</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>You cannot use nested date time conditions within an OR clause in a local data group.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048449</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DuplicateOfflineFilter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>You can create only one local data group for each record type.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048448</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotAssignAddressBookFilters</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot assign address book filters</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048447</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotCreateAddressBookFilters</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot create address book filters</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048446</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotGrantAccessToAddressBookFilters</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot grant access to address book filters</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048445</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotModifyAccessToAddressBookFilters</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot modify access for address book filters</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048444</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotRevokeAccessToAddressBookFilters</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot revoke access for address book filters</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048443</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DuplicateMapName</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A data map with the specified name already exists.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048441</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidWordXmlFile</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Only Microsoft Word xml format files can be uploaded.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048440</ErrorId>
      <ManagedErrorName>FileNotFound</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The attachment file was not found.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048439</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MultipleFilesFound</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The attachment file name is not unique.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048438</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidAttributeMapping</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>One or more attribute mappings is invalid.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048437</ErrorId>
      <ManagedErrorName>FileReadError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>There was an error reading the file from the file system. Make sure you have read permission for this file, and then try migrating the file again.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048837</ErrorId>
      <ManagedErrorName>FileInUse</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Could not read the file because another application is using the file.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048436</ErrorId>
      <ManagedErrorName>NoPublishedDuplicateDetectionRules</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>There are no published duplicate detection rules in the system. To run duplicate detection, you must create and publish one or more rules.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048435</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BulkDeleteRecordDeletionFailure</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The record cannot be deleted.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048434</ErrorId>
      <ManagedErrorName>RuleAlreadyPublishing</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The selected duplicate detection rule is already being published.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048433</ErrorId>
      <ManagedErrorName>RuleNotFound</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>No rules were found that match the criteria.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048432</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotDeleteSystemEmailTemplate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>System e-mail templates cannot be deleted.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048431</ErrorId>
      <ManagedErrorName>EntityDupCheckNotSupportedSystemWide</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Duplicate detection is not enabled for one or more of the selected entities. The duplicate detection job cannot be started.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048430</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DuplicateDetectionNotSupportedOnAttributeType</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The rule condition cannot be created or updated because duplicate detection is not supported on the data type of the selected attribute.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048429</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MaxMatchCodeLengthExceeded</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The rule condition cannot be created or updated because it would cause the matchcode length to exceed the maximum limit.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048428</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotDeleteUpdateInUseRule</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The duplicate detection rule is currently in use and cannot be updated or deleted. Please try again later.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048427</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportMappingsInvalidIdSpecified</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The XML file has one or more invalid IDs. The specified ID cannot be used as a unique identifier.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048426</ErrorId>
      <ManagedErrorName>NotAWellFormedXml</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The input XML is not well-formed XML.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048425</ErrorId>
      <ManagedErrorName>NoncompliantXml</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The input XML does not comply with the XML schema.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048424</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DuplicateDetectionTemplateNotFound</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Microsoft Dynamics CRM could not retrieve the e-mail notification template.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048423</ErrorId>
      <ManagedErrorName>RulesInInconsistentStateFound</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>One or more rules cannot be unpublished, either because they are in the process of being published, or are in a state where they cannot be unpublished.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048422</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BulkDetectInvalidEmailRecipient</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The e-mail recipient either does not exist or the e-mail address for the e-mail recipient is not valid.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048421</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotEnableDuplicateDetection</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Duplicate detection cannot be enabled because one or more rules are being published.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048420</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotDeleteInUseEntity</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The selected entity cannot be deleted because it is referenced by one or more duplicate detection rules that are in process of being published.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D292</ErrorId>
      <ManagedErrorName>StringAttributeIndexError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>One of the attributes of the selected entity is a part of database index and so it cannot be greater than 900 bytes.</ErrorMessage>
   </crmerror>   
   <crmerror>
      <ErrorId>80048419</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotPublishMoreRules</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The selected record type already has the maximum number of published rules. Unpublish or delete existing rules for this record type, and then try again.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048418</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotDeleteInUseAttribute</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The selected attribute cannot be deleted because it is referenced by one or more duplicate detection rules that are being published.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048416</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidEntityName</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The record type does not match the base record type and the matching record type of the duplicate detection rule.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048415</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidOperatorCode</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The operator is not valid or it is not supported.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048414</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotPublishEmptyRule</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>No criteria have been specified. Add criteria, and then publish the duplicate detection rule.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048413</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotPublishInactiveRule</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The selected duplicate detection rule is marked as Inactive. Before publishing, you must activate the rule.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048412</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DuplicateCheckNotEnabled</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Duplicate detection is not enabled. To enable duplicate detection, click Settings, click Data Management, and then click Duplicate Detection Settings.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048410</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DuplicateCheckNotSupportedOnEntity</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Duplicate detection is not supported on this record type.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048408</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidStateCodeStatusCode</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>State code is invalid or state code is valid but status code is invalid for a specified state code.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048407</ErrorId>
      <ManagedErrorName>SyncToMsdeFailure</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Failed to start or connect to the offline mode MSDE database.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048405</ErrorId>
      <ManagedErrorName>AccessDenied</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Access is denied.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048306</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedIdsAccessDenied</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Not enough privilege to access the Microsoft CRM object or perform the requested operation.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ACCESSDENIED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048305</ErrorId>
      <ManagedErrorName>TeamNameTooLong</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified name for the team is too long.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_TEAM_NAME_TOO_LONG</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048015</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidDomainName</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The domain logon for this user is invalid. Select another domain logon and try again.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_INVALID_DOMAINNAME</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048304</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BulkMailServiceNotAccessible</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The Microsoft CRM Bulk E-Mail Service is not running.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048309</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ReportServerSP2HotFixNotApplied</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Report server SP2 Workgroup does not have the hotfix for role creation</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048303</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ReportServerVersionLow</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Report server does not meet the minimal version requirement</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048302</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ReportServerNoPrivilege</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Not enough privilege to configure report server</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048301</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ReportServerInvalidUrl</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot contact report server from given URL</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048300</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ReportServerUnknownException</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Unknown exception thrown by report server</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048299</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ReportNotAvailable</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Report not available</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048298</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ErrorUploadingReport</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An error occurred while trying to add the report to Microsoft CRM. Try adding the report again. If this problem persists, contact your system administrator.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048297</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ReportFileTooBig</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The file is too large and cannot be uploaded. Please reduce the size of the file and try again.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048296</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ReportFileZeroLength</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>You have uploaded an empty file.  Please select a new file and try again.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048295</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ReportTypeBlocked</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The report is not a valid type.  It cannot be uploaded or downloaded.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048294</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ReportUploadDisabled</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Reporting Services reports cannot be uploaded. If you want to create a new report, please use the Report Wizard.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048207</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DecoupleUserOwnedEntity</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Can only decouple user owned entities.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048206</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DecoupleChildEntity</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot decouple a child entity.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048205</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ExistingParentalRelationship</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A parental relationship already exists.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048204</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidCascadeLinkType</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The cascade link type is not valid for the cascade action.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048203</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidDeleteModification</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A system relationship's delete cascading action cannot be modified.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048202</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CustomerOpportunityRoleExists</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Customer opportunity role exists.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048201</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CustomerRelationshipExists</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Customer relationship already exists.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048200</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MultipleRelationshipsNotSupported</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Multiple relationships are not supported</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004810b</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CascadeProxyEmptyCallerId</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Empty Caller Id</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004810a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CascadeProxyInvalidPrincipalType</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid security principal type</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048109</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CascadeProxyInvalidNativeDAPtr</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid pointer of unmanaged data access object</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048108</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CascadeFailToCreateNativeDAWrapper</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Failed to create unmanaged data access wrapper</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048107</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CascadeReparentOnNonUserOwned</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot perform Cascade Reparent on Non-UserOwned entities</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048106</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CascadeMergeInvalidSpecialColumn</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid Column Name for Merge Special Casing</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048104</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CascadeRemoveLinkOnNonNullable</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>CascadeDelete is defined as RemoveLink while the foreign key is not nullable</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048103</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CascadeDeleteNotAllowDelete</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Object is not allowed to be deleted</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048102</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CascadeInvalidLinkType</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid CascadeLink Type</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048029</ErrorId>
      <ManagedErrorName>IsvExtensionsPrivilegeNotPresent</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>To import ISV.Config, your user account must be associated with a security role that includes the ISV Extensions privilege.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004802A</ErrorId>
      <ManagedErrorName>RelationshipNameLengthExceedsLimit</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Relationship name cannot be more than 50 characters long.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048101</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CascadeInvalidExtraConditionValue</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid Extra-condition value</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048027</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportWorkflowNameConflictError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Workflow {0} cannot be imported because a workflow with same name and different unique identifier exists in the target system. Change the name of this workflow, and then try again.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048028</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportWorkflowPublishedError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Workflow {0} cannot be imported because a workflow with same unique identifier is published on the target system. Unpublish the workflow on the target system before attempting to import this workflow again.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048023</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportWorkflowEntityDependencyError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot import workflow definition. Required entity dependency is missing.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048022</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportWorkflowAttributeDependencyError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot import workflow definition. Required attribute dependency is missing.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048021</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportWorkflowError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot import workflow definition. The workflow with specified workflow id is not updatable or workflow name is not unique.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048020</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportGenericEntitiesError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An error occurred while importing generic entities.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048018</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportRolePermissionError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>User must be a system administrator to import security roles</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048017</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportRoleError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot import security role. The role with specified role id is not updatable or role name is not unique.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048019</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportOrgSettingsError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>There was an error parsing the Organization Settings during Import</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048016</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportSdkMessagesError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An error occurred while importing Sdk Messages.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048014</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportEmailTemplatePersonalError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>E-mail Template was not imported. The Template is a personal template on the target system; import cannot overwrite personal templates.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048013</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportNonWellFormedFileError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid customization file. This file is not well formed.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048012</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportPluginTypesError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An error occurred while importing Plugin Types.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048011</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportSiteMapError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An error occurred while importing the Site Map.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048010</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportMappingsMissingEntityMapError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This customization file contains a reference to an entity map that does not exist on the target system.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004800F</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportMappingsSystemMapError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Import cannot create system attribute mappings</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004800E</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportIsvConfigError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>There was an error parsing the IsvConfig during Import</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004800D</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportArticleTemplateError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>There was an error in parsing the article templates in Import Xml</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004800C</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportEmailTemplateError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>There was an error in parsing the email templates in Import Xml</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004800B</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportContractTemplateError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>There was an error in parsing the contract templates in Import Xml</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004800A</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportRelationshipRoleMapsError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The number of format parameters passed into the input string is incorrect</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048009</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportRelationshipRolesError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The number of format parameters passed into the input string is incorrect</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048008</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportEntityNameMismatchError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The number of format parameters passed into the input string is incorrect</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048007</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportFormXmlError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The number of format parameters passed into the input string is incorrect</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048006</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportFieldXmlError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The number of format parameters passed into the input string is incorrect</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048005</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportSavedQueryExistingError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The number of format parameters passed into the input string is incorrect</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048004</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportSavedQueryOtcMismatchError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>There was an error processing saved queries of the same object type code (unresolvable system collision)</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048003</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportEntityCustomResourcesNewStringError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid Entity new string in the Custom Resources</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048002</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportEntityCustomResourcesError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid Custom Resources in the Import File</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048001</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportEntityIconError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid Icon in the Import File</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004801B</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportSavedQueryDeletedError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A saved query with the same id is marked as deleted in the system. Please first publish the customized entity and import again.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048024</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportEntitySystemUserOnPremiseMismatchError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The systemuser entity was not imported. On-premise and hosted versions of Microsoft Dynamics CRM cannot import the systemuser entity from Microsoft Dynamics CRM Live.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048025</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportEntitySystemUserLiveMismatchError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The systemuser entity was not imported. Microsoft Dynamics CRM Live can only import the systemuser entity from another Microsoft Dynamics CRM Live organization.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048026</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportLanguagesIgnoredError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Translated labels for the following languages could not be imported because they have not been enabled for this organization: {0}</ErrorMessage>
   </crmerror>   
   <crmerror>
      <ErrorId>80048000</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportInvalidFileError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid Import File</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80047103</ErrorId>
      <ManagedErrorName>FailedToGetNetworkServiceName</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Failed to obtain the localized name for NetworkService account</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80047102</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CustomParentingSystemNotSupported</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A custom entity can not have a parental relationship to a system entity</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80047101</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidFormatParameters</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The number of format parameters passed into the input string is incorrect</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80047018</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotHaveDuplicateYomi</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>One attribute can be tied to only one yomi at a time</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80047017</ErrorId>
      <ManagedErrorName>SavedQueryIsNotCustomizable</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified view is not customizable</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80047016</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotDeleteChildAttribute</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The Child Attribute is not valid for deletion</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80047015</ErrorId>
      <ManagedErrorName>EntityHasNoStateCode</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Specified entity does not have a statecode.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80047014</ErrorId>
      <ManagedErrorName>NoAttributesForEntityCreate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>No attributes for Create Entity action.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80047013</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DuplicateAttributeSchemaName</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An attribute with the specified name already exists</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80047012</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DuplicateDisplayCollectionName</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An object with the specified display collection name already exists.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80047011</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DuplicateDisplayName</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An object with the specified display name already exists.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80047010</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DuplicateName</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An object with the specified name already exists</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004700f</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidRelationshipType</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified relationship type is not valid for this operation</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004700e</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidPrimaryFieldType</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Primary UI Attribute has to be of type String</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004700d</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidOwnershipTypeMask</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified ownership type mask is not valid for this operation</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_OWNERSHIPTYPEMASK</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004700c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidDisplayName</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified display name is not valid</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004700b</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidSchemaName</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An entity with the specified name already exists. Please specify a unique name.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004700a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>RelationshipIsNotCustomRelationship</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified relationship is not a custom relationship</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80047009</ErrorId>
      <ManagedErrorName>AttributeIsNotCustomAttribute</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified attribute is not a custom attribute</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80047008</ErrorId>
      <ManagedErrorName>EntityIsNotCustomizable</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified entity is not customizable</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80047007</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MultipleParentsNotSupported</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An entity can have only one parental relationship</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80047006</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotCreateActivityRelationship</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Relationship with activities cannot be created through this operation</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80047004</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CyclicalRelationship</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified relationship will result in a cycle.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80047003</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidRelationshipDescription</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified relationship cannot be created</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80047002</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotDeletePrimaryUIAttribute</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The Primary UI Attribute is not valid for deletion</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80047001</ErrorId>
      <ManagedErrorName>RowGuidIsNotValidName</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>rowguid is a reserved name and cannot be used as an identifier</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80047000</ErrorId>
      <ManagedErrorName>FailedToScheduleActivity</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Failed to schedule activity.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80046205</ErrorId>
      <ManagedErrorName>SystemAttributeMap</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>SystemAttributeMap Error Occurred</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ENTITYMAPPER_CANT_DELETE_SYSTEM_ATTRIBUTEMAP</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80046204</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UpdateAttributeMap</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>UpdateAttributeMap Error Occurred</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ENTITYMAPPER_CANT_UPDATE_ATTRIBUTEMAP</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80046203</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidAttributeMap</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>InvalidAttributeMap Error Occurred</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ENTITYMAPPER_INVALID_ATTRIBUTEMAP</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80046202</ErrorId>
      <ManagedErrorName>SystemEntityMap</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>SystemEntityMap Error Occurred</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ENTITYMAPPER_CANT_DELETE_SYSTEM_ENTITYMAP</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80046201</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UpdateEntityMap</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>UpdateEntityMap Error Occurred</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ENTITYMAPPER_CANT_UPDATE_ENTITYMAP</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80046200</ErrorId>
      <ManagedErrorName>NonMappableEntity</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>NonMappableEntity Error Occurred</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ENTITYMAPPER_NON_MAPPABLE_ENTITY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045f05</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsCalloutException</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Callout code throws exception</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CALLOUT_EXCEPTION</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045f04</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscalloutinvalidevent</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid callout event</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CALLOUT_INVALID_EVENT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045f03</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscalloutinvalidconfig</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid callout configuration</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CALLOUT_INVALID_CONFIG</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045f02</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscalloutisvstop</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Callout ISV code stopped the operation</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CALLOUT_ISV_STOP</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045f01</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscalloutisvabort</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Callout ISV code aborted the operation</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CALLOUT_ISV_ABORT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045f00</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscalloutisvexception</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Callout ISV code throws exception</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CALLOUT_ISV_EXCEPTION</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004590d</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscustomentityambiguousrelationship</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>More than one relationship between the requested entities exists.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CUSTOMENTITY_AMBIGUOUS_RELATIONSHIP</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004590c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscustomentitynorelationship</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>No relationship exists between the requested entities.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CUSTOMENTITY_NO_RELATIONSHIP</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004590b</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscustomentityparentchildidentical</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The supplied parent and child entities are identical.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CUSTOMENTITY_PARENTCHILD_IDENTICAL</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004590a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscustomentityinvalidparent</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The supplied parent passed in is not a valid entity.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CUSTOMENTITY_INVALID_PARENT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045909</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscustomentityinvalidchild</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The supplied child passed in is not a valid entity.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CUSTOMENTITY_INVALID_CHILD</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045908</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscustomentitywouldcreateloop</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This association would create a loop in the database.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CUSTOMENTITY_WOULD_CREATE_LOOP</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045907</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscustomentityexistingloop</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>There is an existing loop in the database.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CUSTOMENTITY_EXISTING_LOOP</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045906</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscustomentitystackunderflow</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Custom entity MD stack underflow.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CUSTOMENTITY_STACK_UNDERFLOW</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045905</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscustomentitystackoverflow</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Custom entity MD stack overflow.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CUSTOMENTITY_STACK_OVERFLOW</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045904</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscustomentitytlsfailure</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Custom entity MD TLS not initialized.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CUSTOMENTITY_TLS_FAILURE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045903</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscustomentityinvalidownership</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Custom entity ownership type mask is improperly set.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CUSTOMENTITY_INVALID_OWNERSHIP</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045902</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscustomentitynotinitialized</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Custom entity interface was not properly initialized.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CUSTOMENTITY_NOT_INITIALIZED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045901</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscustomentityalreadyinitialized</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Custom entity interface already initialized on this thread.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CUSTOMENTITY_ALREADY_INITIALIZED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045900</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscustomentitynameviolation</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Supplied entity found, but it is not a custom entity.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CUSTOMENTITY_NAME_VIOLATION</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045603</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscascadeunexpectederror</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Unexpected error occurred in cascading operation</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CASCADE_UNEXPECTED_ERROR</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045602</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscascadeemptylinkerror</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The relationship link is empty</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CASCADE_EMPTY_LINK_ERROR</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045601</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscascadeundefinedrelationerror</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Relationship type is not supported</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CASCADE_UNDEFINED_RELATION_ERROR</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045600</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscascadeinconsistencyerror</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cascade map information is inconsistent.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CASCADE_INCONSISTENCY_ERROR</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045317</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MergeLossOfParentingWarning</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Merge warning: sub-entity might lose parenting</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_MERGE_LOSS_OF_PARENTING_WARNING</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045316</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MergeDifferentlyParentedWarning</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Merge warning: sub-entity will be differently parented.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_MERGE_DIFFERENTLY_PARENTED_WARNING</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045305</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MergeEntitiesIdenticalError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Merge cannot be performed on master and sub-entities that are identical.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_MERGE_ENTITIES_IDENTICAL_ERROR</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045304</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MergeEntityNotActiveError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Merge cannot be performed on entity that is inactive.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_MERGE_ENTITY_NOT_ACTIVE_ERROR</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045303</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsmergedifferentbizorgerror</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Merge cannot be performed on entities from different business entity.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_MERGE_DIFFERENT_BIZORG_ERROR</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045302</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MergeActiveQuoteError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Merge cannot be performed on sub-entity that has active quote.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_MERGE_ACTIVE_QUOTE_ERROR</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045301</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MergeSecurityError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Merge is not allowed: caller does not have the privilege or access.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_MERGE_SECURITY_ERROR</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045300</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MergeCyclicalParentingError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Merge could create cyclical parenting.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_MERGE_CYCLICAL_PARENTING_ERROR</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045100</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscalendarruledoesnotexist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The calendar rule does not exist.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CALENDAR_RULE_DOES_NOT_EXIST</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044d00</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscalendarinvalidcalendar</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The calendar is invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CALENDAR_INVALID_CALENDAR</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044a08</ErrorId>
      <ManagedErrorName>AttachmentInvalidFileName</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Attachment file name contains invalid characters.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044a07</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsattachmentcannottruncatetempfile</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot truncate temporary attachment file.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ATTACHMENT_CANNOT_TRUNCATE_TEMPFILE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044a06</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsattachmentcannotunmaptempfile</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot unmap temporary attachment file.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ATTACHMENT_CANNOT_UNMAP_TEMPFILE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044a05</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsattachmentcannotcreatetempfile</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot create temporary attachment file.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ATTACHMENT_CANNOT_CREATE_TEMPFILE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044a04</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsattachmentisempty</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Attachment is empty.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ATTACHMENT_IS_EMPTY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044a03</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsattachmentcannotreadtempfile</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot read temporary attachment file.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ATTACHMENT_CANNOT_READ_TEMPFILE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044a02</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsattachmentinvalidfilesize</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Attachment file size is too big.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ATTACHMENT_INVALID_FILESIZE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044a01</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsattachmentcannotgetfilesize</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot get temporary attachment file size.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ATTACHMENT_CANNOT_GET_FILESIZE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044a00</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsattachmentcannotopentempfile</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot open temporary attachment file.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ATTACHMENT_CANNOT_OPEN_TEMPFILE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044700</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscustomizationtransformationnotsupported</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Transformation is not supported for this object.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CUSTOMIZATION_TRANSFORMATION_NOTSUPPORTED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044414</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ContractDetailDiscountAmountAndPercent</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Both 'amount' and 'percentage' cannot be set.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044413</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ContractDetailDiscountAmount</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The contract's discount type does not support 'percentage' discounts.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044412</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ContractDetailDiscountPercent</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The contract's discount type does not support 'amount' discounts.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044411</ErrorId>
      <ManagedErrorName>IncidentIsAlreadyClosedOrCancelled</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Already Closed or Canceled</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INCIDENT_IS_ALREADY_CLOSED_OR_CANCELLED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044410</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsincidentparentaccountandparentcontactnotpresent</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>You should specify a parent contact or account.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INCIDENT_PARENTACCOUNT_AND_PARENTCONTACT_NOT_PRESENT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004440f</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsincidentparentaccountandparentcontactpresent</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>You can either specify a parent contact or account, but not both.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INCIDENT_PARENTACCOUNT_AND_PARENTCONTACT_PRESENT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004440e</ErrorId>
      <ManagedErrorName>IncidentCannotCancel</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The incident can not be cancelled because there are open activities for this incident.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INCIDENT_CANNOT_CANCEL</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004440d</ErrorId>
      <ManagedErrorName>IncidentInvalidContractLineStateForCreate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The case can not be created against this contract line item because the contract line item is cancelled or expired.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INCIDENT_INVALID_CONTRACT_LINE_STATE_FOR_CREATE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004440c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>IncidentNullSpentTimeOrBilled</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The timespent on the Incident is NULL or IncidentResolution Activity's IsBilled is NULL.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INCIDENT_NULL_SPENT_TIME</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004440b</ErrorId>
      <ManagedErrorName>IncidentInvalidAllotmentType</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The allotment type for the contract is invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INCIDENT_INVALID_ALLOTMENT_TYPE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004440a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsincidentcannotclose</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The incident can not be closed because there are open activities for this incident.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INCIDENT_CANNOT_CLOSE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044409</ErrorId>
      <ManagedErrorName>IncidentMissingActivityRegardingObject</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The incident id is missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INCIDENT_MISSING_ACTIVITY_REGARDING_OBJECT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044408</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsincidentmissingactivityobjecttype</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Missing object type code.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INCIDENT_MISSING_ACTIVITY_OBJECTTYPE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044407</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsincidentnullactivitytypecode</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The activitytypecode can't be NULL.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INCIDENT_NULL_ACTIVITYTYPECODE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044406</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsincidentinvalidactivitytypecode</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The activitytypecode is wrong.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INCIDENT_INVALID_ACTIVITYTYPECODE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044405</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsincidentassociatedactivitycorrupted</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The activity associated with this case is corrupted.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INCIDENT_ASSOCIATED_ACTIVITY_CORRUPTED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044404</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsincidentinvalidstate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Incident state is invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INCIDENT_INVALID_STATE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044403</ErrorId>
      <ManagedErrorName>IncidentContractDoesNotHaveAllotments</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The contract does not have enough allotments. The case can not be created against this contract.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INCIDENT_CONTRACT_DOES_NOT_HAVE_ALLOTMENTS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044402</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsincidentcontractdetaildoesnotmatchcontract</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The contract line item is not in the specified contract.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INCIDENT_CONTRACT_DETAIL_DOES_NOT_MATCH_CONTRACT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044401</ErrorId>
      <ManagedErrorName>IncidentMissingContractDetail</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The contract detail id is missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INCIDENT_MISSING_CONTRACT_DETAIL</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044400</ErrorId>
      <ManagedErrorName>IncidentInvalidContractStateForCreate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The case can not be created against this contract because of the contract state.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INCIDENT_INVALID_CONTRACT_STATE_FOR_CREATE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044200</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DisabledCRMGoingOffline</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Microsoft CRM functionality is not available while Offline Synchronization is occuring</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044201</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DisabledCRMGoingOnline</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Microsoft CRM functionality is not available while Online Synchronization is occuring</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044202</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DisabledCRMAddinLoadFailure</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An error occurred loading Microsoft CRM functionality. Try restarting Outlook. Contact your system administrator if errors persist.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044203</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DisabledCRMClientVersionLower</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The Microsoft CRM Outlook client needs to be upgraded before it can be used. Contact your system administrator for upgrade instructions.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044204</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DisabledCRMClientVersionHigher</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The Microsoft CRM server needs to be upgraded before Microsoft CRM client can be used. Contact your system administrator for assistance.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044205</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DisabledCRMPostOfflineUpgrade</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Microsoft CRM functionality is not available until the Microsoft CRM client is taken back online</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044206</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DisabledCRMOnlineCrmNotAvailable</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Microsoft CRM server is not available</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044220</ErrorId>
      <ManagedErrorName>GoOfflineMetadataVersionsMismatch</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Client and Server metadata versions are different due to new customization on the server. Please try going offline again.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044221</ErrorId>
      <ManagedErrorName>GoOfflineGetBCPFileException</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>CRM server was not able to process your request. Contact your system administrator for assistance and try going offline again.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044222</ErrorId>
      <ManagedErrorName>GoOfflineDbSizeLimit</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>You have exceeded the storage limit for your offline database. You must reduce the amount of data to be taken offline by changing your Local Data Groups.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044223</ErrorId>
      <ManagedErrorName>GoOfflineServerFailedGenerateBCPFile</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>CRM server was not able to generate BCP file. Contact your system administrator for assistance and try going offline again.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044224</ErrorId>
      <ManagedErrorName>GoOfflineBCPFileSize</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Client was not able to download BCP file. Contact your system administrator for assistance and try going offline again.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044225</ErrorId>
      <ManagedErrorName>GoOfflineFailedMoveData</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Client was not able to download data. Contact your system administrator for assistance and try going offline again.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044226</ErrorId>
      <ManagedErrorName>GoOfflineFailedPrepareMsde</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Prepare MSDE failed. Contact your system administrator for assistance and try going offline again.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044227</ErrorId>
      <ManagedErrorName>GoOfflineFailedReloadMetadataCache</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The Microsoft CRM client for Outlook was unable to go offline. Please try going offline again.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044228</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DoNotTrackItem</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Selected item will not be tracked.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_DO_NOT_TRACK</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044151</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidssqltimeouterror</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>SQL timeout expired.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_SQL_TIMEOUT_ERROR</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044150</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidssqlerror</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Generic SQL error.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_SQL_ERROR</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004410d</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsrcsyncinvalidfiltererror</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid filter specified.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_RCSYNC_INVALID_FILTER_ERROR</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044111</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsrcsyncnotprimary</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot sync: not the primary OutlookSync client.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_RCSYNC_OUTLOOKSYNC_NOTPRIMARY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044112</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsrcsyncnoprimary</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>No primary client exists.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_RCSYNC_OUTLOOKSYNC_NOPRIMARY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044113</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsrcsyncnoclient</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Client does not exist.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_RCSYNC_OUTLOOKSYNC_INVALID_CLIENT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004410f</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsrcsyncfilternoaccess</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot go offline: missing access rights on required entity.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_RCSYNC_FILTER_NO_ACCESS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004410e</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidOfflineOperation</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Operation not valid when offline.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_RCSYNC_INVALID_OFFLINE_OPERATION</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044110</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsrcsyncsqlgenericerror</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>unManagedidsrcsyncsqlgenericerror</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_RCSYNC_SQL_GENERIC_ERROR</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004410c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsrcsyncsqlpausederror</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>unManagedidsrcsyncsqlpausederror</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_RCSYNC_SQL_PAUSED_ERROR</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004410b</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsrcsyncsqlstoppederror</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>unManagedidsrcsyncsqlstoppederror</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_RCSYNC_SQL_STOPPED_ERROR</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004410a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsrcsyncsubscriptionowner</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The caller id does not match the subscription owner id.  Only subscription owners may perform subscription operations.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_RCSYNC_SUBSCRIPTION_OWNER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044109</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsrcsyncinvalidsubscription</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified subscription does not exist.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_RCSYNC_INVALID_SUBSCRIPTION</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044108</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsrcsyncsoapparseerror</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>unManagedidsrcsyncsoapparseerror</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_RCSYNC_SOAP_PARSE_ERROR</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044107</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsrcsyncsoapreaderror</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>unManagedidsrcsyncsoapreaderror</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_RCSYNC_SOAP_READ_ERROR</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044106</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsrcsyncsoapfaulterror</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>unManagedidsrcsyncsoapfaulterror</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_RCSYNC_SOAP_FAULT_ERROR</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044105</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsrcsyncsoapservererror</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>unManagedidsrcsyncsoapservererror</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_RCSYNC_SOAP_SERVER_ERROR</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044104</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsrcsyncsoapsendfailed</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>unManagedidsrcsyncsoapsendfailed</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_RCSYNC_SOAP_SEND_FAILED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044103</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsrcsyncsoapconnfailed</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>unManagedidsrcsyncsoapconnfailed</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_RCSYNC_SOAP_CONN_FAILED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044102</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsrcsyncsoapgenfailed</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>unManagedidsrcsyncsoapgenfailed</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_RCSYNC_SOAP_GEN_FAILED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044101</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsrcsyncmsxmlfailed</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>unManagedidsrcsyncmsxmlfailed</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_RCSYNC_MSXML_FAILED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044100</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsrcsyncinvalidsynctime</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified sync time is invalid.  Sync times must not be earlier than those returned by the previous sync.  Please reinitialize your subscription.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_RCSYNC_INVALID_SYNCTIME</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043e09</ErrorId>
      <ManagedErrorName>AttachmentBlocked</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The attachment is either not a valid type or is too large. It cannot be uploaded or downloaded.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043e07</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsarticletemplateisnotactive</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>KB article template is inactive.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ARTICLE_TEMPLATE_IS_NOT_ACTIVE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043e06</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsfulltextoperationfailed</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Full text operation failed.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_FULLTEXT_OPERATION_FAILED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043e05</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsarticletemplatecontainsarticles</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot change article template because there are knowledge base articles using it.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ARTICLE_TEMPLATE_CONTAINS_ARTICLES</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043e04</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsqueueorganizationidnotmatch</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Callers' organization Id does not match businessunit's organization Id.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_QUEUE_ORGANIZATIONID_NOT_MATCH</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043e03</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsqueuemissingbusinessunitid</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Missing businessunitid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_QUEUE_MISSING_BUSINESSUNITID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043e02</ErrorId>
      <ManagedErrorName>SubjectDoesNotExist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Subject does not exist.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_SUBJECT_DOES_NOT_EXIST</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043e01</ErrorId>
      <ManagedErrorName>SubjectLoopBeingCreated</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Creating this parental association would create a loop in Subjects hierarchy.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_SUBJECT_LOOP_BEING_CREATED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043e00</ErrorId>
      <ManagedErrorName>SubjectLoopExists</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Loop exists in the subjects hierarchy.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_SUBJECT_LOOP_EXISTS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048cff</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BaseCurrencyNotDeletable</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The base currency of an organization cannot be deleted.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048cfe</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotDeleteBaseMoneyCalculationAttribute</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The base money calculation Attribute is not valid for deletion</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048cfd</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidExchangeRate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The exchange rate is invalid.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048cfc</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidCurrency</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The currency is invalid.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048cfb</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CurrencyCannotBeNullDueToNonNullMoneyFields</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The currency cannot be null.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048cfa</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotUpdateProductCurrency</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The currency of the product cannot be updated because there are associated price list items with pricing method percentage.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048cf9</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidPriceLevelCurrencyForPricingMethod</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The currency of the price list needs to match the currency of the product for pricing method percentage.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048cf8</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DiscountTypeAndPriceLevelCurrencyNotEqual</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The currency of the discount needs to match the currency of the price list for discount type amount.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048cf7</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CurrencyRequiredForDiscountTypeAmount</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The currency cannot be null for discount type amount.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048cf6</ErrorId>
      <ManagedErrorName>RecordAndPricelistCurrencyNotEqual</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The currency of the record does not match the currency of the price list.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048cf5</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ExchangeRateOfBaseCurrencyNotUpdatable</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The exchange rate of the base currency cannot be modified.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048cf4</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BaseCurrencyCannotBeDeactivated</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The base currency cannot be deactivated.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048cf3</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DuplicateIsoCurrencyCode</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot insert duplicate currency record. Currency with the same currency code already exist in the system.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048cf2</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidIsoCurrencyCode</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid ISO currency code.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048cf1</ErrorId>
      <ManagedErrorName>PercentageDiscountCannotHaveCurrency</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Currency cannot be set when discount type is percentage.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048cef</ErrorId>
      <ManagedErrorName>RecordAndOpportunityCurrencyNotEqual</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The currency of the record does not match the currency of the price list.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048cee</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QuoteAndSalesOrderCurrencyNotEqual</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The currency of the record does not match the currency of the price list.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048ced</ErrorId>
      <ManagedErrorName>SalesOrderAndInvoiceCurrencyNotEqual</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The currency of the record does not match the currency of the price list.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048cec</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BaseCurrencyOverflow</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The exchange rate set for the currency specified in this record has generated a value for {0} that is larger than the maximum allowed for the base currency ({1}).</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048ceb</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BaseCurrencyUnderflow</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The exchange rate set for the currency specified in this record has generated a value for {0} that is smaller than the minimum allowed for the base currency ({1}).</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80048cea</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CurrencyNotEqual</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The currency of the {0} does not match the currency of the {1}.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b26</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UnitNoName</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The unit name cannot be null.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b25</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsinvoicecloseapideprecated</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The Invoice Close API is deprecated. It has been replaced by the Pay and Cancel APIs.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVOICE_CLOSE_API_DEPRECATED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b24</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ProductDoesNotExist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The product does not exist.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_PRODUCT_DOES_NOT_EXIST</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b23</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ProductKitLoopBeingCreated</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Using this product would create a loop in the kit hierarchy.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_PRODUCT_KIT_LOOP_BEING_CREATED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b22</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ProductKitLoopExists</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Loop exists in the kit hierarchy.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_PRODUCT_KIT_LOOP_EXISTS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b21</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DiscountPercent</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The discount type does not support 'amount' discounts.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_DISCOUNT_PERCENT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b20</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DiscountAmount</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The discount type does not support 'percentage' discounts.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_DISCOUNT_AMOUNT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b1f</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DiscountAmountAndPercent</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Both 'amount' and 'percentage' cannot be set.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_DISCOUNT_AMOUNT_AND_PERCENT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b1e</ErrorId>
      <ManagedErrorName>EntityIsUnlocked</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This entity is already unlocked.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ENTITY_IS_UNLOCKED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b1d</ErrorId>
      <ManagedErrorName>EntityIsLocked</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This entity is already locked.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ENTITY_IS_LOCKED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b1c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BaseUnitDoesNotExist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The base unit does not exist.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BASEUNIT_DOES_NOT_EXIST</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b1b</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UnitDoesNotExist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The unit does not exist.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_UNIT_DOES_NOT_EXIST</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b1a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UnitLoopBeingCreated</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Using this base unit would create a loop in the unit hierarchy.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_UNIT_LOOP_BEING_CREATED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b19</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UnitLoopExists</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Loop exists in the unit hierarchy.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_UNIT_LOOP_EXISTS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b18</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QuantityReadonly</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Do not modify the Quantity field when you update the primary unit.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_QUANTITY_READONLY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b17</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BaseUnitNotNull</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Do not use a base unit as the value for a primary unit. This value should always be null.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BASE_UNIT_NOT_NULL</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b16</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UnitNotInSchedule</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The unit does not exist in the specified unit schedule.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_UNIT_NOT_IN_SCHEDULE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b15</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MissingOpportunityId</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The opportunity id is missing or invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_MISSING_OPPORTUNITYID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b14</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ProductInvalidUnit</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified unit is not valid for this product.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_PRODUCT_INVALID_UNIT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b13</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ProductMissingUomSheduleId</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The unit schedule id of the product is missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_PRODUCT_MISSING_UOMSCHEDULEID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b12</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MissingPriceLevelId</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The price level id is missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_MISSING_PRICELEVELID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b11</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MissingProductId</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The product id is missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_MISSING_PRODUCTID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b10</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidPricePerUnit</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The price per unit is invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_PRICEPERUNIT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b0f</ErrorId>
      <ManagedErrorName>PriceLevelNameExists</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The name already exists.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_PRICELEVEL_NAMEEXISTS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b0e</ErrorId>
      <ManagedErrorName>PriceLevelNoName</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The name can not be null.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_PRICELEVEL_NONAME</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b0d</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MissingUomId</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The unit id is missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_MISSING_UOMID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b0c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ProductInvalidPriceLevelPercentage</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The pricing percentage must be greater than or equal to zero and less than 100000.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_PRODUCT_INVALID_PRICE_LEVEL_PERCENTAGE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b0b</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidBaseUnit</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The base unit does not belong to the schedule.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_BASE_UNIT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b0a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MissingUomScheduleId</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The unit schedule id is missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_MISSING_UOMSCHEDULEID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b09</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ParentReadOnly</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The parent is read only and cannot be edited.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_PARENT_READ_ONLY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b08</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DuplicateProductPriceLevel</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This product and unit combination has a price for this price list.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_DUPLICATE_PRODUCT_PRICE_LEVEL</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b07</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ProductInvalidQuantityDecimal</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The number of decimal places on the quantity is invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_PRODUCT_INVALID_QUANTITY_DECIMAL</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b06</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ProductProductNumberExists</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The product number already exists.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_PRODUCT_PRODUCTNUMBEREXISTS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b05</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ProductNoProductNumber</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The product number can not be null.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_PRODUCT_NOPRODUCTNUMBER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b04</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscannotdeactivatepricelevel</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The price level cannot be deactivated because it is the default price level of an account, contact or product.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CANNOT_DEACTIVATE_PRICE_LEVEL</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b03</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BaseUnitNotDeletable</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The base unit of a schedule cannot be deleted.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BASE_UNIT_NOT_DELETABLE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b02</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DiscountRangeOverlap</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The new quantities overlap the range covered by existing quantities.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_DISCOUNT_RANGE_OVERLAP</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b01</ErrorId>
      <ManagedErrorName>LowQuantityGreaterThanHighQuantity</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Low quantity should be less than high quantity.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_LOW_QUANTITY_GREATER_THAN_HIGH_QUANTITY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043b00</ErrorId>
      <ManagedErrorName>LowQuantityLessThanZero</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Low quantity should be greater than zero.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_LOW_QUANTITY_LESS_THAN_ZERO</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043aff</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidSubstituteProduct</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A product cannot be a substitute of itself.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_SUBSTITUTE_PRODUCT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043afe</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidKitProduct</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The product cannot be added to itself.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_KIT_PRODUCT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043afd</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidKit</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The product is not a kit.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_KIT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043afc</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidQuantityDecimalCode</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The quantity decimal code is invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_QUANTITY_DECIMAL_CODE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043afb</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotSpecifyBothProductAndProductDesc</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>You cannot set both 'productid' and 'productdescription' for the same record.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CANNOT_SPECIFY_BOTH_PRODUCT_AND_PRODUCTDESC</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043afa</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotSpecifyBothUomAndProductDesc</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>You cannot set both 'uomid' and 'productdescription' for the same record.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CANNOT_SPECIFY_BOTH_UOM_AND_PRODUCTDESC</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043af9</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsstatedoesnotexist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The state is not valid for this object.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_STATE_DOES_NOT_EXIST</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043809</ErrorId>
      <ManagedErrorName>FiscalSettingsAlreadyUpdated</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Fiscal settings have already been updated. They can be updated only once.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_SALESPEOPLE_FISCALSETTINGS_ALREADY_UPDATED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043808</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidssalespeopleinvalidfiscalcalendartype</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid fiscal calendar type</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_SALESPEOPLE_INVALID_FISCALCALENDAR_TYPE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043807</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidssalespeopleinvalidfiscalperiodindex</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid fiscal period index</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_SALESPEOPLE_INVALID_FISCALPERIOD_INDEX</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043805</ErrorId>
      <ManagedErrorName>SalesPeopleManagerNotAllowed</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Territory manager cannot belong to other territory</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_SALESPEOPLE_MANAGER_NOT_ALLOWED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043804</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidssalespeopleinvalidterritoryobjecttype</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Territories cannot be retrieved by this kind of object</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_SALESPEOPLE_INVALID_TERRITORY_OBJECT_TYPE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043803</ErrorId>
      <ManagedErrorName>SalesPeopleDuplicateCalendarNotAllowed</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Fiscal calendar already exists for this salesperson/year</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_SALESPEOPLE_DUPLICATE_CALENDAR_NOT_ALLOWED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043802</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidssalespeopleduplicatecalendarfound</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Duplicate fiscal calendars found for this salesperson/year</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_SALESPEOPLE_DUPLICATE_CALENDAR_FOUND</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043801</ErrorId>
      <ManagedErrorName>SalesPeopleEmptyEffectiveDate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Fiscal calendar effective date cannot be empty</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_SALESPEOPLE_EMPTY_EFFECTIVEDATE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043800</ErrorId>
      <ManagedErrorName>SalesPeopleEmptySalesPerson</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Parent salesperson cannot be empty</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_SALESPEOPLE_EMPTY_SALESPERSON</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043700</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidNumberGroupFormat</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid input string for numbergroupformat. The input string should contain an array of integers. Every element in the value array should be between one and nine, except for the last element, which can be zero.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043810</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BaseUomNameNotSpecified</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>baseuomname not specified</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043517</ErrorId>
      <ManagedErrorName>FaxNoSupport</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The fax cannot be sent because this type of attachment is not allowed or does not support virtual printing to a fax device.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043516</ErrorId>
      <ManagedErrorName>FaxNoData</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The fax cannot be sent because there is no data to send. Specify at least one of the following: a cover page, a fax attachment, a fax description.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043515</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidPartyMapping</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid party mapping.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043514</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidActivityXml</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid Xml in an activity config file.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043513</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ActivityInvalidObjectTypeCode</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An Invalid type code was specified by the throwing method</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043512</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ActivityInvalidSessionToken</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An Invalid session token was passed into the throwing method</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043511</ErrorId>
      <ManagedErrorName>FaxServiceNotRunning</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The Microsoft Windows fax service is not running or is not installed.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043510</ErrorId>
      <ManagedErrorName>FaxSendBlocked</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The recipient is marked as "Do Not Fax".</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004350f</ErrorId>
      <ManagedErrorName>NoDialNumber</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>There is no fax number specified on the fax or for the recipient.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004350e</ErrorId>
      <ManagedErrorName>TooManyRecipients</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Sending to multiple recipients is not supported.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004350d</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MissingRecipient</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The fax must have a recipient before it can be sent.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004350b</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsactivitynotroutable</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This type of activity is not routable</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ACTIVITY_NOT_ROUTABLE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004350a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsactivitydurationdoesnotmatch</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Activity duration does not match start/end time</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ACTIVITY_DURATION_DOES_NOT_MATCH</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043509</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsactivityinvalidduration</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid activity duration</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ACTIVITY_INVALID_DURATION</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043508</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsactivityinvalidtimeformat</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid activity time, check format</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ACTIVITY_INVALID_TIME_FORMAT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043507</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsactivityinvalidregardingobject</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid activity regarding object, it probably does not exist</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ACTIVITY_INVALID_REGARDING_OBJECT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043506</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ActivityPartyObjectTypeNotAllowed</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot create activity party of specified object type.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ACTIVITY_PARTY_OBJECT_TYPE_NOT_ALLOWED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043505</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsactivityinvalidpartyobjecttype</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Activity party object type is invalid</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ACTIVITY_INVALID_PARTY_OBJECT_TYPE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043504</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsactivitypartyobjectidortypemissing</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Activity party object Id or type is missing</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ACTIVITY_PARTY_OBJECT_ID_OR_TYPE_MISSING</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043503</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsactivityinvalidobjecttype</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Activity regarding object type is invalid</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ACTIVITY_INVALID_OBJECT_TYPE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043502</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsactivityobjectidortypemissing</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Activity regarding object Id or type is missing</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ACTIVITY_OBJECT_ID_OR_TYPE_MISSING</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043501</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsactivityinvalidtype</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid activity type code</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ACTIVITY_INVALID_TYPE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043500</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsactivityinvalidstate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid activity state</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ACTIVITY_INVALID_STATE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043218</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ContractInvalidDatesForRenew</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The start date / end date of this renewed contract can not overlap with any other invoiced / active contracts with the same contract number.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CONTRACT_INVALIDSTARTENDDATESFORRENEWEDCONTRACT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043217</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscontractinvalidstartdateforrenewedcontract</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The start date of the renewed contract can not be earlier than the end date of the originating contract.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CONTRACT_INVALIDSTARTDATEFORRENEWEDCONTRACT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043216</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscontracttemplateabbreviationexists</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The value for abbreviation already exists.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CONTRACT_TEMPLATE_ABBREVIATIONEXISTS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043215</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ContractInvalidPrice</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The price is invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CONTRACT_INVALID_PRICE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043214</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscontractinvalidtotalallotments</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The totalallotments is invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CONTRACT_INVALID_TOTALALLOTMENTS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043213</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ContractInvalidContract</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The contract is invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CONTRACT_INVALID_CONTRACT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043212</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscontractinvalidowner</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The owner of the contract is invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CONTRACT_INVALID_OWNER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043211</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ContractInvalidContractTemplate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The contract template is invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CONTRACT_INVALID_CONTRACTTEMPLATE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043210</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ContractInvalidBillToCustomer</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The bill-to customer of the contract is invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CONTRACT_INVALID_BILLTO_CUSTOMER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004320f</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ContractInvalidBillToAddress</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The bill-to address of the contract is invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CONTRACT_INVALID_BILLTO_ADDRESS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004320e</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ContractInvalidServiceAddress</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The service address of the contract is invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CONTRACT_INVALID_SERVICE_ADDRESS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004320d</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ContractInvalidCustomer</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The customer of the contract is invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CONTRACT_INVALID_CUSTOMER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004320c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ContractNoLineItems</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>There are no contract line items for this contract.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CONTRACT_NOLINEITEMS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004320b</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ContractTemplateNoAbbreviation</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Abbreviation can not be NULL.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CONTRACT_TEMPLATE_NOABBREVIATION</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004320a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscontractopencasesexist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>There are open cases against this contract line item.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CONTRACT_OPENCASESEXIST</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043208</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscontractlineitemdoesnotexist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The contract line item does not exist.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CONTRACT_LINEITEM_DOES_NOT_EXIST</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043207</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscontractdoesnotexist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The contract does not exist.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CONTRACT_DOES_NOT_EXIST</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043206</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ContractTemplateDoesNotExist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The contract template does not exist.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CONTRACT_TEMPLATE_DOES_NOT_EXIST</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043205</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ContractInvalidAllotmentTypeCode</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The allotment type code is invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CONTRACT_INVALIDALLOTMENTTYPECODE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043204</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ContractLineInvalidState</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The state of the contract line item is invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CONTRACT_LINE_INVALIDSTATE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043203</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ContractInvalidState</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The state of the contract is invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CONTRACT_INVALIDSTATE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043202</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ContractInvalidStartEndDate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Start date / end date or billing start date / billing end date is invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CONTRACT_INVALIDSTARTENDDATE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043201</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscontractaccountmissing</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Account is required to save a contract.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CONTRACT_ACCOUNTMISSING</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80043200</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscontractunexpected</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An unexpected error occurred in Contracts.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CONTRACT_UNEXPECTED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c4c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorformatlookupparameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error happens when evaluating WFPM_FORMAT_LOOKUP parameter.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_FORMAT_LOOKUP_PARAMETER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c4b</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorformattimezonecodeparameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>unManagedidsevalerrorformattimezonecodeparameter</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_FORMAT_TIMEZONECODE_PARAMETER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c4a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorformatdecimalparameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error happens when evaluating WFPM_FORMAT_DECIMAL parameter.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_FORMAT_DECIMAL_PARAMETER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c49</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorformatintegerparameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error happens when evaluating WFPM_FORMAT_INTEGER parameter.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_FORMAT_INTEGER_PARAMETER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c48</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorobjecttype</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error happens when evaluating WFPM_GetObjectType parameter.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_OBJECT_TYPE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c47</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorqueueidparameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>unManagedidsevalerrorqueueidparameter</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_QUEUE_ID_PARAMETER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c46</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorformatpicklistparameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error happens when evaluating WFPM_FORMAT_PICKLIST parameter.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_FORMAT_PICKLIST_PARAMETER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c45</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorformatbooleanparameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error happens when evaluating WFPM_FORMAT_BOOLEAN parameter.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_FORMAT_BOOLEAN_PARAMETER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c44</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorformatdatetimeparameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error happens when evaluating WFPM_FORMAT_DATETIME parameter.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_FORMAT_DATETIME_PARAMETER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c43</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorisnulllistparameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>unManagedidsevalerrorisnulllistparameter</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_ISNULL_LIST_PARAMETER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c42</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorinlistparameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>unManagedidsevalerrorinlistparameter</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_IN_LIST_PARAMETER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c41</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorsetactivityparty</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>unManagedidsevalerrorsetactivityparty</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_SET_ACTIVITYPARTY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c40</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorremovefromactivityparty</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>unManagedidsevalerrorremovefromactivityparty</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_REMOVEFROM_ACTIVITYPARTY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c3f</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorappendtoactivityparty</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>unManagedidsevalerrorappendtoactivityparty</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_APPENDTO_ACTIVITYPARTY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c3e</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevaltimererrorcalculatescheduletime</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Failed to calculate the schedule time for the timer action.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_TIMER_ERROR_CALCULATE_SCHEDULE_TIME</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c3d</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevaltimerinvalidparameternumber</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid parameters for Timer action.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_TIMER_INVALID_PARAMETER_NUMBER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c3c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalcreateshouldhave2parameters</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Create action should have 2 parameters.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_CREATE_SHOULD_HAVE_2_PARAMETERS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c3b</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorcreate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error in create update.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_CREATE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c3a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorcontainparameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error occurred when evaluating a WFPM_CONTAIN parameter.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_CONTAIN_PARAMETER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c39</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorendwithparameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error occurred when evaluating a WFPM_END_WITH parameter.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_END_WITH_PARAMETER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c38</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorbeginwithparameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error occurred when evaluating a WFPM_BEGIN_WITH parameter.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_BEGIN_WITH_PARAMETER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c37</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorstrlenparameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error occurred when evaluating a WFPM_STRLEN parameter.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_STRLEN_PARAMETER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c36</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorsubstrparameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error occurred when evaluating a WFPM_SUBSTR parameter.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_SUBSTR_PARAMETER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c35</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorinvalidrecipient</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid email recipient.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_INVALID_RECIPIENT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c34</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorinparameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error occurred when evaluating a WFPM_IN parameter.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_IN_PARAMETER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c33</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorbetweenparameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error occurred when evaluating a WFPM_BETWEEN parameter.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_BETWEEN_PARAMETER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c32</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorneqparameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error occurred when evaluating a WFPM_NEQ parameter.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_NEQ_PARAMETER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c31</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerroreqparameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error occurred when evaluating a WFPM_EQ parameter.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_EQ_PARAMETER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c30</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorleqparameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error occurred when evaluating a WFPM_LEQ parameter.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_LEQ_PARAMETER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c2f</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorltparameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error occurred when evaluating a WFPM_LT parameter.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_LT_PARAMETER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c2e</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorgeqparameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error occurred when evaluating a WFPM_GEQ parameter.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_GEQ_PARAMETER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c2d</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorgtparameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error occurred when evaluating a WFPM_GT parameter.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_GT_PARAMETER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c2c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorabsparameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error occurred when evaluating a WFPM_ABS parameter.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_ABS_PARAMETER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c2b</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorinvalidparameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid parameter.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_INVALID_PARAMETER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c2a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalgenericerror</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Evaluation error.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_GENERIC_ERROR</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c29</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorincidentqueue</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Failed to evaluate INCIDENT_QUEUE.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_INCIDENT_QUEUE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c28</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorhalt</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error in action halt.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_HALT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c27</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorexec</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error in action exec.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_EXEC</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c26</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorposturl</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error in action posturl.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_POSTURL</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c25</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorsetstate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error in action set state.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_SETSTATE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c24</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorroute</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error in action route.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_ROUTE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c23</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorupdate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error in action update.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_UPDATE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c22</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorassign</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error in action assign.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_ASSIGN</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c21</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerroremailtemplate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error in action email template.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_EMAIL_TEMPLATE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c20</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorsendemail</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error in action send email.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_SEND_EMAIL</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c1f</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorunhandleincident</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error in action unhandle incident.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_UNHANDLE_INCIDENT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c1e</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorhandleincident</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error in action handle incident.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_HANDLE_INCIDENT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c1d</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorcreateincident</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error in action create incident.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_CREATE_INCIDENT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c1c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrornoteattachment</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error in action note attachment.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_NOTE_ATTACHMENT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c1b</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorcreatenote</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error in action create note.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_CREATE_NOTE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c1a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorunhandleactivity</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error in action unhandle activity.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_UNHANDLE_ACTIVITY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c19</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorhandleactivity</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error in action handle activity.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_HANDLE_ACTIVITY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c18</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerroractivityattachment</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error in action activity attachment.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_ACTIVITY_ATTACHMENT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c17</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorcreateactivity</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error in action create activity.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_CREATE_ACTIVITY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c16</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrordividedbyzero</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Divided by zero.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_DIVIDED_BY_ZERO</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c15</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrormodulusparameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error occurred when evaluating a WFPM_MODULUR parameter.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_MODULUS_PARAMETER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c14</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrormodulusparameters</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Modulus parameter can have only two subparameters.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_MODULUS_PARAMETERS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c13</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrordivisionparameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error occurred when evaluating a WFPM_DIVISION parameter.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_DIVISION_PARAMETER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c12</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrordivisionparameters</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Division parameter can have only two subparameters.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_DIVISION_PARAMETERS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c11</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrormultiplicationparameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error occurred when evaluating a WFPM_MULTIPLICATION parameter.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_MULTIPLICATION_PARAMETER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c10</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerrorsubtractionparameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error occurred when evaluating a WFPM_SUBTRACTION parameter.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_SUBTRACTION_PARAMETER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c0f</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalerroraddparameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error occurred when evaluating a WFPM_ADD parameter.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ERROR_ADD_PARAMETER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c0e</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalmissselectquery</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Missing the query subparameter in a select parameter.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_MISS_SELECT_QUERY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c0d</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalchangetypeerror</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Change type error.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_CHANGE_TYPE_ERROR</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c0c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalallcompleted</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Evaluation completed and stop further processing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ALLCOMPLETED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c0b</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalmetabaseattributenotmatchquery</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified refattributeid does not the query for a WFPM_SELECT parameter.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_METABASE_ATTRIBUTE_NOT_MATCH_QUERY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c0a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalmetabaseentitynotmatchquery</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified refentityid does not the query for a WFPM_SELECT parameter.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_METABASE_ENTITY_NOT_MATCH_QUERY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c09</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalpropertyisnull</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The required property of the object was not set.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_PROPERTY_IS_NULL</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c08</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalmetabaseattributenotfound</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified metabase attribute does not exist.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_METABASE_ATTRIBUTE_NOT_FOUND</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c07</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalmetabaseentitycompoundkeys</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified metabase object has compound keys. We do not support compound-key entities yet.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_METABASE_ENTITY_COMPOUND_KEYS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c06</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalpropertynotfound</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The required property of the object was not found.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_PROPERTY_NOT_FOUND</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c05</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalobjectnotfound</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The required object does not exist.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_OBJECT_NOT_FOUND</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c04</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalcompleted</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Evaluation completed.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_COMPLETED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c03</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalaborted</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Evaluation aborted.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ABORTED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c02</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalallaborted</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Evaluation aborted and stop further processing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ALLABORTED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c01</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalassignshouldhave4parameters</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Assign action should have 4 parameters.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_ASSIGN_SHOULD_HAVE_4_PARAMETERS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042c00</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsevalupdateshouldhave3parameters</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Update action should have 3 parameters.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EVAL_UPDATE_SHOULD_HAVE_3_PARAMETERS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042903</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscpdecryptfailed</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Decryption of the password failed.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CP_DECRYPT_FAILED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042902</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscpencryptfailed</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Encryption of the supplied password failed.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CP_ENCRYPT_FAILED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042901</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscpbadpassword</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Incorrect password for the specified customer portal user.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CP_BAD_PASSWORD</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042900</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscpuserdoesnotexist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The customer portal user does not exist, or the password was incorrect.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CP_USER_DOES_NOT_EXIST</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042300</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsdataaccessunexpected</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Unexpected error in data access.  DB Connection may not have been opened successfully.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_DATAACCESS_UNEXPECTED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004203f</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidspropbagattributealreadyset</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>One of the attributes passed has already been set</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_PROPBAG_ATTRIBUTE_ALREADY_SET</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004203e</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidspropbagattributenotnullable</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>One of the attributes passed cannot be NULL</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_PROPBAG_ATTRIBUTE_NOT_NULLABLE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004203d</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsrspropbagdbinfoalreadyset</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The DB info for the recordset property bag has already been set.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_RSPROPBAG_DBINFO_ALREADY_SET</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004203c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsrspropbagdbinfonotset</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The DB info for the recordset property bag has not been set.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_RSPROPBAG_DBINFO_NOT_SET</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004201e</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidspropbagcolloutofrange</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The bag index in the collection was out of range.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_PROPBAGCOLL_OUT_OF_RANGE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042002</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidspropbagnullproperty</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified property was null in the property bag.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_PROPBAG_NULL_PROPERTY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042001</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidspropbagnointerface</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The property bag interface could not be found.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_PROPBAG_NO_INTERFACE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042003</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedMissingObjectType</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Object type must be specified for one of the attributes.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_PROPBAG_MISSING_OBJECT_TYPE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042004</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedObjectTypeUnexpected</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Object type was specified for one of the attributes that does not allow it.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_PROPBAG_OBJECT_TYPE_UNEXPECTED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042000</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidspropbagpropertynotfound</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified property was not found in the property bag.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_PROPBAG_PROPERTY_NOT_FOUND</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d40</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ReadOnlyUserNotSupported</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The read-only access mode is not supported</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_READONLY_USER_NOT_SUPPORTED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d41</ErrorId>
      <ManagedErrorName>SupportUserCannotBeCreateNorUpdated</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The support user cannot not be updated</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d51</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotAssignRolesToSupportUser</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The support user are read-only, which cannot be assigned with other roles</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d39</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotMakeSelfReadOnlyUser</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>You cannot make yourself a read only user</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_CANNOT_MAKE_SELF_READONLY_USER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d38</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotMakeReadOnlyUser</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A user cannot be made a read only user if they are the last non read only user that has the System Administrator Role.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_CANNOT_MAKE_READONLY_USER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d36</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtcantchangeorgname</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The organization name cannot be changed.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_CANT_CHANGE_ORGNAME</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d35</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MultipleOrganizationsNotAllowed</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Only one organization and one root business are allowed.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_NO_MULTI_ORG</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d34</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UserSettingsInvalidAdvancedFindStartupMode</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid advanced find startup mode.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_USER_SETTINGS_INVALID_ADVANCEDFIND_STARTUP_MODE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d33</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotModifySpecialUser</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>No modifications to the 'SYSTEM' or 'INTEGRATION' user are permitted.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_CANNOT_MODIFY_SPECIALUSER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d32</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtcannotaddlocaluser</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A local user cannot be added to the CRM.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_CANNOT_ADD_LOCALUSER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d31</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotModifySysAdmin</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The System Administrator Role cannot be modified.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_CANNOT_MODIFY_SYSADMIN</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d43</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotModifySupportUser</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The Support User Role cannot be modified.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d44</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotAssignSupportUser</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The Support User Role cannot be assigned to a user.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d45</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotRemoveFromSupportUser</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A user cannot be removed from the Support User Role.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d46</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotCreateFromSupportUser</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot create a role from Support User Role.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d47</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotUpdateSupportUser</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot update the Support User Role.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d30</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotRemoveFromSysAdmin</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A user cannot be removed from the System Administrator Role if they are the only user that has the role.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_CANNOT_REMOVE_SYSADMIN</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d2f</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotDisableSysAdmin</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A user cannot be disabled if they are the only user that has the System Administrator Role.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_CANNOT_DISABLE_SYSADMIN</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d2e</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotDeleteSysAdmin</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The System Administrator Role cannot be deleted.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_CANNOT_DELETE_SYSADMIN</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d42</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotDeleteSupportUser</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The Support User Role cannot be deleted.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_CANNOT_DELETE_SUPPORTUSER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d2d</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtcannotreadaccountcontrol</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Insufficient permissions to the specified Active Directory user. Contact your System Administrator.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_CANNOT_READ_ACCOUNT_CONTROL</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d2c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UserAlreadyExists</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified Active Directory user already exists as a CRM user.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_USER_ALREADY_EXISTS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d2b</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtusersettingsnotcreated</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified user's settings have not yet been created.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_USER_SETTINGS_NOT_CREATED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d2a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ObjectNotFoundInAD</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The object does not exist in active directory.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d37</ErrorId>
      <ManagedErrorName>GenericActiveDirectoryError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Active Directory Error.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d29</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtnoparentbusiness</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified business does not have a parent business.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_NO_PARENTBUSINESS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d28</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtcannotmoverootteamcaptain</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The captain of the root business's team cannot be moved.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_CAN_NOT_MOVE_ROOT_TEAM_CAPTAIN</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d27</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ParentUserDoesNotExist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The parent user Id is invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_PARENTUSER_DOES_NOT_EXIST</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d26</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ChildUserDoesNotExist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The child user Id is invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_CHILDUSER_DOES_NOT_EXIST</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d25</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UserLoopBeingCreated</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Creating this parental association would create a loop in user hierarchy.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_USER_LOOP_BEING_CREATED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d24</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UserLoopExists</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Loop exists in the user hierarchy.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_USER_LOOP_EXISTS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d23</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ParentBusinessDoesNotExist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The parent business Id is invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_PARENTBUSINESS_DOES_NOT_EXIST</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d22</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ChildBusinessDoesNotExist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The child businesss Id is invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_CHILDBUSINESS_DOES_NOT_EXIST</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d21</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BusinessManagementLoopBeingCreated</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Creating this parental association would create a loop in business hierarchy.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_BUSINESS_LOOP_BEING_CREATED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d20</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BusinessManagementLoopExists</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Loop exists in the business hierarchy.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_BUSINESS_LOOP_EXISTS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d1f</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BusinessManagementInvalidUserId</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The user Id is invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_INVALID_USERID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d1e</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtuserdoesnothaveparent</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This user does not have a parent user.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_USER_DOES_NOT_HAVE_PARENT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d1d</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtcannotenableprovision</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This is a provisioned root-business. Use IBizProvision::Enable to enable this root-business.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_CAN_NOT_ENABLE_PROVISION</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d1c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtcannotenablebusiness</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This is a sub-business. Use IBizMerchant::Enable to enable this sub-business.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_CAN_NOT_ENABLE_BUSINESS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d1b</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtcannotdisableprovision</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This is a provisioned root-business. Use IBizProvision::Disable to disable this root-business.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_CAN_NOT_DISABLE_PROVISION</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d1a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtcannotdisablebusiness</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This business unit cannot be disabled.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_CAN_NOT_DISABLE_BUSINESS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d19</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtcannotdeleteprovision</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This is a provisioned root-business. Use IBizProvision::Delete to delete this root-business.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_CAN_NOT_DELETE_PROVISION</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d18</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtcannotdeletebusiness</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This is a sub-business. Use IBizMerchant::Delete to delete this sub-business.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_CAN_NOT_DELETE_BUSINESS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d17</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtcannotremovepartnershipdefaultuser</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The default user of a partnership can not be removed.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_CAN_NOT_REMOVE_PARTNERSHIP_DEFAULTUSER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d16</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtpartnershipnotinpendingstatus</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The partnership has been accepted or declined.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_PARTNERSHIP_NOT_IN_PENDING_STATUS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d15</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtdefaultusernotinpartnerbusiness</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The default user is not from partner business.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_DEFAULTUSER_NOT_IN_PARTNER_BUSINESS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d14</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtcallernotinpartnerbusiness</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The caller is not from partner business.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_CALLER_NOT_IN_PARTNER_BUSINESS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d13</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtdefaultusernotinprimarybusiness</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The default user is not from primary business.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_DEFAULTUSER_NOT_IN_PRIMARY_BUSINESS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d12</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtcallernotinprimarybusiness</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The caller is not from primary business.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_CALLER_NOT_IN_PRIMARY_BUSINESS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d11</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtpartnershipalreadyexists</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A partnership between specified primary business and partner business already exists.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_PARTNERSHIP_ALREADY_EXISTS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d10</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtprimarysameaspartner</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The primary business is the same as partner business.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_PRIMARY_SAME_AS_PARTNER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d0f</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtmisspartnerbusiness</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The partnership partner business was unexpectedly missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_MISS_PARTNER_BUSINESS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d0e</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtmissprimarybusiness</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The partnership primary business was unexpectedly missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_MISS_PRIMARY_BUSINESS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d0d</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtcannotremoveteamcaptain</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The team captain can not be removed.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_CAN_NOT_REMOVE_TEAM_CAPTAIN</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d0c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtteamparentdiffmerchant</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The team is not in the same merchant as parent business.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_TEAM_PARENT_DIFF_MERCHANT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d0b</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MissingTeamName</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The team name was unexpectedly missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_MISS_TEAM_NAME</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d0a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtteamcaptainindiffmerchant</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The team captain is not in the same merchant as team business.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_TEAM_CAPTAIN_IN_DIFF_MERCHANT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d09</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtmissteambusiness</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The team business id was unexpectedly missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_MISS_TEAM_BUSINESS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d08</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtmissteamcaptain</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The team captain id was unexpectedly missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_MISS_TEAM_CAPTAIN</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d07</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UserNotInParentHierarchy</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The user is not in parent user's business hierarchy.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_USER_NOT_IN_PARENT_HIERARCHY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d06</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtusercannotbeownparent</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The user can not be its own parent user.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_USER_CAN_NOT_BE_OWN_PARENT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d05</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtcannotmovedefaultuser</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>unManagedidsbizmgmtcannotmovedefaultuser</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_CAN_NOT_MOVE_DEFAULTUSER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d04</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtbusinessparentdiffmerchant</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The business is not in the same merchant as parent business.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_BUSINESS_PARENT_DIFF_MERCHANT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d03</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtdefaultusernotinbusiness</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The default user is not in the business.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_DEFAULTUSER_NOT_IN_BUSINESS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d02</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtmissparentbusiness</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The parent business was unexpectedly missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_MISS_PARENT_BUSINESS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d01</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtmissuserdomainname</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The user's domain name was unexpectedly missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_MISS_USER_DOMAINNAME</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041d00</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsbizmgmtmissbusinessname</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The business name was unexpectedly missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_MISS_BUSINESS_NAME</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041a08</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsxmlinvalidread</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A field that is not valid for read was specified</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_XML_INVALID_READ</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041a07</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsxmlinvalidfield</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An invalid value was passed in for a field</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_XML_INVALID_FIELD</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041a06</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsxmlinvalidentityattributes</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid attributes</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_XML_INVALID_ENTITY_ATTRIBUTES</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041a05</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsxmlunexpected</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An unexpected error has occurred</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_XML_UNEXPECTED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041a04</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsxmlparseerror</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A parse error was encountered in the XML</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_XML_PARSE_ERROR</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041a03</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsxmlinvalidcollectionname</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The collection name specified is incorrect</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_XML_INVALID_COLLECTION_NAME</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041a02</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsxmlinvalidupdate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A field that is not valid for update was specified</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_XML_INVALID_UPDATE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041a01</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsxmlinvalidcreate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A field that is not valid for create was specified</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_XML_INVALID_CREATE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041a00</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsxmlinvalidentityname</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The entity name specified is incorrect</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_XML_INVALID_ENTITY_NAME</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041704</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsnotesnoattachment</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified note has no attachments.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_NOTES_NO_ATTACHMENT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041703</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsnotesloopbeingcreated</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Creating this parental association would create a loop in the annotation hierarchy.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_NOTES_LOOP_BEING_CREATED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041702</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsnotesloopexists</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A loop exists in the annotation hierarchy.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_NOTES_LOOP_EXISTS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041701</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsnotesalreadyattached</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified note is already attached to an object.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_NOTES_ALREADY_ATTACHED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041700</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsnotesnotedoesnotexist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified note does not exist.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_NOTES_NOTE_DOES_NOT_EXIST</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004140c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsrolesdeletenonparentrole</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot delete a role that is inherited from a parent business.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ROLES_DELETE_NONPARENT_ROLE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004140b</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidPrivilegeDepth</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid privilege depth.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ROLES_INVALID_DEPTH</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004140a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsrolesinvalidrolename</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The role name is invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ROLES_INVALID_ROLE_NAME</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041409</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UserInWrongBusiness</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The user belongs to a different business unit than the role.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ROLES_USER_IN_WRONG_BIZ</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041408</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsrolesmissprivid</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The privilege ID was unexpectedly missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ROLES_MISS_PRIVID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041407</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsrolesmissrolename</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The role name was unexpectedly missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ROLES_MISS_ROLE_NAME</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041406</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsrolesmissbusinessid</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The role's business unit ID was unexpectedly missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ROLES_MISS_BUSINESSID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041405</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsrolesmissroleid</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The role ID was unexpectedly missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ROLES_MISS_ROLEID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041404</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsrolesinvalidtemplateid</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid role template ID.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ROLES_INVALID_TEMPLATE_ID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041403</ErrorId>
      <ManagedErrorName>RoleAlreadyExists</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A role with the specified name already exists.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ROLES_ROLE_ALREADY_EXISTS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041402</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsrolesroledoesnotexist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified role does not exist.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ROLES_ROLE_DOES_NOT_EXIST</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041401</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsrolesinvalidroleid</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid role ID.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ROLES_INVALID_ROLE_ID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041400</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsrolesinvalidroledata</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The role data is invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ROLES_INVALID_ROLE_DATA</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004112D</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderPrimaryKeyExpected</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The Primary Key is expected when Distinct is set to true.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004112C</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderNoAttrsDistinctConflict</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The no-attrs tag cannot be used in conjuction with Distinct set to true.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004112A</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderInvalidPagingCookie</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid page number in paging cookie.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_QUERYBUILDER_INVALID_PAGING_COOKIE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041129</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderPagingOrderBy</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Order by columns do not match those in paging cookie.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_QUERYBUILDER_PAGING_ORDERBY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041128</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderEntitiesDontMatch</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The entity name specified in fetchxml does not match the entity name specified in the Entity or Query Expression.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041127</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderTopCountGreaterThanZero</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Converting from EntityExpression to Query failed. Top.Count must be equal to zero.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041126</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderLinkNodeForOrderNotFound</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Converting from Query to EntityExpression failed. Link Node for order was not found.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041125</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderDeserializeNoDocElemXml</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Document Element can't be null.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041124</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderDeserializeEmptyXml</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Xml String can't be null.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041123</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderElementNotFound</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A required element was not specified.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041122</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderInvalidFilterType</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Unsupported filter type. Valid values are 'and', or 'or'.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041121</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderInvalidJoinOperator</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Unsupported join operator.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041120</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderInvalidConditionOperator</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Unsupported condition operator.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_CONDITION_OP</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004111f</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderInvalidOrderType</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A valid order type must be set in the order before calling this method.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004111e</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderAttributeNotFound</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A required attribute was not specified.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004111d</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderDeserializeInvalidUtcOffset</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The utc-offset attribute is not supported for deserialization.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004111c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderDeserializeInvalidNode</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The element node encountered is invalid.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004111a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderDeserializeInvalidAggregate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The only valid value for aggregate attribute is 'count'.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041119</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderDeserializeInvalidDescending</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The only valid values for descending attribute are 'true', 'false', '1', and '0'.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041117</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderDeserializeInvalidLinkType</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The only valid values for link-type attribute are 'natural', 'inner', and 'outer'.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041116</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderDeserializeInvalidMapping</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The only valid values for mapping are 'logical' or 'internal' which is deprecated.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041115</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderDeserializeInvalidDistinct</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The only valid values for distinct attribute are 'true', 'false', '1', and '0'.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041114</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderSerialzeLinkTopCriteria</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Fetch does not support where clause with conditions from linkentity.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041113</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderColumnSetVersionMissing</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified columnset version is invalid.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041112</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderInvalidColumnSetVersion</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified columnset version is invalid.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041111</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderAttributePairMismatch</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>AttributeFrom and AttributeTo must be either both specified or both omitted.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041110</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderByAttributeNonEmpty</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>QueryByAttribute must specify a non-empty attribute array.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004110f</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderByAttributeMismatch</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>QueryByAttribute must specify a non-empty value array with the same number of elements as in the attributes array.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004110e</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderMultipleIntersectEntities</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>More than one intersect entity exists between the two entities specified.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_QUERYBUILDER_MULTIPLE_INTERSECT_ENTITIES</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004110d</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderReportView_Does_Not_Exist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A report view does not exist for the specified entity.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_QUERYBUILDER_REPORTVIEW_DOES_NOT_EXIST</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004110c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderValue_GreaterThanZero</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A value greater than zero must be specified.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_QUERYBUILDER_VALUE_GREATERTHANZERO</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004110b</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderNoAlias</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>No alias for the given entity in the condition was found.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_QUERYBUILDER_NOALIAS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004110a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderAlias_Does_Not_Exist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified alias for the given entity in the condition does not exist.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_QUERYBUILDER_ALIAS_DOES_NOT_EXIST</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041109</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderInvalid_Alias</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid alias for aggregate operation.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_QUERYBUILDER_INVALID_ALIAS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041108</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderInvalid_Value</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid value specified for type.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_QUERYBUILDER_INVALID_VALUE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041107</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderAttribute_With_Aggregate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Attributes can not be returned when aggregate operation is specified.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_QUERYBUILDER_ATTRIBUTE_WITH_AGGREGATE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041106</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderBad_Condition</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Incorrect filter condition or conditions.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_QUERYBUILDER_BAD_CONDITION</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041105</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderMulti_Primary_Key</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Found an unexpected multiple-column primary key.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_QUERYBUILDER_MULTI_PRIMARY_KEY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041104</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderNo_Primary_Key</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>No primary key was found for the specified entity.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_QUERYBUILDER_NO_PRIMARY_KEY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041103</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderNoAttribute</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified attribute does not exist on this entity.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_QUERYBUILDER_NOATTRIBUTE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041102</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderNoEntity</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified entity was not found.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_QUERYBUILDER_NOENTITY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041101</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderUnexpected</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An unexpected error occurred.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_QUERYBUILDER_UNEXPECTED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80041100</ErrorId>
      <ManagedErrorName>QueryBuilderInvalidUpdate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An attempt was made to update a non-updateable field.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_QUERYBUILDER_INVALIDUPDATE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040e02</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsmetadatanorelationship</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The relationship does not exist</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_METADATA_NORELATIONSHIP</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040e01</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MetadataNoMapping</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The mapping between specified entities does not exist</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_METADATA_NOMAPPING</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040e03</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MetadataNotSerializable</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The given metadata entity is not serializable</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_METADATA_NOT_SERIALIZABLE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040e00</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsmetadatanoentity</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified entity does not exist</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_METADATA_NOENTITY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040b08</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscommunicationsnosenderaddress</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The sender does not have an email address on the party record</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_COMMUNICATIONS_NOSENDERADDRESS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040b07</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscommunicationstemplateinvalidtemplate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The template body is invalid</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_COMMUNICATIONS_TEMPLATE_INVALIDTEMPLATE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040b06</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscommunicationsnoparticipationmask</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Participation type is missing from an activity</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_COMMUNICATIONS_NOPARTICIPATIONMASK</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040b05</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscommunicationsnorecipients</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>At least one system user or queue in the organization must be a recipient</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_COMMUNICATIONS_NORECIPIENTS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040b04</ErrorId>
      <ManagedErrorName>EmailRecipientNotSpecified</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The e-mail must have at least one recipient before it can be sent</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040b02</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscommunicationsnosender</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>No email address was specified, and the calling user does not have an email address set</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_COMMUNICATIONS_NOSENDER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040b01</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscommunicationsbadsender</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>More than one sender specified</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_COMMUNICATIONS_BADSENDER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040b00</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscommunicationsnopartyaddress</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Object address not found on party or party is marked as non-emailable</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_COMMUNICATIONS_NOPARTYADDRESS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040809</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsjournalingmissingincidentid</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Incident Id missed.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_JOURNALING_MISSING_INCIDENT_ID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040808</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsjournalingmissingcontactid</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Contact Id missed.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_JOURNALING_MISSING_CONTACT_ID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040807</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsjournalingmissingopportunityid</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Opportunity Id missed.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_JOURNALING_MISSING_OPPORTUNITY_ID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040806</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsjournalingmissingaccountid</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Account Id missed.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_JOURNALING_MISSING_ACCOUNT_ID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040805</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsjournalingmissingleadid</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Lead Id missed.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_JOURNALING_MISSING_LEAD_ID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040804</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsjournalingmissingeventtype</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Event type missed.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_JOURNALING_MISSING_EVENT_TYPE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040803</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsjournalinginvalideventtype</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid event type.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_JOURNALING_INVALID_EVENT_TYPE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040802</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsjournalingmissingeventdirection</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Event direction code missed.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_JOURNALING_MISSING_EVENT_DIRECTION</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040801</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsjournalingunsupportedobjecttype</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Unsupported type of objects passed in operation.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_JOURNALING_UNSUPPORTED_OBJECT_TYPE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040800</ErrorId>
      <ManagedErrorName>SdkEntityDoesNotSupportMessage</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The method being invoked does not support provided entity type.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_JOURNALING_INVALID_RECIPIENT_TYPE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004051a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>OpportunityAlreadyInOpenState</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The opportunity is already in the open state.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_OPPORTUNITY_ALREADY_IN_OPEN_STATE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040519</ErrorId>
      <ManagedErrorName>LeadAlreadyInClosedState</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The lead is already closed.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_LEAD_ALREADY_IN_CLOSED_STATE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040518</ErrorId>
      <ManagedErrorName>LeadAlreadyInOpenState</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The lead is already in the open state.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_LEAD_ALREADY_IN_OPEN_STATE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040517</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CustomerIsInactive</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An inactive customer cannot be set as the parent of an object.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CUSTOMER_IS_INACTIVE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040516</ErrorId>
      <ManagedErrorName>OpportunityCannotBeClosed</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The opportunity cannot be closed.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_OPPORTUNITY_CANNOT_BE_CLOSED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040515</ErrorId>
      <ManagedErrorName>OpportunityIsAlreadyClosed</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The opportunity is already closed.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_OPPORTUNITY_IS_ALREADY_CLOSED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040514</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscustomeraddresstypeinvalid</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid customer address type.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CUSTOMERADDRESS_TYPE_INVALID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040513</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsleadnotassignedtocaller</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The lead is not being assigned to the caller for acceptance.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_LEAD_NOT_ASSIGNED_TO_CALLER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040512</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscontacthaschildopportunities</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The Contact has child opportunities.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CONTACT_HAS_CHILD_OPPORTUNITIES</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040511</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsaccounthaschildopportunities</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The Account has child opportunities.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ACCOUNT_HAS_CHILD_OPPORTUNITIES</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040510</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsleadoneaccount</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A lead can be associated with only one account.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_LEAD_ONE_ACCOUNT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004050f</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsopportunityorphan</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Removing this association will make the opportunity an orphan.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_OPPORTUNITY_ORPHAN</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004050e</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsopportunityoneaccount</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An opportunity can be associated with only one account.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_OPPORTUNITY_ONE_ACCOUNT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004050d</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsleadusercannotreject</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The user does not have the privilege to reject a lead, so he cannot be assigned the lead for acceptance.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_LEAD_USER_CANNOT_REJECT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004050c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsleadnotassigned</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The lead has not been assigned.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_LEAD_NOT_ASSIGNED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004050b</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsleadnoparent</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The lead does not have a parent.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_LEAD_NO_PARENT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004050a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ContactLoopBeingCreated</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Creating this parental association would create a loop in Contacts hierarchy.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CONTACT_LOOP_BEING_CREATED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040509</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ContactLoopExists</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Loop exists in the contacts hierarchy.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CONTACT_LOOP_EXISTS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040508</ErrorId>
      <ManagedErrorName>PresentParentAccountAndParentContact</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>You can either specify a contacts parent contact or its account, but not both.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_PRESENT_PARENTACCOUNT_AND_PARENTCONTACT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040507</ErrorId>
      <ManagedErrorName>AccountLoopBeingCreated</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Creating this parental association would create a loop in Accounts hierarchy.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ACCOUNT_LOOP_BEING_CREATED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040506</ErrorId>
      <ManagedErrorName>AccountLoopExists</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Loop exists in the accounts hierarchy.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ACCOUNT_LOOP_EXISTS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040505</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsopportunitymissingparent</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The parent of the opportunity is missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_OPPORTUNITY_MISSING_PARENT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040504</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsopportunityinvalidparent</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The parent of an opportunity must be an account or contact.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_OPPORTUNITY_INVALID_PARENT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040503</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ContactDoesNotExist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Contact does not exist.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CONTACT_DOES_NOT_EXIST</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040502</ErrorId>
      <ManagedErrorName>AccountDoesNotExist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Account does not exist.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ACCOUNT_DOES_NOT_EXIST</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040501</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsleaddoesnotexist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Lead does not exist.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_LEAD_DOES_NOT_EXIST</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040500</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsopportunitydoesnotexist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Opportunity does not exist.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_OPPORTUNITY_DOES_NOT_EXIST</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040499</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ReportDoesNotExist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Report does not exist.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040498</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ReportLoopBeingCreated</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Creating this parental association would create a loop in Reports hierarchy.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040497</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ReportLoopExists</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Loop exists in the reports hierarchy.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040496</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ParentReportLinksToSameNameChild</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Parent report already links to another report with the same name.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040495</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DuplicateReportVisibility</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A ReportVisibility with the same ReportId and VisibilityCode already exists. Duplicates are not allowed.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040494</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ReportRenderError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An error occurred during report rendering.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040493</ErrorId>
      <ManagedErrorName>SubReportDoesNotExist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Subreport does not exist.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040492</ErrorId>
      <ManagedErrorName>SrsDataConnectorNotInstalled</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>MSCRM Data Connector Not Installed</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040491</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidCustomReportingWizardXml</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid wizard xml</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040490</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UpdateNonCustomReportFromTemplate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot update a report from a template if the report was not created from a template</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040489</ErrorId>
      <ManagedErrorName>SnapshotReportNotReady</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The selected report is not ready for viewing. The report is still being created or a report snapshot is not available.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040488</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ExistingExternalReport</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The report could not be published for external use because a report of the same name already exists. Delete that report in SQL Server Reporting Services or rename this report, and try again.</ErrorMessage>
   </crmerror>
  <crmerror>
   <ErrorId>80040389</ErrorId>
   <ManagedErrorName>InvalidTransformationParameter</ManagedErrorName>
   <ErrorMessage>A parameter for the transformation is either missing or invalid.</ErrorMessage>
  </crmerror>
  <crmerror>
    <ErrorId>80040388</ErrorId>
    <ManagedErrorName>ReflexiveEntityParentOrChildDoesNotExist</ManagedErrorName>
    <ErrorMessage>Either the parent or child entity does not exist</ErrorMessage>
  </crmerror>
  <crmerror>
    <ErrorId>80040387</ErrorId>
    <ManagedErrorName>EntityLoopBeingCreated</ManagedErrorName>
    <ErrorMessage>Creating this parental association would create a loop in this entity hierarchy.</ErrorMessage>
  </crmerror>
  <crmerror>
    <ErrorId>80040386</ErrorId>
    <ManagedErrorName>EntityLoopExists</ManagedErrorName>
    <ErrorMessage>Loop exists in this entity hierarchy.</ErrorMessage>
  </crmerror>
  <crmerror>
   <ErrorId>80040385</ErrorId>
   <ManagedErrorName>UnsupportedProcessCode</ManagedErrorName>
   <ErrorMessage>The process code is not supported on this entity.</ErrorMessage>
  </crmerror>
  <crmerror>
   <ErrorId>80040384</ErrorId>
   <ManagedErrorName>NoOutputTransformationParameterMappingFound</ManagedErrorName>
   <ErrorMessage>There is no output transformation parameter mapping defined. A transformation mapping must have atleast one output transformation parameter mapping.</ErrorMessage>
  </crmerror>
  <crmerror>
   <ErrorId>80040383</ErrorId>
   <ManagedErrorName>RequiredColumnsNotFoundInImportFile</ManagedErrorName>
   <ErrorMessage>One or more source columns used in the transformation do not exist in the source file.</ErrorMessage>
  </crmerror>
  <crmerror>
   <ErrorId>80040382</ErrorId>
   <ManagedErrorName>InvalidTransformationParameterMapping</ManagedErrorName>
   <ErrorMessage>The transformation parameter mapping defined is invalid. Check that the target attribute name exists.</ErrorMessage>
  </crmerror>
  <crmerror>
   <ErrorId>80040381</ErrorId>
   <ManagedErrorName>UnmappedTransformationOutputDataFound</ManagedErrorName>
   <ErrorMessage>One or more outputs returned by the transformation is not mapped to target fields.</ErrorMessage>
  </crmerror>
  <crmerror>
   <ErrorId>80040380</ErrorId>
   <ManagedErrorName>InvalidTransformationParameterDataType</ManagedErrorName>
   <ErrorMessage>The data type of one or more of the transformation parameters is unsupported.</ErrorMessage>
  </crmerror>
  <crmerror>
   <ErrorId>8004037f</ErrorId>
   <ManagedErrorName>ArrayMappingFoundForSingletonParameter</ManagedErrorName>
   <ErrorMessage>An array transformation parameter mapping is defined for a single parameter.</ErrorMessage>
  </crmerror>
  <crmerror>
   <ErrorId>8004037e</ErrorId>
   <ManagedErrorName>SingletonMappingFoundForArrayParameter</ManagedErrorName>
   <ErrorMessage>A single transformation parameter mapping is defined for an array parameter.</ErrorMessage>
  </crmerror>
  <crmerror>
   <ErrorId>8004037d</ErrorId>
   <ManagedErrorName>IncompleteTransformationParameterMappingsFound</ManagedErrorName>
   <ErrorMessage>One or more mandatory transformation parameters do not have mappings defined for them.</ErrorMessage>
  </crmerror>
  <crmerror>
   <ErrorId>8004037c</ErrorId>
   <ManagedErrorName>InvalidTransformationParameterMappings</ManagedErrorName>
   <ErrorMessage>One or more transformation parameter mappings are invalid or do not match the transformation parameter description.</ErrorMessage>
  </crmerror>
  <crmerror>
   <ErrorId>8004037b</ErrorId>
   <ManagedErrorName>GenericTransformationInvocationError</ManagedErrorName>
   <ErrorMessage>The transformation returned invalid data.</ErrorMessage>
  </crmerror>
  <crmerror>
   <ErrorId>8004037a</ErrorId>
   <ManagedErrorName>InvalidTransformationType</ManagedErrorName>
   <ErrorMessage>The specified transformation type is not supported.</ErrorMessage>
  </crmerror>
  <crmerror>
   <ErrorId>80040379</ErrorId>
   <ManagedErrorName>UnableToLoadTransformationType</ManagedErrorName>
   <ErrorMessage>Unable to load the transformation type.</ErrorMessage>
  </crmerror>
  <crmerror>
   <ErrorId>80040378</ErrorId>
   <ManagedErrorName>UnableToLoadTransformationAssembly</ManagedErrorName>
   <ErrorMessage>Unable to load the transformation assembly.</ErrorMessage>
  </crmerror>
  <crmerror>
    <ErrorId>80040377</ErrorId>
    <ManagedErrorName>InvalidColumnMapping</ManagedErrorName>
    <ErrorMessage>ColumnMapping is Invalid. Check that the target attribute exists.</ErrorMessage>
  </crmerror>
  <crmerror>
    <ErrorId>80040376</ErrorId>
    <ManagedErrorName>CannotModifyOldDataFromImport</ManagedErrorName>
    <ErrorMessage>The corresponding record in Microsoft Dynamics CRM has more recent data, so this record was ignored.</ErrorMessage>
  </crmerror>
  <crmerror>
    <ErrorId>80040375</ErrorId>
    <ManagedErrorName>ImportFileTooLargeToUpload</ManagedErrorName>
    <ErrorMessage>The import file is too large to upload.</ErrorMessage>
  </crmerror>
  <crmerror>
    <ErrorId>80040374</ErrorId>
    <ManagedErrorName>InvalidImportFileContent</ManagedErrorName>
    <ErrorMessage>The content of the import file is not valid. You must select a text file.</ErrorMessage>
  </crmerror>
  <crmerror>
    <ErrorId>80040373</ErrorId>
    <ManagedErrorName>EmptyRecord</ManagedErrorName>
    <ErrorMessage>The record is empty</ErrorMessage>
  </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040372</ErrorId>
      <ManagedErrorName>LongParseRow</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The row is too long to import</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040371</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ParseMustBeCalledBeforeTransform</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot call transform before parse.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040370</ErrorId>
      <ManagedErrorName>HeaderValueDoesNotMatchAttributeDisplayLabel</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The column heading does not match the attribute display label.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040369</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidTargetEntity</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified target record type does not exist.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040368</ErrorId>
      <ManagedErrorName>NoHeaderColumnFound</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A column heading is missing.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040367</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ParsingMetadataNotFound</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Data required to parse the file, such as the data delimiter, field delimiter, or column headings, was not found.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040366</ErrorId>
      <ManagedErrorName>EmptyHeaderRow</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The first row of the file is empty.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040365</ErrorId>
      <ManagedErrorName>EmptyContent</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The file is empty.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040364</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidIsFirstRowHeaderForUseSystemMap</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The first row of the file does not contain column headings.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040363</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidGuid</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The globally unique identifier (GUID) in this row is invalid</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040362</ErrorId>
      <ManagedErrorName>GuidNotPresent</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The required globally unique identifier (GUID) in this row is not present</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040361</ErrorId>
      <ManagedErrorName>OwnerValueNotMapped</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The owner value is not mapped</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040360</ErrorId>
      <ManagedErrorName>PicklistValueNotMapped</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The list value is not mapped</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040359</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ErrorIncreate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The Microsoft Dynamics CRM record could not be created</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040358</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ErrorInUpdate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The Microsoft Dynamics CRM record could not be updated</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040357</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ErrorInSetState</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The status or status reason of the Microsoft Dynamics CRM record could not be set</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040356</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidDataFormat</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The source data is not in the required format</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040355</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidFormatForDataDelimiter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Mismatched data delimiter: only one delimiter was found.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040354</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CRMUserDoesNotExist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>No Microsoft Dynamics CRM user exists with the specified domain name and user ID</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040353</ErrorId>
      <ManagedErrorName>LookupNotFound</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The lookup reference could not be resolved</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040352</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DuplicateLookupFound</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A duplicate lookup reference was found</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040351</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidImportFileData</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The data is not in the required format</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040349</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidImportFileParseData</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Field and data delimiters for this file are not specified.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040347</ErrorId>
      <ManagedErrorName>EmptyImportFileRow</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Empty row.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040346</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ErrorInParseRow</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The row could not be parsed. This is typically caused by a row that is too long.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040345</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DataColumnsNumberMismatch</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The number of fields differs from the number of column headings.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040344</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidHeaderColumn</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The column heading contains an invalid combination of data delimiters.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040343</ErrorId>
      <ManagedErrorName>OwnerMappingExistsWithSourceSystemUserName</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The data map already contains this owner mapping.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040342</ErrorId>
      <ManagedErrorName>PickListMappingExistsWithSourceValue</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The data map already contains this list value mapping.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040341</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidValueForDataDelimiter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The data delimiter is invalid.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040340</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidValueForFieldDelimiter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The field delimiter is invalid.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004033f</ErrorId>
      <ManagedErrorName>PickListMappingExistsForTargetValue</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This list value is mapped more than once. Remove any duplicate mappings, and then import this data map again.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004033e</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MappingExistsForTargetAttribute</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This attribute is mapped more than once. Remove any duplicate mappings, and then import this data map again.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004033d</ErrorId>
      <ManagedErrorName>SourceEntityMappedToMultipleTargets</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This source entity is mapped to more than one Microsoft Dynamics CRM entity. Remove any duplicate mappings, and then import this data map again.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004033c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>AttributeNotOfTypePicklist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This attribute is not mapped to a drop-down list, Boolean, or state/status attribute. However, you have included a ListValueMap element for it.  Fix this inconsistency, and then import this data map again.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040390</ErrorId>
      <ManagedErrorName>AttributeNotOfTypeReference</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This attribute is not mapped as a reference attribute. However, you have included a ReferenceMap for it.  Fix this inconsistency, and then import this data map again.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040391</ErrorId>
      <ManagedErrorName>TargetEntityNotFound</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The file specifies an entity that does not exist in Microsoft Dynamics CRM.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040392</ErrorId>
      <ManagedErrorName>TargetAttributeNotFound</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The file specifies an attribute that does not exist in Microsoft Dynamics CRM.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040393</ErrorId>
      <ManagedErrorName>PicklistValueNotFound</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The file specifies a list value that does not exist in Microsoft Dynamics CRM.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040394</ErrorId>
      <ManagedErrorName>TargetAttributeInvalidForMap</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This attribute is not valid for mapping.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040395</ErrorId>
      <ManagedErrorName>TargetEntityInvalidForMap</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The file specifies an entity that is not valid for data migration.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004033a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidOperationWhenListIsNotActive</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>List is not active. Cannot perform this operation.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004033b</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidOperationWhenPartyIsNotActive</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The party is not active. Cannot perform this operation.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040339</ErrorId>
      <ManagedErrorName>AsyncOperationSuspendedOrLocked</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>>A background job associated with this import is either suspended or locked. In order to delete this import, in the Workplace, click Imports, open the import, click System Jobs, and resume any suspended jobs.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040338</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DuplicateHeaderColumn</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A duplicate column heading exists.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040337</ErrorId>
      <ManagedErrorName>EmptyHeaderColumn</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The column heading cannot be empty.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040336</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidColumnNumber</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The column number specified in the data map does not exist.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040335</ErrorId>
      <ManagedErrorName>TransformMustBeCalledBeforeImport</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot call import before transform.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040334</ErrorId>
      <ManagedErrorName>OperationCanBeCalledOnlyOnce</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified action can be done only one time.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040333</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DuplicateRecordsFound</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A record was not created or updated because a duplicate of the current record already exists.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040331</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CampaignActivityClosed</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This Campaign Activity is closed or canceled. Campaign activities cannot be distributed after they have been closed or canceled.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040330</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UnexpectedErrorInMailMerge</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>There was an unexpected error during mail merge.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004032f</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UserCancelledMailMerge</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The mail merge operation was cancelled by the user.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004032e</ErrorId>
      <ManagedErrorName>FilteredDuetoMissingEmailAddress</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This customer is filtered due to missing email address.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004032b</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotDeleteAsBackgroundOperationInProgress</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This record is currently being used by Microsoft CRM and cannot be deleted. Try again later. If  the problem persists, contact your system administrator.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004032a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>FilteredDuetoInactiveState</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This customer is filtered due to inactive state.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040329</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MissingBOWFRules</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Bulk Operation related workflow rules are missing.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040327</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotSpecifyOwnerForActivityPropagation</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot specify owner on activity for distribution</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040326</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CampaignActivityAlreadyPropagated</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This campaign activity has been distributed already. Campaign activities cannot be distributed more than one time.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040325</ErrorId>
      <ManagedErrorName>FilteredDuetoAntiSpam</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This customer is filtered due to AntiSpam settings.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ANTISPAM_FILTERED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040324</ErrorId>
      <ManagedErrorName>TemplateTypeNotSupportedForUnsubscribeAcknowledgement</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This template type is not supported for unsubscribe acknowledgement.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040323</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ErrorInImportConfig</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot process with Bulk Import as Import Configuration has some errors.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040322</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ImportConfigNotSpecified</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot process with Bulk Import as Import Configuration not specified.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040321</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidActivityType</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An invalid object type was specified for distributing activities.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040320</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UnsupportedParameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A parameter specified is not supported by the Bulk Operation</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004031f</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MissingParameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A required parameter is missing for the Bulk Operation</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004031e</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotSpecifyCommunicationAttributeOnActivityForPropagation</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot specify communication attribute on activity for distribution</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004031d</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotSpecifyRecipientForActivityPropagation</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot specify a recipient for activity distribution.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004031c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotSpecifyAttendeeForAppointmentPropagation</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot specify an attendee for appointment distribution.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004031b</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotSpecifySenderForActivityPropagation</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot specify a sender for appointment distribution</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004031a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotSpecifyOrganizerForAppointmentPropagation</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot specify an organizer for appointment distribution</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040319</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidRegardingObjectTypeCode</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The regarding Object Type Code is not valid for the Bulk Operation.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040318</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UnspecifiedActivityXmlForCampaignActivityPropagate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Must specify an Activity Xml for CampaignActivity Execute/Distribute</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040317</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MoneySizeExceeded</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Supplied value exceeded the MIN/MAX value of Money Type field.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040316</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ExtraPartyInformation</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Extra party information should not be provided for this operation.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040315</ErrorId>
      <ManagedErrorName>NotSupported</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This action is not supported.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040314</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidOperationForClosedOrCancelledCampaignActivity</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Can not add items to closed (cancelled) campaignactivity.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040313</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidEmailTemplate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Must specify a valid Template Id</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040312</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotCreateResponseForTemplate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>CampaignResponse can not be created for Template Campaign.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040311</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotPropagateCamapaignActivityForTemplate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot execute (distribute) a CampaignActivity for a template Campaign.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040310</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidChannelForCampaignActivityPropagate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot distribute activities for campaign activities of the specified channel type.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004030f</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidActivityTypeForCampaignActivityPropagate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Must specify a valid CommunicationActivity</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004030e</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ObjectNotRelatedToCampaign</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Specified Object not related to the parent Campaign</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004030d</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotRelateObjectTypeToCampaignActivity</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Specified Object Type not supported</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004030c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotUpdateCampaignForCampaignResponse</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Parent campaign is not updatable.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004030b</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotUpdateCampaignForCampaignActivity</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Parent campaign is not updatable.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004030a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CampaignNotSpecifiedForCampaignResponse</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Campaign as RegardingObject must be supplied.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040309</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CampaignNotSpecifiedForCampaignActivity</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Campaign as RegardingObject must be supplied.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040308</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotRemoveUnrelatedObject</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Specified Item not related to the specified Campaign Activity</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040307</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotRelateObjectTypeToCampaign</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Specified Object Type not supported</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040306</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotCopyIncompatibleListType</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot copy lists of different types.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040305</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidActivityTypeForList</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot create activities of the specified list type.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040304</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotAssociateInactiveItemToCampaign</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot associate an inactive item to a Campaign.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040303</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidFetchXml</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Malformed FetchXml.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040302</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidOperationWhenListLocked</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>List is Locked. Cannot perform this action.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040301</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UnsupportedListMemberType</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Unsupported list member type.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040267</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotMoveDisabledUser</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Disabled users cannot be moved to a different business unit.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CANNOT_MOVE_DISABLED_USER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040266</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidPrimaryKey</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid primary key.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_KEY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040265</ErrorId>
      <ManagedErrorName>IsvAborted</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>ISV code aborted the operation.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040264</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotAssignOutlookFilters</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot assign outlook filters</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040263</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotCreateOutlookFilters</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot create outlook filters</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040268</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotGrantAccessToOutlookFilters</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot grant access to outlook filters</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040269</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotModifyAccessToOutlookFilters</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot modify access for outlook filters</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040270</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotRevokeAccessToOutlookFilters</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot revoke access for outlook filters</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040271</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotGrantAccessToOfflineFilters</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot grant access to offline filters</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040272</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotModifyAccessToOfflineFilters</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot modify access for offline filters</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040273</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotRevokeAccessToOfflineFilters</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot revoke access for offline filters</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040274</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DuplicateOutlookAppointment</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The Appointment being promoted from Outlook is already tracked in CRM</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040275</ErrorId>
      <ManagedErrorName>AppointmentScheduleNotSet</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Scheduled End and Scheduled Start must be set for Appointments in order to sync with Outlook.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040276</ErrorId>
      <ManagedErrorName>PrivilegeCreateIsDisabledForOrganization</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Privilege Create is disabled for organization.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040277</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UnauthorizedAccess</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Attempted to perform an unauthorized operation.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040262</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CrmConstraintParsingError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Crm constraint parsing error occurred.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040261</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CrmConstraintEvaluationError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Crm constraint evaluation error occurred.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040260</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CrmExpressionEvaluationError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Crm expression evaluation error occurred.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004025f</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CrmExpressionParametersParsingError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Crm expression parameters parsing error occurred.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004025e</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CrmExpressionBodyParsingError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Crm expression body parsing error occurred.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004025d</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CrmExpressionParsingError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Crm expression parsing error occurred.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004025c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CrmMalformedExpressionError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Crm malformed expression error occurred.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004025b</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CalloutException</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Callout Exception occurred.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004025a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DateTimeFormatFailed</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Failed to produce a formatted datetime value.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040259</ErrorId>
      <ManagedErrorName>NumberFormatFailed</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Failed to produce a formatted numeric value.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040258</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidRestore</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>RestoreCaller must be called after SwitchToSystemUser.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040257</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidCaller</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot switch ExecutionContext to system user without setting Caller first.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040256</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CrmSecurityError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A failure occurred in CrmSecurity.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040255</ErrorId>
      <ManagedErrorName>TransactionAborted</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Transaction Aborted.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040254</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotBindToSession</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot bind to another session, session already bound.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040253</ErrorId>
      <ManagedErrorName>SessionTokenUnavailable</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Session token is not available unless there is a transaction in place.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040252</ErrorId>
      <ManagedErrorName>TransactionNotCommited</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Transaction not comitted.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040251</ErrorId>
      <ManagedErrorName>TransactionNotStarted</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Transaction not started.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040250</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MultipleChildPicklist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Crm Internal Exception: Picklists with more than one childAttribute are not supported.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004024f</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidSingletonResults</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Crm Internal Exception: Singleton Retrieve Query should not return more than 1 record.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004024e</ErrorId>
      <ManagedErrorName>FailedToLoadAssembly</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Failed to load assembly</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004024d</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CrmQueryExpressionNotInitialized</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The QueryExpression has not been initialized. Please use the constructor that takes in the entity name to create a correctly initialized instance</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004024c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidRegistryKey</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid registry key specified.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004024b</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidPriv</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid privilege type.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004024a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MetadataNotFound</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Metadata not found.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040249</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidEntityClassException</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid entity class.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040248</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidXmlEntityNameException</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid Xml entity name.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040247</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidXmlCollectionNameException</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid Xml collection name.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040246</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidRecurrenceRule</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error in RecurrencePatternFactory.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040245</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CrmImpersonationError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error occurred in the Crm AutoReimpersonator.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040244</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ServiceInstantiationFailed</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Instantiation of an Entity failed.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040243</ErrorId>
      <ManagedErrorName>EntityInstantiationFailed</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Instantiation of an Entity instance Service failed.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040241</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UserTimeConvertException</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Failed to convert user time zone information.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040240</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UserTimeZoneException</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Failed to retrieve user time zone information.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004023f</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidConnectionString</ManagedErrorName>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALIDCONNSTRING</UnManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The connection string not found or invalid.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004023e</ErrorId>
      <ManagedErrorName>OpenCrmDBConnection</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Db Connection is Open, when it should be Closed.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004023d</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UnpopulatedPrimaryKey</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Primary Key must be populated for calls to platform on rich client in offline mode.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004023c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidVersion</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Unhandled Version mismatch found.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CANNOT_ASSIGN_OUTLOOK_FILTERS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004023b</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidOperation</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid Operation performed.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CANNOT_CREATE_OUTLOOK_FILTERS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004023a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidMetadata</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid Metadata.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_TRANSACTION_TEST_FAIL</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040239</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidDateTime</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The date-time format is invalid, or value is outside the supported range.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALIDDATETIME</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040238</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscannotdefaultprivateview</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Private views cannot be default.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CANNOT_DEFAULT_PRIVATE_VIEW</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040237</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DuplicateRecord</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Operation failed due to a SQL integrity violation.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_DUPLICATE_RECORD</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040236</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsnorelationship</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>No relationship exists between the objects specified.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_NO_RELATIONSHIP</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040235</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MissingQueryType</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The query type is missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_MISSING_QUERY_TYPE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040234</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidRollupType</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The rollup type is invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_ROLLUP_TYPE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040233</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidState</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The object is not in a valid state to perform this operation.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_STATE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040232</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsviewisnotsharable</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The view is not sharable.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_VIEW_IS_NOT_SHARABLE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040231</ErrorId>
      <ManagedErrorName>PrincipalPrivilegeDenied</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Target user does not hold required privileges.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_PRINCIPAL_PRIVILEGE_DENIED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040230</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotUpdateObjectBecauseItIsInactive</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The object cannot be updated because it is inactive.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CANNOT_UPDATE_OBJECT_BECAUSE_IT_IS_INACTIVE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004022f</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotDeleteCannedView</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>System-defined views cannot be deleted.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CANNOT_DELETE_CANNED_VIEW</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004022e</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotUpdateBecauseItIsReadOnly</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The object cannot be updated because it is read-only.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CANNOT_UPDATE_OBJECT_BECAUSE_IT_IS_READ_ONLY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004022d</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidCustomer</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The customer is invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_CUSTOMER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004022c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsdataoutofrange</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Data out of range</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_DATA_OUTOFRANGE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004022b</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsownernotenabled</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified owner has been disabled.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_OWNER_NOT_ENABLED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004022a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BusinessManagementObjectAlreadyExists</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An object with the specified name already exists.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_AD_OBJECT_ALREADY_EXISTS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040229</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidOwnerID</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The owner ID is invalid or missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_OWNERID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040228</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotDeleteAsItIsReadOnly</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The object cannot be deleted because it is read-only.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CANNOT_DELETE_OBJECT_BECAUSE_IT_IS_READ_ONLY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040227</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotDeleteDueToAssociation</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The object you tried to delete is associated with another object and cannot be deleted.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CANNOT_DELETE_OBJECT_BECAUSE_OF_ASSOTIATION</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040226</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsanonymousenabled</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The logged-in user was not found in the Active Directory.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ANONYMOUS_ENABLED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040225</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsusernotenabled</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified user is either disabled or is not a member of any business unit.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_USER_NOT_ENABLED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004032c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BusinessNotEnabled</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified business unit is disabled.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BUSINESS_NOT_ENABLED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004032d</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotAssignToDisabledBusiness</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified business unit cannot be assigned to because it is disabled.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CANNOT_ASSIGN_TO_DISABLED_BUSINESS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>   
   <crmerror>
      <ErrorId>80040223</ErrorId>
      <ManagedErrorName>OnlyOwnerCanRevoke</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Only the owner of an object can revoke the owner's access to that object.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ONLY_OWNER_CAN_REVOKE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040222</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsoutofmemory</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Out of memory.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_OUTOFMEMORY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040221</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscannotassigntobusiness</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot assign an object to a merchant.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CANNOT_ASSIGN_TO_BUSINESS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040220</ErrorId>
      <ManagedErrorName>PrivilegeDenied</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The user does not hold the necessary privileges.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_PRIVILEGE_DENIED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004021f</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidObjectTypes</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid object type.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_OBJECT_TYPE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004021e</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscannotgrantorrevokeaccesstobusiness</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot grant or revoke access rights to a merchant.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CANNOT_GRANT_OR_REVOKE_ACCESS_TO_BUSINESS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004021d</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsinvaliduseridorbusinessidorusersbusinessinvalid</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>One of the following occurred: invalid user id, invalid business id or the user does not belong to the business.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_USERID_OR_BUSINESSID_OR_USERS_BUSINESS_INVALID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004021c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidspresentuseridandteamid</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Both the user id and team id are present. Only one should be present.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_PRESENT_USERID_AND_TEAMID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004021b</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MissingUserId</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The user id or the team id is missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_MISSING_USERID_OR_TEAMID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004021a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MissingBusinessId</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The business id is missing or invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_MISSING_BUSINESSID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040219</ErrorId>
      <ManagedErrorName>NotImplemented</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The requested functionality is not yet implemented.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_NOT_IMPLEMENTED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040218</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidPointer</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The object is disposed.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_POINTER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040217</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ObjectDoesNotExist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified object was not found.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_OBJECT_DOES_NOT_EXIST</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040216</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UnExpected</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An unexpected error occurred.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_UNEXPECTED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040215</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MissingOwner</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Item does not have an owner.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_MISSING_OWNER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040214</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotShareWithOwner</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An item cannot be shared with the owning user.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CANNOT_SHARE_OBJECT_WITH_OWNER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040213</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsinvalidvisibilitymodificationaccess</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>User does not have access to modify the visibility of this item.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_VISIBILITY_MODIFICATION_ACCESS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040212</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsinvalidowninguser</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Item does not have an owning user.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_OWNINGUSER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040211</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsinvalidassociation</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid association.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_ASSOCIATION</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040210</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidAssigneeId</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid assignee id.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_ASSIGNEEID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004020f</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsfailureinittoken</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Failure in obtaining user token.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_FAILURE_INITTOKEN</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004020e</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsinvalidvisibility</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid visibility.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_VISIBILITY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004020d</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidAccessRights</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid access rights.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_ACCESSRIGHTS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004020c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidSharee</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid share id.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_SHAREEID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004020b</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsinvaliditemid</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid item id.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_ITEMID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004020a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsinvalidorgid</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid organization id.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_ORGID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040209</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsinvalidbusinessid</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid business id.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_BUSINESSID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040208</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsinvalidteamid</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid team id.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_TEAMID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040207</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsinvaliduserid</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The user id is invalid or missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_USERID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040206</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidParentId</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The parent id is invalid or missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_PARENTID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040205</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidParent</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The parent object is invalid or missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_PARENT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040204</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidUserAuth</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid user auth.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_USERAUTH</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040203</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidArgument</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid argument.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALIDARG</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040202</ErrorId>
      <ManagedErrorName>EmptyXml</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Empty XML.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_EMPTY_XML</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040201</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidXml</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid XML.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_XML</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80040200</ErrorId>
      <ManagedErrorName>RequiredFieldMissing</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Required field missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_REQUIREDFIELDMISSING</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404ff</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotAssignOfflineFilters</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot assign offline filters</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404fe</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ArticleIsPublished</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The article cannot be updated or deleted because it is in published state</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ARTICLE_IS_PUBLISHED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404fd</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidArticleTemplateState</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The article template state is undefined</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_ARTICLE_TEMPLATE_STATE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404fc</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidArticleStateTransition</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This article state transition is invalid because of the current state of the article</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_ARTICLE_STATE_TRANSITION</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404fb</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidArticleState</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The article state is undefined</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_ARTICLE_STATE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404fa</ErrorId>
      <ManagedErrorName>NullKBArticleTemplateId</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The kbarticletemplateid cannot be NULL</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_NULL_KB_ARTICLE_TEMPLATE_ID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404f9</ErrorId>
      <ManagedErrorName>NullArticleTemplateStructureXml</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The article template structurexml cannot be NULL</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_NULL_ARTICLE_TEMPLATE_STRUCTURE_XML</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404f8</ErrorId>
      <ManagedErrorName>NullArticleTemplateFormatXml</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The article template formatxml cannot be NULL</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_NULL_ARTICLE_TEMPLATE_FORMAT_XML</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404f7</ErrorId>
      <ManagedErrorName>NullArticleXml</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The article xml cannot be NULL</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_NULL_ARTICLE_XML</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404f6</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidContractDetailId</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The Contract detail id is invalid</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_CONTRACT_DETAIL_ID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404f5</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidTotalPrice</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The total price is invalid</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_TOTAL_PRICE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404f4</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidTotalDiscount</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The total discount is invalid</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_TOTAL_DISCOUNT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404f3</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidNetPrice</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The net price is invalid</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_NET_PRICE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404f2</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidAllotmentsRemaining</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The allotments remaining is invalid</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_ALLOTMENTS_REMAINING</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404f1</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidAllotmentsUsed</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The allotments used is invalid</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_ALLOTMENTS_USED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404f0</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidAllotmentsTotal</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The total allotments is invalid</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_ALLOTMENTS_TOTAL</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404ef</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidAllotmentsCalc</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Allotments: remaining + used != total</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_ALLOTMENTS_CALC</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404ee</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotUpdatePrivateOrWIPQueue</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The private or WIP Bin queue is not allowed to be updated or deleted</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CANNOT_UPDATE_PRIVATE_OR_QUEUE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404ec</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotFindUserQueue</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot find user queue</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CANNOT_FIND_USER_QUEUE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404eb</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotFindObjectInQueue</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The object was not found in the given queue</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CANNOT_FIND_OBJECT_IN_QUEUE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404ea</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotRouteToQueue</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot route to Work in progress queue</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CANNOT_ROUTE_TO_QUEUE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404e9</ErrorId>
      <ManagedErrorName>RouteTypeUnsupported</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The route type is unsupported</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ROUTE_TYPE_UNSUPPORTED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404e8</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UserIdOrQueueNotSet</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Primary User Id or Destination Queue Type code not set</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_USER_ID_OR_QUEUE_NOT_SET</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404e7</ErrorId>
      <ManagedErrorName>RoutingNotAllowed</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This object type can not be routed.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ROUTING_NOT_ALLOWED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404e6</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedchildentityisnotchild</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The child entity supplied is not a child.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_CHILD_ENTITY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404e5</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedmissingparententity</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The parent entity could not be located.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_PARENT_NOT_FOUND</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404e4</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedunablegetexecutioncontext</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Failed to retrieve execution context (TLS).</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_UNEXPECTED_EXEC_CONTEXT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404e3</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedpendingtrxexists</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A pending transaction already exists.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_PENDING_TRX</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404e2</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvalidtrxcountforcommit</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The transaction count was expected to be 1 in order to commit.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_TRX_INVALID_COMMIT_COUNT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404e1</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvalidtrxcountforrollback</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The transaction count was expected to be 1 in order to rollback.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_TRX_INVALID_ROLLBACK_COUNT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404e0</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedunableswitchusercontext</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot set to a different user context.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CANNOT_SWITCH_USER_CONTEXT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404df</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedmissingdataaccess</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The data access could not be retrieved from the ExecutionContext.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_MISSING_DATA_ACCESS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404de</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvalidcharacterdataforaggregate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Character data is not valid when clearing an aggregate.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_CHAR_DATA</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404dd</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedtrxinterophandlerset</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The TrxInteropHandler has already been set.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_TRXINTEROPHANDLER_SET</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404dc</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvalidbinaryfield</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The platform cannot handle binary fields.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_BINARY_FIELD</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404db</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvaludidispatchfield</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The platform cannot handle idispatch fields.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_IDISPATCH_FIELD</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404da</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvaliddbdatefield</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The platform cannot handle dbdate fields.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_DBDATE_FIELD</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404d9</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvalddbtimefield</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The platform cannot handle dbtime fields.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_DBTIME_FIELD</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404d8</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvalidfieldtype</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The platform cannot handle the specified field type.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_FIELD_TYPE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404d7</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvalidstreamfield</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The platform cannot handle stream fields.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_STREAM_FIELD</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404d6</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvalidparametertypeforparameterizedquery</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A parameterized query is not supported for the supplied parameter type.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_PARAMETER_TYPE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404d5</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvaliddynamicparameteraccessor</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>SetParam failed processing the DynamicParameterAccessor parameter.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_FAILED_SETPARAM</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404d4</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedunablegetsessiontokennotrx</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Unable to retrieve the session token as there are no pending transactions.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_UNABLE_GET_SESSION_TOKEN_NO_TRX</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404d3</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedunablegetsessiontoken</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Unable to retrieve the session token.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_UNABLE_GET_SESSION_TOKEN</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404d2</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvalidsecurityprincipal</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The security principal is invalid or missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_PRINCIPAL</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404d0</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedmissingpreviousownertype</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Unable to determine the previous owner's type.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_PREV_OWNER_TYPE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404cf</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedteamownershipunsupported</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Team ownership is not supported.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_TEAM_OWNERSHIP</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404ce</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvalidprivilegeid</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The privilege id is invalid or missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_PRIVILEGEID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404cd</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvalidprivilegeusergroup</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The privilege user group id is invalid or missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_PRIVILEGEUSERGROUPID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404cc</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedunexpectedpropertytype</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Unexpected type for the property.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_UNEXPECTED_PROPERTY_TYPE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404cb</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedmissingaddressentity</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The address entity could not be found.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_MISSING_ADDRESS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404ca</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagederroraddingfiltertoqueryplan</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An error occurred adding a filter to the query plan.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_UNEXPECTED_FILTER_ERROR</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404c9</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedmissingreferencesfromrelationship</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Unable to access a relationship in an entity's ReferencesFrom collection.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_UNEXPECTED_REL_ARRAY_ACCESS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404c8</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedmissingreferencingattribute</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The relationship's ReferencingAttribute is missing or invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_MISSING_REFERENCING_ATTR</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404c7</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvalidoperator</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The operator provided is not valid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_OPERATOR</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404c6</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedunabletoaccessqueryplanfilter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Unable to access a filter in the query plan.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ERROR_FILTER_ACCESS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404c5</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedmissingattributefortag</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An expected attribute was not found for the tag specified.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_MISSING_ATTRIBUTE_FOR_TAG</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404c4</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagederrorprocessingfilternodes</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An unexpected error occurred processing the filter nodes.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_UNEXPECTED_FILTER_PROCESSING</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404c3</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedunabletolocateconditionfilter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Unexpected error locating the filter for the condition.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_UNEXPECTED_FILTER_CONDITION</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404c2</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvalidpagevalue</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The page value is invalid or missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_PAGE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404c1</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvalidcountvalue</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The count value is invalid or missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_COUNT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404c0</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvalidversionvalue</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The version value is invalid or missing.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_VERSION</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404bf</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvalidvaluettagoutsideconditiontag</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A invalid value tag was found outside of it's condition tag.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_VALUE_CONDITION</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404be</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvalidorganizationid</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The organizationid is missing or invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_ORG_ID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404bd</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvalidowninguser</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The owninguser is mising or invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_OWNING_USER</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404bc</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvalidowningbusinessunitorbusinessunitid</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The owningbusinessunit or businessunitid is missing or invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_OWNING_OR_BUSUNITID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404bb</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvalidprivilegeedepth</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid privilege depth for user.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_PRIV_DEPTH</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404ba</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvalidlinkobjects</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid link entity, link to attribute, or link from attribute.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_LINK_OBJECTS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404b8</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedpartylistattributenotsupported</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Attributes of type partylist are not supported.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_ATTR_PARTYLIST</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404b7</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvalidargumentsforcondition</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An invalid number of arguments was supplied to a condition.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_CONDITION_ARGS</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404b6</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedunknownaggregateoperation</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An unknown aggregate operation was supplied.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_AGGREGATE_OP</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404b5</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedmissingparentattributeonentity</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The parent attribute was not found on the expected entity.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_MISSING_PARENT_ATTR_ON_ENTITY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404b4</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvalidprocesschildofcondition</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>ProcessChildOfCondition was called with non-child-of condition.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_CHILDOF_COND</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404b3</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedunexpectedrimarykey</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Primary key attribute was not as expected.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_UNEXPECTED_PK</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404b2</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedmissinglinkentity</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Unexpected error locating link entity.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_UNEXPECTED_LINK_ENTITY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404b1</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvalidprocessliternalcondition</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>ProcessLiteralCondition is only valid for use with Rollup queries.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_ROLLUP_COND</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404b0</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedemptyprocessliteralcondition</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>No data specified for ProcessLiteralCondition.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_PROCESSLITERALCOND</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404af</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedunusablevariantdata</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Variant supplied contains data in an unusable format.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_VARIANTDATA</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404ae</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedfieldnotvalidatedbyplatform</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A field was not validated by the platform.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_NOT_VALIDATED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404ad</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedmissingfilterattribute</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Missing filter attribute.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_MISSING_FILTER_ATTR</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404ac</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvalidequalityoperand</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Only QB_LITERAL is supported for equality operand.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_EQ_OP_LITERAL</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404ab</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedfilterindexoutofrange</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The filter index is out of range.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_FILTER_INDEX_RANGE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404aa</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedentityisnotintersect</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The entity is not an intersect entity.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_NOT_INTERSECT_ENTITY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404a9</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedcihldofconditionforoffilefilters</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Child-of condition is only allowed on offline filters.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_CHILDOF_COND_OFFLINE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404a8</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvalidowningbusinessunit</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The owningbusinessunit is missing or invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_OWNINGBUSUNITID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404a7</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvalidbusinessunitid</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The businessunitid is missing or invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_BUSUNITID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404a6</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedmorethanonesortattribute</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>More than one sort attributes were defined.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_SORT_ATTRIBUTE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404a5</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedunabletoaccessqueryplan</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Unable to access the query plan.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_UNABLE_ACCESS_QUERYPLAN</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404a4</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedparentattributenotfound</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The parent attribute was not found for the child attribute.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_MISSING_PARENT_ATTR</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404a2</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvalidtlsmananger</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Failed to retrieve TLS Manager.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_TLSMNGR</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404a1</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvalidescapedxml</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Escaped xml size not as expected.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_ESCAPED_XML</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>800404a0</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedunabletoretrieveprivileges</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Failed to retrieve privileges.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_FAILED_RETRIEVE_PRIV</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004049f</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedproxycreationfailed</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot create an instance of managed proxy.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_FAILED_CREATE_MANAGED_PROXY</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004049e</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedinvalidprincipal</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The principal id is missing or invalid.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_INVALID_PRINCIPALID</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044152</ErrorId>
      <ManagedErrorName>RestrictInheritedRole</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Inherited roles cannot be modified.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_ROLES_RESTRICT_INHERITED</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044153</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidsfetchbetweentext</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>between, not-between, in, and not-in operators are not allowed on attributes of type text or ntext.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_FETCHXML_BETWEEN_NOTEXT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044154</ErrorId>
      <ManagedErrorName>unManagedidscantdisable</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The user cannot be disabled because they have workflow rules running under their context.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_CANT_DISABLE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044155</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CascadeInvalidLinkTypeTransition</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid link type for system entity cascading actions.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044156</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidOrgOwnedCascadeLinkType</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cascade User-Owned is not a valid cascade link type for org-owned entity relationships.</ErrorMessage>
   </crmerror>
  <crmerror>
    <ErrorId>80044161</ErrorId>
    <ManagedErrorName>CallerCannotChangeOwnDomainName</ManagedErrorName>
    <ErrorMessage>The caller cannot change their own domain name</ErrorMessage>
    <UnManagedErrorName>IDS_BIZMGMT_CALLER_CANNOT_CHANGE_OWN_DOMAIN_NAME</UnManagedErrorName>
  </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044162</ErrorId>
      <ManagedErrorName>AsyncOperationInvalidStateChange</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The target state could not be set because the state transition is not valid.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044163</ErrorId>
      <ManagedErrorName>AsyncOperationInvalidStateChangeUnexpected</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The target state could not be set because the state was changed by another process.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044164</ErrorId>
      <ManagedErrorName>AsyncOperationMissingId</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The AsyncOperationId is required to do the update.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044165</ErrorId>
      <ManagedErrorName>AsyncOperationInvalidStateChangeToComplete</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The target state could not be set to complete because the state transition is not valid.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044166</ErrorId>
      <ManagedErrorName>AsyncOperationInvalidStateChangeToReady</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The target state could not be set to ready because the state transition is not valid.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044167</ErrorId>
      <ManagedErrorName>AsyncOperationInvalidStateChangeToSuspended</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The target state could not be set to suspended because the state transition is not valid.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044168</ErrorId>
      <ManagedErrorName>AsyncOperationCannotUpdateNonrecurring</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot update recurrence pattern for a job that is not recurring.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044169</ErrorId>
      <ManagedErrorName>AsyncOperationCannotUpdateRecurring</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot update recurrence pattern for a job type that is not supported.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004416a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>AsyncOperationCannotDeleteUnlessCompleted</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot delete async operation unless it is in Completed state.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   
 
  <!--  8004416b - 80044191 is reserved for eventing framework and Sdk -->
   <crmerror>
      <ErrorId>8004416b</ErrorId>
      <ManagedErrorName>SdkInvalidMessagePropertyName</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Message property name '{0}' is not valid on message {1}.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004416c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>PluginAssemblyMustHavePublicKeyToken</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Public assembly must have public key token.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044180</ErrorId>
      <ManagedErrorName>SdkMessageNotSupportedOnServer</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The message requested is not supported on the server.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044181</ErrorId>
      <ManagedErrorName>SdkMessageNotSupportedOnClient</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The message requested is not supported on the client.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044182</ErrorId>
      <ManagedErrorName>SdkCorrelationTokenDepthTooHigh</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This workflow job was canceled because the workflow that started it included an infinite loop. Correct the workflow logic and try again. For information about workflow logic, see Help.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044184</ErrorId>
      <ManagedErrorName>OnlyStepInPredefinedStagesCanBeModified</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Only step in BeforeMainOperationOutsideTransaction and AfterMainOperationOutsideTransaction stages can be modified.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044185</ErrorId>
      <ManagedErrorName>OnlyStepInServerOnlyCanHaveSecureConfiguration</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Only SdkMessageProcessingStep with ServerOnly supported deployment can have secure configuration.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044186</ErrorId>
      <ManagedErrorName>OnlyStepOutsideTransactionCanCreateCrmService</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Only SdkMessageProcessingStep in parent pipeline and in stages outside transaction can create CrmService to prevent deadlock.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044187</ErrorId>
      <ManagedErrorName>SdkCustomProcessingStepIsNotAllowed</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Custom SdkMessageProcessingStep is not allowed on the specified message and entity.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044188</ErrorId>
      <ManagedErrorName>SdkEntityOfflineQueuePlaybackIsNotAllowed</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Entity '{0}' is not allowed in offline queue playback.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044189</ErrorId>
      <ManagedErrorName>SdkMessageDoesNotSupportImageRegistration</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Message '{0}' does not support image registration.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044190</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UnableToLoadPluginType</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Unable to load Plug-in type.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044191</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UnableToLoadPluginAssembly</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Unable to load Plug-in assembly.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <!--  8004416b - 80044191 is reserved for eventing framework and Sdk -->
   <crmerror>
      <ErrorId>80044192</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidEmailAddressFormat</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid e-mail address. For more information, contact your system administrator.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044193</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ContractInvalidDiscount</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Discount cannot be greater than total price.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_CONTRACT_INVALIDDISCOUNT</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044194</ErrorId>
      <ManagedErrorName>NoAdditionalLanguageProvisioned</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>There is no language provisioned other than the base language for this organization.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044195</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidLanguageCode</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified language code is not valid for this organization.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044196</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ConfigNullPrimaryKey</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Primary Key cannot be nullable.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044197</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ConfigMissingDescription</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Description must be specified.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044198</ErrorId>
      <ManagedErrorName>AttributeDoesNotSupportLocalizedLabels</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified attribute does not support localized labels.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044199</ErrorId>
      <ManagedErrorName>NoLanguageProvisioned</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>There is no language provisioned for this organization.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044246</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotImportNullStringsForBaseLanguage</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The base language translation string present in worksheet {0}, row {1}, column {2} is null.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044247</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotUpdateNonCustomizableString</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The translation string present in worksheet {0}, row {1}, column {2} is not customizable.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044248</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidOrganizationId</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The organization id present in the translations file does not match with the current organization id.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044249</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidTranslationsFile</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The translations file is invalid or does not confirm to the required schema.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044250</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MetadataRecordNotDeletable</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The metadata record being deleted cannot be deleted by the end user</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044300</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MissingCrmAuthenticationToken</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>CrmAuthenticationToken is missing.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044301</ErrorId>
      <ManagedErrorName>IntegratedAuthenticationIsNotAllowed</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Integrated authentication is not allowed.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044302</ErrorId>
      <ManagedErrorName>RequestIsNotAuthenticated</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Request is not authenticated.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044303</ErrorId>
      <ManagedErrorName>AsyncOperationTypeIsNotRecognized</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The operation type of the async operation was not recognized.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044304</ErrorId>
      <ManagedErrorName>FailedToDeserializeAsyncOperationData</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Failed to deserialize async operation data.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044305</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UserSettingsOverMaxPagingLimit</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Paging limit over maximum configured value.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044306</ErrorId>
      <ManagedErrorName>AsyncNetworkError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An error occurred while accessing the network.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044308</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MissingCrmAuthenticationTokenOrganizationName</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Organization Name must be specified in CrmAuthenticationToken.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044309</ErrorId>
      <ManagedErrorName>SdkNotEnoughPrivilegeToSetCallerOriginToken</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Caller does not have enough privilege to set CallerOriginToken to the specified value.</ErrorMessage>
   </crmerror>


   <crmerror>
      <ErrorId>80044310</ErrorId>
      <ManagedErrorName>PicklistValueNotUnique</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The picklist value already exists.  Picklist values must be unique.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044311</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UnableToLogOnUserFromUserNameAndPassword</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified user name and password can not logon.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004431A</ErrorId>
      <ManagedErrorName>PicklistValueOutOfRange</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The picklist value is out of the range.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004431B</ErrorId>
      <ManagedErrorName>WrongNumberOfBooleanOptions</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Boolean attributes must have exactly two option values.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004431C</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BooleanOptionOutOfRange</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Boolean attribute options must have a value of either 0 or 1.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004431D</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotAddNewBooleanValue</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>You cannot add an option to a Boolean attribute.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004431E</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotAddNewStateValue</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>You cannot add state options to a State attribute.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004431F</ErrorId>
      <ManagedErrorName>NoMoreCustomOptionValuesExist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>All available custom option values have been used.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044320</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InsertOptionValueInvalidType</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>You can add option values only to picklist and status attributes.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044321</ErrorId>
      <ManagedErrorName>NewStatusRequiresAssociatedState</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The new status option must have an associated state value.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044322</ErrorId>
      <ManagedErrorName>NewStatusHasInvalidState</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The state value that was provided for this new status option does not exist.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044323</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotDeleteEnumOptionsFromAttributeType</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>You can delete options only from picklist and status attributes.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044324</ErrorId>
      <ManagedErrorName>OptionReorderArrayIncorrectLength</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The array of option values that were provided for reordering does not match the number of options for the attribute.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044325</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ValueMissingInOptionOrderArray</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The options array is missing a value.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044327</ErrorId>
      <ManagedErrorName>NavPaneOrderValueNotAllowed</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The provided nav pane order value is not allowed</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044328</ErrorId>
      <ManagedErrorName>EntityRelationshipRoleCustomLabelsMissing</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Custom labels must be provided if an entity relationship role has a display option of UseCustomLabels</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044329</ErrorId>
      <ManagedErrorName>NavPaneNotCustomizable</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The nav pane properties for this relationship are not customizable</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004432A</ErrorId>
      <ManagedErrorName>EntityRelationshipSchemaNameRequired</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Entity relationships require a name</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004432B</ErrorId>
      <ManagedErrorName>EntityRelationshipSchemaNameNotUnique</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A relationship with the specified name already exists. Please specify a unique name.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004432C</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CustomReflexiveRelationshipNotAllowedForEntity</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This entity is not valid for a custom reflexive relationship</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004432D</ErrorId>
      <ManagedErrorName>EntityCannotBeChildInCustomRelationship</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This entity is not valid for a custom reflexive relationship</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004432E</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ReferencedEntityHasLogicalPrimaryNameField</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This entity has a primary field that is logical and therefore cannot be the referenced entity in a one-to-many relationship</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004432F</ErrorId>
      <ManagedErrorName>IntegerValueOutOfRange</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A validation error occurred. An integer provided is outside of the allowed values for this attribute.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044330</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DecimalValueOutOfRange</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A validation error occurred. A decimal value provided is outside of the allowed values for this attribute.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044331</ErrorId>
      <ManagedErrorName>StringLengthTooLong</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A validation error occurred. A string value provided is too long.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044332</ErrorId>
      <ManagedErrorName>EntityCannotParticipateInEntityAssociation</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This entity cannot participate in an entity association</ErrorMessage>
   </crmerror>
  <crmerror>
    <ErrorId>80044333</ErrorId>
    <ManagedErrorName>DataMigrationManagerUnknownProblem</ManagedErrorName>
    <ErrorMessage>The Data Migration Manager encountered an unknown problem and cannot continue. To try again, restart the Data Migration Manager.</ErrorMessage>
  </crmerror>
  <crmerror>
    <ErrorId>80044334</ErrorId>
    <ManagedErrorName>ImportOperationChildFailure</ManagedErrorName>
    <ErrorMessage>One or more of the Import Child Jobs Failed</ErrorMessage>
 </crmerror>   
   <crmerror>
      <ErrorId>80044335</ErrorId>
      <ManagedErrorName>AttributeDeprecated</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>"Attribute '{0}' on entity '{1}' is deprecated."</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044336</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DataMigrationManagerMandatoryUpdatesNotInstalled</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>First-time configuration of the Data Migration Manager has been canceled. You will not be able to use the Data Migration Manager until configuration is completed.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044337</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ReferencedEntityMustHaveLookupView</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Referenced entities of a relationship must have a lookup view</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80044338</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ReferencingEntityMustHaveAssociationView</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Referencing entities of a relationship must have an association view</ErrorMessage>
   </crmerror>
   
   <!-- Workflow Error Codes are defined from 80045001 - 800450FF to distinguish them easily from other error codes.
   -->
   <crmerror>
      <ErrorId>80045001</ErrorId>
      <ManagedErrorName>WorkflowCompileFailure</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An error has occurred during compilation of the workflow.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045002</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UpdatePublishedWorkflowDefinition</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot update a published workflow definition.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045003</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UpdateWorkflowActivation</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot update a workflow activation.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045004</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DeleteWorkflowActivation</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot delete a workflow activation.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045005</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DeleteWorkflowActivationWorkflowDependency</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot delete a workflow dependency associated with a workflow activation.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045006</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DeletePublishedWorkflowDefinitionWorkflowDependency</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot delete a workflow dependency for a published workflow definition.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045007</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UpdateWorkflowActivationWorkflowDependency</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot update a workflow dependency associated with a workflow activation.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045008</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UpdatePublishedWorkflowDefinitionWorkflowDependency</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot update a workflow dependency for a published workflow definition.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045009</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CreateWorkflowActivationWorkflowDependency</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot create a workflow dependency associated with a workflow activation.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004500A</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CreatePublishedWorkflowDefinitionWorkflowDependency</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot create a workflow dependency for a published workflow definition.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004500B</ErrorId>
      <ManagedErrorName>WorkflowPublishedByNonOwner</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The workflow cannot be published by someone who is not its owner.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004500C</ErrorId>
      <ManagedErrorName>PublishedWorkflowOwnershipChange</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A published workflow can only be assigned to the caller.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004500D</ErrorId>
      <ManagedErrorName>OnlyWorkflowDefinitionOrTemplateCanBePublished</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Only workflow definition or draft workflow template can be published.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004500E</ErrorId>
      <ManagedErrorName>OnlyWorkflowDefinitionOrTemplateCanBeUnpublished</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Only workflow definition or workflow template can be unpublished.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004500F</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DeleteWorkflowActiveDefinition</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot delete an active workflow definition.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045010</ErrorId>
      <ManagedErrorName>WorkflowConditionIncorrectUnaryOperatorFormation</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Incorrect formation of unary operator.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045011</ErrorId>
      <ManagedErrorName>WorkflowConditionIncorrectBinaryOperatorFormation</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Incorrect formation of binary operator.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045012</ErrorId>
      <ManagedErrorName>WorkflowConditionOperatorNotSupported</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Condition operator not supported for specified type.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045013</ErrorId>
      <ManagedErrorName>WorkflowConditionTypeNotSupport</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid type specified on condition.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045014</ErrorId>
      <ManagedErrorName>WorkflowValidationFailure</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Validation failed on the specified workflow.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045016</ErrorId>
      <ManagedErrorName>NoPrivilegeToPublishWorkflow</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>User does not have sufficient privileges to publish workflows.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045017</ErrorId>
      <ManagedErrorName>WorkflowSystemPaused</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Workflow should be paused by system.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045018</ErrorId>
      <ManagedErrorName>WorkflowPublishNoActivationParameters</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Automatic workflow cannot be published if no activation parameters have been specified.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80045019</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CreateWorkflowDependencyForPublishedTemplate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot create a workflow dependency for a published workflow template.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004501A</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DeleteActiveWorkflowTemplateDependency</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot delete workflow dependency from a published workflow template .</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004501B</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UpdatePublishedWorkflowTemplate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot update a published workflow template.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004501C</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DeleteWorkflowActiveTemplate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot delete an active workflow template.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004501D</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CustomActivityInvalid</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid custom activity.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004502C</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CannotDeleteCustomEntityUsedInWorkflow</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot delete entity because it is used in a workflow.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004502D</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BulkMailOperationFailed</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The bulk e-mail job completed with {0} failures. The failures might be caused by missing e-mail addresses or because you do not have permission to send e-mail. To find records with missing e-mail addresses, use Advanced Find. If you need increased e-mail permissions, contact your system administrator.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004502E</ErrorId>
      <ManagedErrorName>WorkflowExpressionOperatorNotSupported</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Expression operator not supported for specified type.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004502F</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ChildWorkflowNotFound</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This workflow cannot run because one or more child workflows it uses have not been published or have been deleted. Please check the child workflows and try running this workflow again.</ErrorMessage>
   </crmerror>
  <crmerror>
    <ErrorId>80045030</ErrorId>
    <ManagedErrorName>CannotDeleteAttributeUsedInWorkflow</ManagedErrorName>
    <ErrorMessage>This attribute cannot be deleted because it is used in one or more workflows. Cancel any system jobs for workflows that use this attribute, then delete or modify any workflows that use the attribute, and then try to delete the attribute again.</ErrorMessage>
  </crmerror>
  <crmerror>
    <ErrorId>80045031</ErrorId>
    <ManagedErrorName>CannotLocateRecordForWorkflowActivity</ManagedErrorName>
    <ErrorMessage>A record required by this workflow job could not be found.</ErrorMessage>
  </crmerror>
 
  <!-- SQL Governor Error Codes are defined from 8004A001 - 8004A0FF to distinguish them easily from other error codes.
   -->
   <crmerror>
      <ErrorId>8004A001</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CrmSqlGovernorDatabaseRequestDenied</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Crm Sql Governor has denied access to the database.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <!-- Pluggable Authentication Error Codes are defined from 8004A100 - 8004A1FF to distinguish them easily from other error codes.
   -->
   <crmerror>
      <ErrorId>8004A100</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidAuthTicket</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The ticket specified for authentication didn't pass validation</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004A101</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ExpiredAuthTicket</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The ticket specified for authentication is expired</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004A102</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BadAuthTicket</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The ticket specified for authentication is invalid</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004A103</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InsufficientAuthTicket</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The ticket specified for authentication didn't meet policy</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004A104</ErrorId>
      <ManagedErrorName>OrganizationDisabled</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified organization is disabled</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004A105</ErrorId>
      <ManagedErrorName>TamperedAuthTicket</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The ticket specified for authentication has been tampered with or invalidated.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004A106</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ExpiredKey</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The key specified to compute a hash value is expired, only active keys are valid.  Expired Key : {0}.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004A107</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ScaleGroupDisabled</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified scalegroup is disabled. Access to organizations in this scalegroup are not allowed.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004A108</ErrorId>
      <ManagedErrorName>SupportLogOnExpired</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Support login is expired</ErrorMessage>
   </crmerror>

   <!-- Event Framework Error Codes are defined from 8004A200 - 8004A2FF to distinguish them easily from other error codes.
   -->
   <crmerror>
      <ErrorId>8004A200</ErrorId>
      <ManagedErrorName>PluginDoesNotImplementCorrectInterface</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The plugin specified does not implement the required interface Microsoft.Crm.Sdk.IPlugin</ErrorMessage>
   </crmerror>

   <!-- CrmLive Error Codes are defined from 8004B000-8004BFFF to distinguish them easily from other error codes.
   -->
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B000</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CrmLiveGenericError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An error has occurred while processing your request.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B001</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CrmLiveOrganizationProvisioningFailed</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An error has occurred when provisioning the organization.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B002</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CrmLiveMissingActiveDirectoryGroup</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified Active Directory Group does not exist.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B003</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CrmLiveInternalProvisioningError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An unexpected error happened in the provisioning system.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B004</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CrmLiveQueueItemDoesNotExist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The specified queue item does not exist in the queue. It may have been deleted or its ID may not have been specified correctly</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B005</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CrmLiveInvalidSetupParameter</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The parameter to CrmLive Setup is incorrect or not specified.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B006</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CrmLiveMultipleWitnessServersInScaleGroup</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The ScaleGroup has multiple witness servers specified. There should be only 1 witness server in a scale group.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B007</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CrmLiveMissingServerRolesInScaleGroup</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The scalegroup is missing some required server roles. 1 Witness Server and 2 Sql Servers are required for Provisioning.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B008</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CrmLiveServerCannotHaveWitnessAndDataServerRoles</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A server cannot have both Witness and Data Server Roles.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B009</ErrorId>
      <ManagedErrorName>IsNotLiveToSendInvitation</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This functionality is not supported, its only available for Live solution.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B00A</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MissingOrganizationFriendlyName</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot install CRM without an organization friendly name.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B00B</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MissingOrganizationUniqueName</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot install CRM without an organization unique name.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B00C</ErrorId>
      <ManagedErrorName>OfferingCategoryAndTokenNull</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Offer category and Billing Token are both missing, but at least one is required.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B00D</ErrorId>
      <ManagedErrorName>OfferingIdNotSupported</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>This version does not support search for offering id.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B00E</ErrorId>
      <ManagedErrorName>OrganizationTakenByYou</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The organization {0} is already purchased by you.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B00F</ErrorId>
      <ManagedErrorName>OrganizationTakenBySomeoneElse</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The organization {0} is already purchased by another customer.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B010</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidTemplate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The Invitation Email template is not valid</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B011</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidUserQuota</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>You have reached the maximum number of user quota</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B012</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidRole</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>You have not assigned roles to this user</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B013</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ErrorGeneratingInvitation</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Some Internal error occurred in generating invitation token, Please try again later</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B014</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CrmLiveOrganizationUpgradeFailed</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Upgrade Of Crm Organization Failed.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B015</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UnableToSendEmail</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Some Internal error occurred in sending invitation, Please try again later</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B016</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidEmail</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Email generated from the template is not valid</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B020</ErrorId>
      <ManagedErrorName>VersionMismatch</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Unsupported version - This is {0} version {1}, but version {2} was requested.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B021</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MissingParameterToMethod</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Missing parameter {0} to method {1}</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B022</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidValueForCountryCode</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Account country code must not be {0}</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B023</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidValueForCurrency</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Account currency code must not be {0}</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B024</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidValueForLocale</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Account locale code must not be {0}</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B025</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CrmLiveSupportOrganizationExistsInScaleGroup</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Only one support organization is allowed in a scalegroup.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B026</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CrmLiveMonitoringOrganizationExistsInScaleGroup</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Only one monitoring organization is allowed in a scalegroup.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B027</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidUserLicenseCount</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot purchase {0} user licenses for the Offering {1}.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B028</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MissingColumn</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The property bag is missing an entry for {0}.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B029</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidResourceType</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The requested action is not valid for resource type {0}.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B02A</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidMinimumResourceLimit</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The resource type {0} cannot have a minimum limit of {1}.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B02B</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidMaximumResourceLimit</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The resource type {0} cannot have a maximum limit of {1}.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B02C</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ConflictingProvisionTypes</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The service component {0} has conflicting provision types.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B02D</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidAmountProvided</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The service component {0} cannot have a provide {1} of resource type {2}.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B02E</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CrmLiveOrganizationDeleteFailed</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An error has occurred when deleting the organization.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B02F</ErrorId>
      <ManagedErrorName>OnlyDisabledOrganizationCanBeDeleted</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Can not delete enabled organization. Organization must be disabled before it can be deleted.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B030</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CrmLiveOrganizationDetailsNotFound</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Unable to find organization details.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B031</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CrmLiveOrganizationFriendlyNameTooShort</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The organization name provided is too short.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B032</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CrmLiveOrganizationFriendlyNameTooLong</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The organization name provided is too long.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B033</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CrmLiveOrganizationUniqueNameTooShort</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The unique name provided is too short.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B034</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CrmLiveOrganizationUniqueNameTooLong</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The unique name provided is too long.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B035</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CrmLiveOrganizationUniqueNameInvalid</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The unique name provided is not valid.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B036</ErrorId>
      <ManagedErrorName>CrmLiveOrganizationUniqueNameReserved</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The unique name is already reserved.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B037</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ValueParsingError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Error parsing parameter {0} of type {1} with value {2}</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B038</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidGranularityValue</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The Granularity column value is incorrect. Each rule part must be a name-value pair separated by an equal sign (=). For example: FREQ=Minutes;INTERVAL=15</ErrorMessage>
   </crmerror>

   <!-- CRM Live Platform Email Service from 8004B520 - 8004B524 -->
   <crmerror>
      <ErrorId>8005B520</ErrorId>
      <ManagedErrorName>LivePlatformGeneralEmailError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>An Email Error Occurred</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B521</ErrorId>
      <ManagedErrorName>LivePlatformEmailInvalidTo</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The "To" parameter is blank or null</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B522</ErrorId>
      <ManagedErrorName>LivePlatformEmailInvalidFrom</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The "From" parameter is blank or null</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B523</ErrorId>
      <ManagedErrorName>LivePlatformEmailInvalidSubject</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The "Subject" parameter is blank or null</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B524</ErrorId>
      <ManagedErrorName>LivePlatformEmailInvalidBody</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The "Body" parameter is blank or null</ErrorMessage>
   </crmerror>

   <!-- CRM Live Billing from 8004B530 - 8004B53F -->
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B530</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BillingPartnerCertificate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Could not determine the right Partner certificate to use with Billing.  Issuer: {0}  Subject: {1}  Distinguished matches: [{2}]  Name matches: [{3}]  All valid certificates: [{4}].</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B531</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BillingNoSettingError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>No Billing application configuration setting [{0}] was found.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B532</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BillingTestConnectionError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Billing TestConnection failed.  Sent: [{0}]  Received: [{1}].</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B533</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BillingTestConnectionException</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Billing TestConnection exception.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B534</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BillingUserPuidNullError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>User Puid is required, but is null.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B535</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BillingUnmappedErrorCode</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Billing error code [{0}] was thrown with exception {1}</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B536</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BillingUnknownErrorCode</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Billing error code [{0}] was thrown with exception {1}</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B537</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BillingUnknownException</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Billing error was thrown with exception {0}</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B538</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BillingRetrieveKeyError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Could not retrieve Billing session key: "{0}"</ErrorMessage>
   </crmerror>

   <!-- BDK API errors 8004B540 - 8004B5BF -->
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B540</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_ADDRESS_VALIDATION_FAILURE</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B541</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_AGREEMENT_ALREADY_SIGNED</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B542</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_AUTHORIZATION_FAILED</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B543</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_AVS_FAILED</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B544</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_BAD_CITYNAME_LENGTH</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B545</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_BAD_STATECODE_LENGTH</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B546</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_BAD_ZIPCODE_LENGTH</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B547</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_BADXML</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B548</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_BANNED_PAYMENT_INSTRUMENT</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B549</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_BANNEDPERSON</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B54A</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_CANNOT_EXCEED_MAX_OWNERSHIP</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B54B</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_COUNTRY_CURRENCY_PI_MISMATCH</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B54C</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_CREDIT_CARD_EXPIRED</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B54D</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_DATE_EXPIRED</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B54E</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_ERROR_COUNTRYCODE_MISMATCH</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B54F</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_ERROR_COUNTRYCODE_REQUIRED</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B550</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_EXTRA_REFERRAL_DATA</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B551</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_GUID_EXISTS</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B552</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_INVALID_ADDRESS_ID</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B553</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_INVALID_BILLABLE_ACCOUNT_ID</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  The specified Billing account is invalid.  Or, although the objectID is of the correct type, the account it identifies does not exist in the system.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B554</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_INVALID_BUF_SIZE</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B555</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_INVALID_CATEGORY_NAME</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B556</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_INVALID_COUNTRY_CODE</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B557</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_INVALID_CURRENCY</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B558</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_INVALID_CUSTOMER_TYPE</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B559</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_INVALID_DATE</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B55A</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_INVALID_EMAIL_ADDRESS</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B55B</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_INVALID_FILTER</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B55C</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_INVALID_GUID</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B55D</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_INVALID_INPUT_TO_TAXWARE_OR_VERAZIP</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B55E</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_INVALID_LOCALE</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B55F</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_INVALID_OBJECT_ID</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  The Billing system cannot find the object (e.g. account or subscription or offering).</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B560</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_INVALID_OFFERING_GUID</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B561</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_INVALID_PAYMENT_INSTRUMENT_STATUS</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B562</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_INVALID_PAYMENT_METHOD_ID</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B563</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_INVALID_PHONE_TYPE</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B564</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_INVALID_POLICY_ID</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B565</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_INVALID_REFERRALDATA_XML</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B566</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_INVALID_STATE_FOR_COUNTRY</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B567</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_INVALID_SUBSCRIPTION_ID</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  The subscription id specified is invalid.  Or, although the objectID is of correct type and also points to a valid account in SCS, the subscription it identifies does not exist in SCS.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B568</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_INVALID_TAX_EXEMPT_TYPE</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B569</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_MEG_CONFLICT</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B56A</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_MULTIPLE_CITIES_FOUND</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B56B</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_MULTIPLE_COUNTIES_FOUND</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B56C</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_NON_ACTIVE_ACCOUNT</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B56D</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_NOPERMISSION</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  The calling partner does not have access to this method or when the requester does not have permission to search against the supplied search PUID.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B56E</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_OBJECT_ROLE_LIMIT_EXCEEDED</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B56F</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_OFFERING_ACCOUNT_CURRENCY_MISMATCH</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B570</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_OFFERING_COUNTRY_ACCOUNT_MISMATCH</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B571</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_OFFERING_NOT_PURCHASEABLE</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B572</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_OFFERING_PAYMENT_INSTRUMENT_MISMATCH</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B573</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_OFFERING_REQUIRES_PI</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B574</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_PARTNERNOTINBILLING</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B575</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_PAYMENT_PROVIDER_CONNECTION_FAILED</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B576</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_PRIMARY_PHONE_REQUIRED</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B577</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_POLICY_DEAL_COUNTRY_MISMATCH</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B578</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_PUID_ROLE_LIMIT_EXCEEDED</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B579</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_RATING_FAILURE</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B57A</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_REQUIRED_FIELD_MISSING</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B57B</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_STATE_CITY_INVALID</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B57C</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_STATE_INVALID</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B57D</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_STATE_ZIP_CITY_INVALID</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B57E</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_STATE_ZIP_CITY_INVALID2</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B57F</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_STATE_ZIP_CITY_INVALID3</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B580</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_STATE_ZIP_CITY_INVALID4</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B581</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_STATE_ZIP_COVERS_MULTIPLE_CITIES</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B582</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_STATE_ZIP_INVALID</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B583</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_TAXID_EXPDATE</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B584</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_TOKEN_BLACKLISTED</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B585</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_TOKEN_EXPIRED</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B586</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_TOKEN_NOT_VALID_FOR_OFFERING</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B587</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_TOKEN_RANGE_BLACKLISTED</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B588</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_TRANS_BALANCE_TO_PI_INVALID</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B589</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_UNKNOWN_SERVER_FAILURE</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  Unknown server failure.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B58A</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_UNSUPPORTED_CHAR_EXIST</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B58B</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_VATID_DOESNOTHAVEEXPDATE</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B58C</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_ZIP_CITY_MISSING</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  </ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B58D</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_ZIP_INVALID</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  Billing zip code error.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B58E</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_ZIP_INVALID_FOR_ENTERED_STATE</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  Billing zip code error.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004B58F</ErrorId>
      <ManagedErrorName>BDK_E_USAGE_COUNT_FOR_TOKEN_EXCEEDED</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0}  Billing token is already spent.</ErrorMessage>
   </crmerror>

   <!-- CrmLive Config database Error Codes 8004C000 - 8004CFFF to distinguish them easily from other error codes.
   -->

   <crmerror>
      <ErrorId>8004C000</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MissingParameterToStoredProcedure</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Missing parameter to stored procedure:  {0}</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004C001</ErrorId>
      <ManagedErrorName>SqlErrorInStoredProcedure</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>SQL error {0} occurred in stored procedure {1}</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004C002</ErrorId>
      <ManagedErrorName>StoredProcedureContext</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>CRM error {0} in {1}:{2}</ErrorMessage>
   </crmerror>

   <!-- CrmLive Config database User Invitation 8004D200 8004D21F
   -->

   <crmerror>
      <ErrorId>8004D200</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvitingOrganizationNotFound</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0} -- Inviting organization not found -- {1}</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D201</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvitingUserNotInOrganization</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0} -- Inviting user is not in the inviting organization -- {1}</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D202</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvitedUserAlreadyExists</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0} -- Invited user is already in an organization -- {1}</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D203</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvitedUserIsOrganization</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0} -- The user {1} has authentication {2} and is already related to organization {3} with relation id {4}</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D204</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvitationNotFound</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0} -- Invitation not found or status is not Open -- Token={1} Puid={2} Id={3} Status={4}</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D205</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvitedUserAlreadyAdded</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0} -- The crm user {1} is already added, but to organization {2} instead of the inviting organization {3}</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D206</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvitationWrongUserOrgRelation</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0} -- The pre-created userorg relation {1} is wrong.  Authentication {2} is already used by another user</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D207</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvitationIsExpired</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0} -- Invitation is expired -- Token={1} Puid={2} Id={3} Status={4}</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D208</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvitationIsAccepted</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0} -- Invitation has already been accepted -- Token={1} Puid={2} Id={3} Status={4}</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D209</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvitationIsRejected</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0} -- Invitation has already been rejected by the new user-- Token={1} Puid={2} Id={3} Status={4}</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D20A</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvitationIsRevoked</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>{0} -- Invitation has been revoked by the organization -- Token={1} Puid={2} Id={3} Status={4}</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D20B</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvitedUserMultipleTimes</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The CRM user {0} has been invited multiple times.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D20C</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvitationStatusError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>"The invitation has status {0}."</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D20D</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidInvitationToken</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The invitation token {0} is not correctly formatted.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D20E</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidInvitationLiveId</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>A user with this e-mail address was not found. Sign in to Windows Live ID with the same e-mail address where you received the invitation.  If you do not have a Windows Live ID, please create one using that e-mail address.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D20F</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvitationSendToSelf</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The invitation cannot be sent to yourself.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D210</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvitationCannotBeReset</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The invitation for the user cannot be reset.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D211</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UserDataNotFound</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The user data could not be found.</ErrorMessage>
   </crmerror>


   <!-- Client authentication Error Codes are defined from 8004D220 - 8004D22F to distinguish them easily from other error codes.
   -->
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D221</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ClientAuthSignedOut</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The user signed out.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D223</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ClientAuthSyncIssue</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Synchronization between processes failed.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D224</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ClientAuthCanceled</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Authentication was canceled by the user.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D225</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ClientAuthNoConnectivityOffline</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>There is no connectivity when running in offline mode.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D226</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ClientAuthNoConnectivity</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>There is no connectivity.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D227</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ClientAuthOfflineInvalidCallerId</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Offline SDK calls must be made in the offline user context.</ErrorMessage>
   </crmerror>

   <!-- AdminService Config database Error Codes are defined from 8004D230 - 8004D23F to distinguish them easily from other error codes.
   -->
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D230</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ConfigDBObjectDoesNotExist</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>'{0}' with Value = ({1}) does not exist in MSCRM_CONFIG database</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D231</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ConfigDBDuplicateRecord</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Duplicate '{0}' with Value = ({1}) exists in MSCRM_CONFIG database</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D232</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ConfigDBCannotDeleteObjectDueState</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot delete '{0}' with Value = ({1}) in this State = ({2}) from MSCRM_CONFIG database</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D233</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ConfigDBCascadeDeleteNotAllowDelete</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot delete '{0}' with Value = ({1}) due to child '{2}' references from MSCRM_CONFIG database</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D234</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MoveBothWebStoreToPrimary</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Move operation would put both instances on the same server:  Database = {0}  Old Primary = {1}  Old Secondary = {2}  New Secondary = {3}</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D235</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MoveBothWebStoreToSecondary</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Move operation would put both instances on the same server:  Database = {0}  Old Primary = {1}  Old Secondary = {2}  New Secondary = {3}</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D236</ErrorId>
      <ManagedErrorName>MoveOrganizationFailedNotDisabled</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Move operation failed because organization {0} is not disabled</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D237</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ConfigDBCannotUpdateObjectDueState</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot update '{0}' with Value = ({1}) in this State = ({2}) from MSCRM_CONFIG database</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D238</ErrorId>
      <ManagedErrorName>LiveAdminUnknownObject</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Unknown administration target {0}</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D239</ErrorId>
      <ManagedErrorName>LiveAdminUnknownCommand</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Unknown administration command {0}</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D23a</ErrorId>
      <ManagedErrorName>OperationOrganizationNotFullyDisabled</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The {1} operation failed because organization {0} is not fully disabled yet.  Use FORCE to override</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D23B</ErrorId>
      <ManagedErrorName>ConfigDBCannotDeleteDefaultOrganization</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The default {0} organization cannot be deleted from the MSCRM_CONFIG database.</ErrorMessage>
   </crmerror>


   <!-- License related errors; 8004D240 - 8004D24F
   -->
   <crmerror>
      <ErrorId>80042f14</ErrorId>
      <ManagedErrorName>LicenseNotEnoughToActivate</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>There are not enough licenses available for the number of users being activated.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_LICENSE_NOT_ENOUGH_TO_ACTIVATE</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>80042f09</ErrorId>
      <ManagedErrorName>UserNotAssignedRoles</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The user has not been assigned any roles.</ErrorMessage>
      <UnManagedErrorName>IDS_LICENSE_NO_LICENSES</UnManagedErrorName>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D240</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidLicenseKey</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid license key ({0}).</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D241</ErrorId>
      <ManagedErrorName>NoLicenseInConfigDB</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>No license exists in MSCRM_CONFIG database.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D242</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidLicensePid</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid license. Invalid PID (Product Id) ({0}).</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D243</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidLicensePidGenCannotLoad</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid license. PidGen.dll cannot be loaded from this path {0}</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D244</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidLicensePidGenOtherError</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid license. Cannot generate PID (Product Id) from License key. PidGen error code ({0}).</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D245</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidLicenseCannotReadMpcFile</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid license. MPC code cannot be read from MPC.txt file with this path {0}.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D246</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidLicenseMpcCode</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid license. Invalid MPC code ({0}).</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D247</ErrorId>
      <ManagedErrorName>LicenseUpgradePathNotAllowed</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot upgrade to specified license type.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004415c</ErrorId>
      <ManagedErrorName>LicenseTrialExpired</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The trial installation of Microsoft Dynamics CRM has expired.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004415d</ErrorId>
      <ManagedErrorName>LicenseRegistrationExpired</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The registration period for Microsoft Dynamics CRM has expired.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004415f</ErrorId>
      <ManagedErrorName>LicenseTampered</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>The licensing for this installation of Microsoft Dynamics CRM has been tampered with. The system is unusable. Please contact Microsoft Product Support Services.</ErrorMessage>
   </crmerror>   <!-- Organization related errors; 8004D250 - 8004D25F
   -->
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D251</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidOrganizationUniqueName</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid organization unique name ({0}). Reason: ({1})</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D252</ErrorId>
      <ManagedErrorName>InvalidOrganizationFriendlyName</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Invalid organization friendly name ({0}). Reason: ({1})</ErrorMessage>
   </crmerror>

   <!-- Deployment SDK related errors; 8004D260 - 8004D28F
   -->
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D260</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DeploymentServiceNotAllowSetToThisState</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Deployment Service for {0} allows the state Enabled or Disabled. Cannot set state to {1}.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D261</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DeploymentServiceNotAllowOperation</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Deployment Service for {0} does not allow {1} operation.</ErrorMessage>
   </crmerror>
   <crmerror>
      <ErrorId>8004D262</ErrorId>
      <ManagedErrorName>DeploymentServiceCannotChangeStateForDeploymentService</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>You cannot change the state of this server because it contains the Deployment Service server role.</ErrorMessage>
   </crmerror>


   <!-- EndUserNotification related errors: 8004D290 - 8004D29F
   -->

   <crmerror>
      <ErrorId>8004D291</ErrorId>
      <ManagedErrorName>EndUserNotificationTypeNotValidForEmail</ManagedErrorName>
      <ErrorMessage>Cannot send Email for EndUserNotification Type: {0}.</ErrorMessage>
   </crmerror>

   <!-- See comments above, create your own section!
   -->
</crmerrors>

Microosft Dynamics CRM Error Code List

Field Value Error string
AccessDenied -2147187707 Access is denied.
AccountDoesNotExist -2147220222 Account does not exist.
AccountLoopBeingCreated -2147220217 Creating this parental association would create a loop in Accounts hierarchy.
AccountLoopExists -2147220218 Loop exists in the accounts hierarchy.
ActivityInvalidObjectTypeCode -2147207917 An Invalid type code was specified by the throwing method
ActivityInvalidSessionToken -2147207918 An Invalid session token was passed into the throwing method
ActivityPartyObjectTypeNotAllowed -2147207930 Cannot create activity party of specified object type.
AppointmentScheduleNotSet -2147220875 Scheduled End and Scheduled Start must be set for Appointments in order to sync with Outlook.
ArrayMappingFoundForSingletonParameter -2147220609 An array transformation parameter mapping is defined for a single parameter.
ArticleIsPublished -2147220226 The article cannot be updated or deleted because it is in published state
AssociationRoleOrdinalInvalid -2147187608 The association role ordinal is not valid - it must be 1 or 2.
AsyncNetworkError -2147204346 An error occurred while accessing the network.
AsyncOperationCannotDeleteUnlessCompleted -2147204758 Cannot delete async operation unless it is in Completed state.
AsyncOperationCannotUpdateNonrecurring -2147204760 Cannot update recurrence pattern for a job that is not recurring.
AsyncOperationCannotUpdateRecurring -2147204759 Cannot update recurrence pattern for a job type that is not supported.
AsyncOperationInvalidStateChange -2147204766 The target state could not be set because the state transition is not valid.
AsyncOperationInvalidStateChangeToComplete -2147204763 The target state could not be set to complete because the state transition is not valid.
AsyncOperationInvalidStateChangeToReady -2147204762 The target state could not be set to ready because the state transition is not valid.
AsyncOperationInvalidStateChangeToSuspended -2147204761 The target state could not be set to suspended because the state transition is not valid.
AsyncOperationInvalidStateChangeUnexpected -2147204765 The target state could not be set because the state was changed by another process.
AsyncOperationMissingId -2147204764 The AsyncOperationId is required to do the update.
AsyncOperationSuspendedOrLocked -2147220679 &gt;A background job associated with this import is either suspended or locked. In order to delete this import, in the Workplace, click Imports, open the import, click System Jobs, and resume any suspended jobs.
AsyncOperationTypeIsNotRecognized -2147204349 The operation type of the async operation was not recognized.
AttachmentBlocked -2147205623 The attachment is either not a valid type or is too large. It cannot be uploaded or downloaded.
AttachmentInvalidFileName -2147202552 Attachment file name contains invalid characters.
AttributeDeprecated -2147204299 \"Attribute '{0}' on entity '{1}' is deprecated.\"
AttributeDoesNotSupportLocalizedLabels -2147204712 The specified attribute does not support localized labels.
AttributeIsNotCustomAttribute -2147192823 The specified attribute is not a custom attribute
AttributeNotOfTypePicklist -2147220676 This attribute is not mapped to a drop-down list, Boolean, or state/status attribute. However, you have included a ListValueMap element for it.  Fix this inconsistency, and then import this data map again.
AttributeNotOfTypeReference -2147220592 This attribute is not mapped as a reference attribute. However, you have included a ReferenceMap for it.  Fix this inconsistency, and then import this data map again.
BadAuthTicket -2147180286 The ticket specified for authentication is invalid
BaseCurrencyCannotBeDeactivated -2147185420 The base currency cannot be deactivated.
BaseCurrencyNotDeletable -2147185409 The base currency of an organization cannot be deleted.
BaseCurrencyOverflow -2147185428 The exchange rate set for the currency specified in this record has generated a value for {0} that is larger than the maximum allowed for the base currency ({1}).
BaseCurrencyUnderflow -2147185429 The exchange rate set for the currency specified in this record has generated a value for {0} that is smaller than the minimum allowed for the base currency ({1}).
BaseUnitDoesNotExist -2147206372 The base unit does not exist.
BaseUnitNotDeletable -2147206397 The base unit of a schedule cannot be deleted.
BaseUnitNotNull -2147206377 Do not use a base unit as the value for a primary unit. This value should always be null.
BaseUomNameNotSpecified -2147207152 baseuomname not specified
BDK_E_ADDRESS_VALIDATION_FAILURE -2147175104 {0}
BDK_E_AGREEMENT_ALREADY_SIGNED -2147175103 {0}
BDK_E_AUTHORIZATION_FAILED -2147175102 {0}
BDK_E_AVS_FAILED -2147175101 {0}
BDK_E_BAD_CITYNAME_LENGTH -2147175100 {0}
BDK_E_BAD_STATECODE_LENGTH -2147175099 {0}
BDK_E_BAD_ZIPCODE_LENGTH -2147175098 {0}
BDK_E_BADXML -2147175097 {0}
BDK_E_BANNED_PAYMENT_INSTRUMENT -2147175096 {0}
BDK_E_BANNEDPERSON -2147175095 {0}
BDK_E_CANNOT_EXCEED_MAX_OWNERSHIP -2147175094 {0}
BDK_E_COUNTRY_CURRENCY_PI_MISMATCH -2147175093 {0}
BDK_E_CREDIT_CARD_EXPIRED -2147175092 {0}
BDK_E_DATE_EXPIRED -2147175091 {0}
BDK_E_ERROR_COUNTRYCODE_MISMATCH -2147175090 {0}
BDK_E_ERROR_COUNTRYCODE_REQUIRED -2147175089 {0}
BDK_E_EXTRA_REFERRAL_DATA -2147175088 {0}
BDK_E_GUID_EXISTS -2147175087 {0}
BDK_E_INVALID_ADDRESS_ID -2147175086 {0}
BDK_E_INVALID_BILLABLE_ACCOUNT_ID -2147175085 {0}  The specified Billing account is invalid.  Or, although the objectID is of the correct type, the account it identifies does not exist in the system.
BDK_E_INVALID_BUF_SIZE -2147175084 {0}
BDK_E_INVALID_CATEGORY_NAME -2147175083 {0}
BDK_E_INVALID_COUNTRY_CODE -2147175082 {0}
BDK_E_INVALID_CURRENCY -2147175081 {0}
BDK_E_INVALID_CUSTOMER_TYPE -2147175080 {0}
BDK_E_INVALID_DATE -2147175079 {0}
BDK_E_INVALID_EMAIL_ADDRESS -2147175078 {0}
BDK_E_INVALID_FILTER -2147175077 {0}
BDK_E_INVALID_GUID -2147175076 {0}
BDK_E_INVALID_INPUT_TO_TAXWARE_OR_VERAZIP -2147175075 {0}
BDK_E_INVALID_LOCALE -2147175074 {0}
BDK_E_INVALID_OBJECT_ID -2147175073 {0}  The Billing system cannot find the object (e.g. account or subscription or offering).
BDK_E_INVALID_OFFERING_GUID -2147175072 {0}
BDK_E_INVALID_PAYMENT_INSTRUMENT_STATUS -2147175071 {0}
BDK_E_INVALID_PAYMENT_METHOD_ID -2147175070 {0}
BDK_E_INVALID_PHONE_TYPE -2147175069 {0}
BDK_E_INVALID_POLICY_ID -2147175068 {0}
BDK_E_INVALID_REFERRALDATA_XML -2147175067 {0}
BDK_E_INVALID_STATE_FOR_COUNTRY -2147175066 {0}
BDK_E_INVALID_SUBSCRIPTION_ID -2147175065 {0}  The subscription id specified is invalid.  Or, although the objectID is of correct type and also points to a valid account in SCS, the subscription it identifies does not exist in SCS.
BDK_E_INVALID_TAX_EXEMPT_TYPE -2147175064 {0}
BDK_E_MEG_CONFLICT -2147175063 {0}
BDK_E_MULTIPLE_CITIES_FOUND -2147175062 {0}
BDK_E_MULTIPLE_COUNTIES_FOUND -2147175061 {0}
BDK_E_NON_ACTIVE_ACCOUNT -2147175060 {0}
BDK_E_NOPERMISSION -2147175059 {0}  The calling partner does not have access to this method or when the requester does not have permission to search against the supplied search PUID.
BDK_E_OBJECT_ROLE_LIMIT_EXCEEDED -2147175058 {0}
BDK_E_OFFERING_ACCOUNT_CURRENCY_MISMATCH -2147175057 {0}
BDK_E_OFFERING_COUNTRY_ACCOUNT_MISMATCH -2147175056 {0}
BDK_E_OFFERING_NOT_PURCHASEABLE -2147175055 {0}
BDK_E_OFFERING_PAYMENT_INSTRUMENT_MISMATCH -2147175054 {0}
BDK_E_OFFERING_REQUIRES_PI -2147175053 {0}
BDK_E_PARTNERNOTINBILLING -2147175052 {0}
BDK_E_PAYMENT_PROVIDER_CONNECTION_FAILED -2147175051 {0}
BDK_E_POLICY_DEAL_COUNTRY_MISMATCH -2147175049 {0}
BDK_E_PRIMARY_PHONE_REQUIRED -2147175050 {0}
BDK_E_PUID_ROLE_LIMIT_EXCEEDED -2147175048 {0}
BDK_E_RATING_FAILURE -2147175047 {0}
BDK_E_REQUIRED_FIELD_MISSING -2147175046 {0}
BDK_E_STATE_CITY_INVALID -2147175045 {0}
BDK_E_STATE_INVALID -2147175044 {0}
BDK_E_STATE_ZIP_CITY_INVALID -2147175043 {0}
BDK_E_STATE_ZIP_CITY_INVALID2 -2147175042 {0}
BDK_E_STATE_ZIP_CITY_INVALID3 -2147175041 {0}
BDK_E_STATE_ZIP_CITY_INVALID4 -2147175040 {0}
BDK_E_STATE_ZIP_COVERS_MULTIPLE_CITIES -2147175039 {0}
BDK_E_STATE_ZIP_INVALID -2147175038 {0}
BDK_E_TAXID_EXPDATE -2147175037 {0} 
BDK_E_TOKEN_BLACKLISTED -2147175036 {0}
BDK_E_TOKEN_EXPIRED -2147175035 {0}
BDK_E_TOKEN_NOT_VALID_FOR_OFFERING -2147175034 {0}
BDK_E_TOKEN_RANGE_BLACKLISTED -2147175033 {0}
BDK_E_TRANS_BALANCE_TO_PI_INVALID -2147175032 {0}
BDK_E_UNKNOWN_SERVER_FAILURE -2147175031 {0}  Unknown server failure.
BDK_E_UNSUPPORTED_CHAR_EXIST -2147175030 {0}
BDK_E_USAGE_COUNT_FOR_TOKEN_EXCEEDED -2147175025 {0}  Billing token is already spent.
BDK_E_VATID_DOESNOTHAVEEXPDATE -2147175029 {0}
BDK_E_ZIP_CITY_MISSING -2147175028 {0}
BDK_E_ZIP_INVALID -2147175027 {0}  Billing zip code error.
BDK_E_ZIP_INVALID_FOR_ENTERED_STATE -2147175026 {0}  Billing zip code error.
BillingNoSettingError -2147175119 No Billing application configuration setting [{0}] was found.
BillingPartnerCertificate -2147175120 Could not determine the right Partner certificate to use with Billing.  Issuer: {0}  Subject: {1}  Distinguished matches: [{2}]  Name matches: [{3}]  All valid certificates: [{4}].
BillingRetrieveKeyError -2147175112 Could not retrieve Billing session key: \"{0}\"
BillingTestConnectionError -2147175118 Billing TestConnection failed.  Sent: [{0}]  Received: [{1}].
BillingTestConnectionException -2147175117 Billing TestConnection exception.
BillingUnknownErrorCode -2147175114 Billing error code [{0}] was thrown with exception {1}
BillingUnknownException -2147175113 Billing error was thrown with exception {0}
BillingUnmappedErrorCode -2147175115 Billing error code [{0}] was thrown with exception {1}
BillingUserPuidNullError -2147175116 User Puid is required, but is null.
BooleanOptionOutOfRange -2147204324 Boolean attribute options must have a value of either 0 or 1.
BulkDeleteChildFailure -2147187623 One of the Bulk Delete Child Jobs Failed
BulkDeleteRecordDeletionFailure -2147187659 The record cannot be deleted.
BulkDetectInvalidEmailRecipient -2147187678 The e-mail recipient either does not exist or the e-mail address for the e-mail recipient is not valid.
BulkMailOperationFailed -2147200979 The bulk e-mail job completed with {0} failures. The failures might be caused by missing e-mail addresses or because you do not have permission to send e-mail. To find records with missing e-mail addresses, use Advanced Find. If you need increased e-mail permissions, contact your system administrator.
BulkMailServiceNotAccessible -2147187964 The Microsoft CRM Bulk E-Mail Service is not running.
BusinessManagementInvalidUserId -2147214049 The user Id is invalid.
BusinessManagementLoopBeingCreated -2147214047 Creating this parental association would create a loop in business hierarchy.
BusinessManagementLoopExists -2147214048 Loop exists in the business hierarchy.
BusinessManagementObjectAlreadyExists -2147220950 An object with the specified name already exists.
BusinessNotEnabled -2147220692 The specified business unit is disabled.
CallerCannotChangeOwnDomainName -2147204767 The caller cannot change their own domain name
CalloutException -2147220901 Callout Exception occurred.
CampaignActivityAlreadyPropagated -2147220698 This campaign activity has been distributed already. Campaign activities cannot be distributed more than one time.
CampaignActivityClosed -2147220687 This Campaign Activity is closed or canceled. Campaign activities cannot be distributed after they have been closed or canceled.
CampaignNotSpecifiedForCampaignActivity -2147220727 Campaign as RegardingObject must be supplied.
CampaignNotSpecifiedForCampaignResponse -2147220726 Campaign as RegardingObject must be supplied.
CannotAddNewBooleanValue -2147204323 You cannot add an option to a Boolean attribute.
CannotAddNewStateValue -2147204322 You cannot add state options to a State attribute.
CannotAssignAddressBookFilters -2147187640 Cannot assign address book filters
CannotAssignOfflineFilters -2147220225 Cannot assign offline filters
CannotAssignOutlookFilters -2147220892 Cannot assign outlook filters
CannotAssignRolesToSupportUser -2147213999 The support user are read-only, which cannot be assigned with other roles
CannotAssignSupportUser -2147214012 The Support User Role cannot be assigned to a user.
CannotAssignToDisabledBusiness -2147220691 The specified business unit cannot be assigned to because it is disabled.
CannotAssociateInactiveItemToCampaign -2147220732 Cannot associate an inactive item to a Campaign.
CannotBindToSession -2147220908 Cannot bind to another session, session already bound.
CannotCopyIncompatibleListType -2147220730 Cannot copy lists of different types.
CannotCreateActivityRelationship -2147192826 Relationship with activities cannot be created through this operation
CannotCreateAddressBookFilters -2147187641 Cannot create address book filters
CannotCreateFromSupportUser -2147214010 Cannot create a role from Support User Role.
CannotCreateOutlookFilters -2147220893 Cannot create outlook filters
CannotCreateResponseForTemplate -2147220718 CampaignResponse can not be created for Template Campaign.
CannotDeleteAsBackgroundOperationInProgress -2147220693 This record is currently being used by Microsoft CRM and cannot be deleted. Try again later. If  the problem persists, contact your system administrator.
CannotDeleteAsItIsReadOnly -2147220952 The object cannot be deleted because it is read-only.
CannotDeleteAttributeUsedInWorkflow -2147200976 This attribute cannot be deleted because it is used in one or more workflows. Cancel any system jobs for workflows that use this attribute, then delete or modify any workflows that use the attribute, and then try to delete the attribute again.
CannotDeleteBaseMoneyCalculationAttribute -2147185410 The base money calculation Attribute is not valid for deletion
CannotDeleteCannedView -2147220945 System-defined views cannot be deleted.
CannotDeleteChildAttribute -2147192810 The Child Attribute is not valid for deletion
CannotDeleteCustomEntityUsedInWorkflow -2147200980 Cannot delete entity because it is used in a workflow.
CannotDeleteDueToAssociation -2147220953 The object you tried to delete is associated with another object and cannot be deleted.
CannotDeleteEnumOptionsFromAttributeType -2147204317 You can delete options only from picklist and status attributes.
CannotDeleteInUseAttribute -2147187688 The selected attribute cannot be deleted because it is referenced by one or more duplicate detection rules that are being published.
CannotDeleteInUseEntity -2147187680 The selected entity cannot be deleted because it is referenced by one or more duplicate detection rules that are in process of being published.
CannotDeletePrimaryUIAttribute -2147192830 The Primary UI Attribute is not valid for deletion
CannotDeleteSupportUser -2147214014 The Support User Role cannot be deleted.
CannotDeleteSysAdmin -2147214034 The System Administrator Role cannot be deleted.
CannotDeleteSystemEmailTemplate -2147187662 System e-mail templates cannot be deleted.
CannotDeleteUpdateInUseRule -2147187672 The duplicate detection rule is currently in use and cannot be updated or deleted. Please try again later.
CannotDisableDuplicateDetection -2147187614 Duplicate detection cannot be disabled because a duplicate detection job is currently in progress. Try again later.
CannotDisableSysAdmin -2147214033 A user cannot be disabled if they are the only user that has the System Administrator Role.
CannotEnableDuplicateDetection -2147187679 Duplicate detection cannot be enabled because one or more rules are being published.
CannotFindObjectInQueue -2147220245 The object was not found in the given queue
CannotFindUserQueue -2147220244 Cannot find user queue
CannotGrantAccessToAddressBookFilters -2147187642 Cannot grant access to address book filters
CannotGrantAccessToOfflineFilters -2147220879 Cannot grant access to offline filters
CannotGrantAccessToOutlookFilters -2147220888 Cannot grant access to outlook filters
CannotHaveDuplicateYomi -2147192808 One attribute can be tied to only one yomi at a time
CannotImportNullStringsForBaseLanguage -2147204538 The base language translation string present in worksheet {0}, row {1}, column {2} is null.
CannotLocateRecordForWorkflowActivity -2147200975 A record required by this workflow job could not be found.
CannotMakeReadOnlyUser -2147214024 A user cannot be made a read only user if they are the last non read only user that has the System Administrator Role.
CannotMakeSelfReadOnlyUser -2147214023 You cannot make yourself a read only user
CannotModifyAccessToAddressBookFilters -2147187643 Cannot modify access for address book filters
CannotModifyAccessToOfflineFilters -2147220878 Cannot modify access for offline filters
CannotModifyAccessToOutlookFilters -2147220887 Cannot modify access for outlook filters
CannotModifyOldDataFromImport -2147220618 The corresponding record in Microsoft Dynamics CRM has more recent data, so this record was ignored.
CannotModifySpecialUser -2147214029 No modifications to the 'SYSTEM' or 'INTEGRATION' user are permitted.
CannotModifySupportUser -2147214013 The Support User Role cannot be modified.
CannotModifySysAdmin -2147214031 The System Administrator Role cannot be modified.
CannotMoveDisabledUser -2147220889 Disabled users cannot be moved to a different business unit.
CannotPropagateCamapaignActivityForTemplate -2147220719 Cannot execute (distribute) a CampaignActivity for a template Campaign.
CannotPublishEmptyRule -2147187692 No criteria have been specified. Add criteria, and then publish the duplicate detection rule.
CannotPublishInactiveRule -2147187693 The selected duplicate detection rule is marked as Inactive. Before publishing, you must activate the rule.
CannotPublishMoreRules -2147187687 The selected record type already has the maximum number of published rules. Unpublish or delete existing rules for this record type, and then try again.
CannotRelateObjectTypeToCampaign -2147220729 Specified Object Type not supported
CannotRelateObjectTypeToCampaignActivity -2147220723 Specified Object Type not supported
CannotRemoveFromSupportUser -2147214011 A user cannot be removed from the Support User Role.
CannotRemoveFromSysAdmin -2147214032 A user cannot be removed from the System Administrator Role if they are the only user that has the role.
CannotRemoveNonListMember -2147187624 Specified Item not a member of the specified List.
CannotRemoveUnrelatedObject -2147220728 Specified Item not related to the specified Campaign Activity
CannotRevokeAccessToAddressBookFilters -2147187644 Cannot revoke access for address book filters
CannotRevokeAccessToOfflineFilters -2147220877 Cannot revoke access for offline filters
CannotRevokeAccessToOutlookFilters -2147220880 Cannot revoke access for outlook filters
CannotRouteToQueue -2147220246 Cannot route to Work in progress queue
CannotShareWithOwner -2147220972 An item cannot be shared with the owning user.
CannotSpecifyAttendeeForAppointmentPropagation -2147220708 Cannot specify an attendee for appointment distribution.
CannotSpecifyBothProductAndProductDesc -2147206405 You cannot set both 'productid' and 'productdescription' for the same record.
CannotSpecifyBothUomAndProductDesc -2147206406 You cannot set both 'uomid' and 'productdescription' for the same record.
CannotSpecifyCommunicationAttributeOnActivityForPropagation -2147220706 Cannot specify communication attribute on activity for distribution
CannotSpecifyOrganizerForAppointmentPropagation -2147220710 Cannot specify an organizer for appointment distribution
CannotSpecifyOwnerForActivityPropagation -2147220697 Cannot specify owner on activity for distribution
CannotSpecifyRecipientForActivityPropagation -2147220707 Cannot specify a recipient for activity distribution.
CannotSpecifySenderForActivityPropagation -2147220709 Cannot specify a sender for appointment distribution
CannotUpdateBecauseItIsReadOnly -2147220946 The object cannot be updated because it is read-only.
CannotUpdateCampaignForCampaignActivity -2147220725 Parent campaign is not updatable.
CannotUpdateCampaignForCampaignResponse -2147220724 Parent campaign is not updatable.
CannotUpdateNonCustomizableString -2147204537 The translation string present in worksheet {0}, row {1}, column {2} is not customizable.
CannotUpdateObjectBecauseItIsInactive -2147220944 The object cannot be updated because it is inactive.
CannotUpdatePrivateOrWIPQueue -2147220242 The private or WIP Bin queue is not allowed to be updated or deleted
CannotUpdateProductCurrency -2147185414 The currency of the product cannot be updated because there are associated price list items with pricing method percentage.
CannotUpdateSupportUser -2147214009 Cannot update the Support User Role.
CascadeDeleteNotAllowDelete -2147188477 Object is not allowed to be deleted
CascadeFailToCreateNativeDAWrapper -2147188472 Failed to create unmanaged data access wrapper
CascadeInvalidExtraConditionValue -2147188479 Invalid Extra-condition value
CascadeInvalidLinkType -2147188478 Invalid CascadeLink Type
CascadeInvalidLinkTypeTransition -2147204779 Invalid link type for system entity cascading actions.
CascadeMergeInvalidSpecialColumn -2147188474 Invalid Column Name for Merge Special Casing
CascadeProxyEmptyCallerId -2147188469 Empty Caller Id
CascadeProxyInvalidNativeDAPtr -2147188471 Invalid pointer of unmanaged data access object
CascadeProxyInvalidPrincipalType -2147188470 Invalid security principal type
CascadeRemoveLinkOnNonNullable -2147188476 CascadeDelete is defined as RemoveLink while the foreign key is not nullable
CascadeReparentOnNonUserOwned -2147188473 Cannot perform Cascade Reparent on Non-UserOwned entities
ChildBusinessDoesNotExist -2147214046 The child businesss Id is invalid.
ChildUserDoesNotExist -2147214042 The child user Id is invalid.
ChildWorkflowNotFound -2147200977 This workflow cannot run because one or more child workflows it uses have not been published or have been deleted. Please check the child workflows and try running this workflow again.
ClientAuthCanceled -2147167708 Authentication was canceled by the user.
ClientAuthNoConnectivity -2147167706 There is no connectivity.
ClientAuthNoConnectivityOffline -2147167707 There is no connectivity when running in offline mode.
ClientAuthOfflineInvalidCallerId -2147167705 Offline SDK calls must be made in the offline user context.
ClientAuthSignedOut -2147167711 The user signed out.
ClientAuthSyncIssue -2147167709 Synchronization between processes failed.
ConfigDBCannotDeleteDefaultOrganization -2147167685 The default {0} organization cannot be deleted from the MSCRM_CONFIG database.
ConfigDBCannotDeleteObjectDueState -2147167694 Cannot delete '{0}' with Value = ({1}) in this State = ({2}) from MSCRM_CONFIG database
ConfigDBCannotUpdateObjectDueState -2147167689 Cannot update '{0}' with Value = ({1}) in this State = ({2}) from MSCRM_CONFIG database
ConfigDBCascadeDeleteNotAllowDelete -2147167693 Cannot delete '{0}' with Value = ({1}) due to child '{2}' references from MSCRM_CONFIG database
ConfigDBDuplicateRecord -2147167695 Duplicate '{0}' with Value = ({1}) exists in MSCRM_CONFIG database
ConfigDBObjectDoesNotExist -2147167696 '{0}' with Value = ({1}) does not exist in MSCRM_CONFIG database
ConfigMissingDescription -2147204713 Description must be specified.
ConfigNullPrimaryKey -2147204714 Primary Key cannot be nullable.
ConflictingProvisionTypes -2147176404 The service component {0} has conflicting provision types.
ContactDoesNotExist -2147220221 Contact does not exist.
ContactLoopBeingCreated -2147220214 Creating this parental association would create a loop in Contacts hierarchy.
ContactLoopExists -2147220215 Loop exists in the contacts hierarchy.
ContractDetailDiscountAmount -2147204077 The contract's discount type does not support 'percentage' discounts.
ContractDetailDiscountAmountAndPercent -2147204076 Both 'amount' and 'percentage' cannot be set.
ContractDetailDiscountPercent -2147204078 The contract's discount type does not support 'amount' discounts.
ContractInvalidAllotmentTypeCode -2147208699 The allotment type code is invalid.
ContractInvalidBillToAddress -2147208689 The bill-to address of the contract is invalid.
ContractInvalidBillToCustomer -2147208688 The bill-to customer of the contract is invalid.
ContractInvalidContract -2147208685 The contract is invalid.
ContractInvalidContractTemplate -2147208687 The contract template is invalid.
ContractInvalidCustomer -2147208691 The customer of the contract is invalid.
ContractInvalidDatesForRenew -2147208680 The start date / end date of this renewed contract can not overlap with any other invoiced / active contracts with the same contract number.
ContractInvalidDiscount -2147204717 Discount cannot be greater than total price.
ContractInvalidPrice -2147208683 The price is invalid.
ContractInvalidServiceAddress -2147208690 The service address of the contract is invalid.
ContractInvalidStartEndDate -2147208702 Start date / end date or billing start date / billing end date is invalid.
ContractInvalidState -2147208701 The state of the contract is invalid.
ContractLineInvalidState -2147208700 The state of the contract line item is invalid.
ContractNoLineItems -2147208692 There are no contract line items for this contract.
ContractTemplateDoesNotExist -2147208698 The contract template does not exist.
ContractTemplateNoAbbreviation -2147208693 Abbreviation can not be NULL.
CreatePublishedWorkflowDefinitionWorkflowDependency -2147201014 Cannot create a workflow dependency for a published workflow definition.
CreateWorkflowActivationWorkflowDependency -2147201015 Cannot create a workflow dependency associated with a workflow activation.
CreateWorkflowDependencyForPublishedTemplate -2147200999 Cannot create a workflow dependency for a published workflow template.
CrmConstraintEvaluationError -2147220895 Crm constraint evaluation error occurred.
CrmConstraintParsingError -2147220894 Crm constraint parsing error occurred.
CrmExpressionBodyParsingError -2147220898 Crm expression body parsing error occurred.
CrmExpressionEvaluationError -2147220896 Crm expression evaluation error occurred.
CrmExpressionParametersParsingError -2147220897 Crm expression parameters parsing error occurred.
CrmExpressionParsingError -2147220899 Crm expression parsing error occurred.
CrmImpersonationError -2147220923 Error occurred in the Crm AutoReimpersonator.
CrmLiveGenericError -2147176448 An error has occurred while processing your request.
CrmLiveInternalProvisioningError -2147176445 An unexpected error happened in the provisioning system.
CrmLiveInvalidSetupParameter -2147176443 The parameter to CrmLive Setup is incorrect or not specified.
CrmLiveMissingActiveDirectoryGroup -2147176446 The specified Active Directory Group does not exist.
CrmLiveMissingServerRolesInScaleGroup -2147176441 The scalegroup is missing some required server roles. 1 Witness Server and 2 Sql Servers are required for Provisioning.
CrmLiveMonitoringOrganizationExistsInScaleGroup -2147176410 Only one monitoring organization is allowed in a scalegroup.
CrmLiveMultipleWitnessServersInScaleGroup -2147176442 The ScaleGroup has multiple witness servers specified. There should be only 1 witness server in a scale group.
CrmLiveOrganizationDeleteFailed -2147176402 An error has occurred when deleting the organization.
CrmLiveOrganizationDetailsNotFound -2147176400 Unable to find organization details.
CrmLiveOrganizationFriendlyNameTooLong -2147176398 The organization name provided is too long.
CrmLiveOrganizationFriendlyNameTooShort -2147176399 The organization name provided is too short.
CrmLiveOrganizationProvisioningFailed -2147176447 An error has occurred when provisioning the organization.
CrmLiveOrganizationUniqueNameInvalid -2147176395 The unique name provided is not valid.
CrmLiveOrganizationUniqueNameReserved -2147176394 The unique name is already reserved.
CrmLiveOrganizationUniqueNameTooLong -2147176396 The unique name provided is too long.
CrmLiveOrganizationUniqueNameTooShort -2147176397 The unique name provided is too short.
CrmLiveOrganizationUpgradeFailed -2147176428 Upgrade Of Crm Organization Failed.
CrmLiveQueueItemDoesNotExist -2147176444 The specified queue item does not exist in the queue. It may have been deleted or its ID may not have been specified correctly
CrmLiveServerCannotHaveWitnessAndDataServerRoles -2147176440 A server cannot have both Witness and Data Server Roles.
CrmLiveSupportOrganizationExistsInScaleGroup -2147176411 Only one support organization is allowed in a scalegroup.
CrmMalformedExpressionError -2147220900 Crm malformed expression error occurred.
CrmQueryExpressionNotInitialized -2147220915 The QueryExpression has not been initialized. Please use the constructor that takes in the entity name to create a correctly initialized instance
CrmSecurityError -2147220906 A failure occurred in CrmSecurity.
CrmSqlGovernorDatabaseRequestDenied -2147180543 Crm Sql Governor has denied access to the database.
CRMUserDoesNotExist -2147220652 No Microsoft Dynamics CRM user exists with the specified domain name and user ID
CurrencyCannotBeNullDueToNonNullMoneyFields -2147185413 The currency cannot be null.
CurrencyNotEqual -2147185430 The currency of the {0} does not match the currency of the {1}.
CurrencyRequiredForDiscountTypeAmount -2147185417 The currency cannot be null for discount type amount.
CustomActivityInvalid -2147200995 Invalid custom activity.
CustomerIsInactive -2147220201 An inactive customer cannot be set as the parent of an object.
CustomerOpportunityRoleExists -2147188222 Customer opportunity role exists.
CustomerRelationshipExists -2147188223 Customer relationship already exists.
CustomParentingSystemNotSupported -2147192574 A custom entity can not have a parental relationship to a system entity
CustomReflexiveRelationshipNotAllowedForEntity -2147204308 This entity is not valid for a custom reflexive relationship
CyclicalRelationship -2147192828 The specified relationship will result in a cycle.
DataColumnsNumberMismatch -2147220667 The number of fields differs from the number of column headings.
DataMigrationManagerMandatoryUpdatesNotInstalled -2147204298 First-time configuration of the Data Migration Manager has been canceled. You will not be able to use the Data Migration Manager until configuration is completed.
DataMigrationManagerUnknownProblem -2147204301 The Data Migration Manager encountered an unknown problem and cannot continue. To try again, restart the Data Migration Manager.
DateTimeFormatFailed -2147220902 Failed to produce a formatted datetime value.
DecimalValueOutOfRange -2147204304 A validation error occurred. A decimal value provided is outside of the allowed values for this attribute.
DecoupleChildEntity -2147188218 Cannot decouple a child entity.
DecoupleUserOwnedEntity -2147188217 Can only decouple user owned entities.
DeleteActiveWorkflowTemplateDependency -2147200998 Cannot delete workflow dependency from a published workflow template .
DeletePublishedWorkflowDefinitionWorkflowDependency -2147201018 Cannot delete a workflow dependency for a published workflow definition.
DeleteWorkflowActivation -2147201020 Cannot delete a workflow activation.
DeleteWorkflowActivationWorkflowDependency -2147201019 Cannot delete a workflow dependency associated with a workflow activation.
DeleteWorkflowActiveDefinition -2147201009 Cannot delete an active workflow definition.
DeleteWorkflowActiveTemplate -2147200996 Cannot delete an active workflow template.
DeploymentServiceCannotChangeStateForDeploymentService -2147167646 You cannot change the state of this server because it contains the Deployment Service server role.
DeploymentServiceNotAllowOperation -2147167647 Deployment Service for {0} does not allow {1} operation.
DeploymentServiceNotAllowSetToThisState -2147167648 Deployment Service for {0} allows the state Enabled or Disabled. Cannot set state to {1}.
DisabledCRMAddinLoadFailure -2147204606 An error occurred loading Microsoft CRM functionality. Try restarting Outlook. Contact your system administrator if errors persist.
DisabledCRMClientVersionHigher -2147204604 The Microsoft CRM server needs to be upgraded before Microsoft CRM client can be used. Contact your system administrator for assistance.
DisabledCRMClientVersionLower -2147204605 The Microsoft CRM Outlook client needs to be upgraded before it can be used. Contact your system administrator for upgrade instructions.
DisabledCRMGoingOffline -2147204608 Microsoft CRM functionality is not available while Offline Synchronization is occuring
DisabledCRMGoingOnline -2147204607 Microsoft CRM functionality is not available while Online Synchronization is occuring
DisabledCRMOnlineCrmNotAvailable -2147204602 Microsoft CRM server is not available
DisabledCRMPostOfflineUpgrade -2147204603 Microsoft CRM functionality is not available until the Microsoft CRM client is taken back online
DiscountAmount -2147206368 The discount type does not support 'percentage' discounts.
DiscountAmountAndPercent -2147206369 Both 'amount' and 'percentage' cannot be set.
DiscountPercent -2147206367 The discount type does not support 'amount' discounts.
DiscountRangeOverlap -2147206398 The new quantities overlap the range covered by existing quantities.
DiscountTypeAndPriceLevelCurrencyNotEqual -2147185416 The currency of the discount needs to match the currency of the price list for discount type amount.
DistributeListAssociatedVary -2147187629 This campaign activity cannot be distributed. Mail merge activities can be done only on marketing lists that are all the same record type. For this campaign activity, remove marketing lists so that the remaining ones are the same record type, and then try again.
DistributeNoListAssociated -2147187628 This campaign activity cannot be distributed. No marketing lists are associated with it. Add at least one marketing list and try again.
DoNotTrackItem -2147204568 Selected item will not be tracked.
DuplicateAttributeSchemaName -2147192813 An attribute with the specified name already exists
DuplicateCheckNotEnabled -2147187694 Duplicate detection is not enabled. To enable duplicate detection, click Settings, click Data Management, and then click Duplicate Detection Settings.
DuplicateCheckNotSupportedOnEntity -2147187696 Duplicate detection is not supported on this record type.
DuplicateDetectionNotSupportedOnAttributeType -2147187664 The rule condition cannot be created or updated because duplicate detection is not supported on the data type of the selected attribute.
DuplicateDetectionTemplateNotFound -2147187676 Microsoft Dynamics CRM could not retrieve the e-mail notification template.
DuplicateDisplayCollectionName -2147192814 An object with the specified display collection name already exists.
DuplicateDisplayName -2147192815 An object with the specified display name already exists.
DuplicateHeaderColumn -2147220680 A duplicate column heading exists.
DuplicateIsoCurrencyCode -2147185421 Cannot insert duplicate currency record. Currency with the same currency code already exist in the system.
DuplicateLookupFound -2147220654 A duplicate lookup reference was found
DuplicateMapName -2147187645 A data map with the specified name already exists.
DuplicateName -2147192816 An object with the specified name already exists
DuplicateOfflineFilter -2147187639 You can create only one local data group for each record type.
DuplicateOutlookAppointment -2147220876 The Appointment being promoted from Outlook is already tracked in CRM
DuplicateProductPriceLevel -2147206392 This product and unit combination has a price for this price list.
DuplicateRecord -2147220937 Operation failed due to a SQL integrity violation.
DuplicateRecordsFound -2147220685 A record was not created or updated because a duplicate of the current record already exists.
DuplicateReportVisibility -2147220331 A ReportVisibility with the same ReportId and VisibilityCode already exists. Duplicates are not allowed.
EmailRecipientNotSpecified -2147218684 The e-mail must have at least one recipient before it can be sent
EmptyContent -2147220635 The file is empty.
EmptyHeaderColumn -2147220681 The column heading cannot be empty.
EmptyHeaderRow -2147220634 The first row of the file is empty.
EmptyImportFileRow -2147220665 Empty row.
EmptyRecord -2147220621 The record is empty
EmptyXml -2147220990 Empty XML.
EndUserNotificationTypeNotValidForEmail -2147167599 Cannot send Email for EndUserNotification Type: {0}.
EntityCannotBeChildInCustomRelationship -2147204307 This entity is not valid for a custom reflexive relationship
EntityCannotParticipateInEntityAssociation -2147204302 This entity cannot participate in an entity association
EntityDupCheckNotSupportedSystemWide -2147187663 Duplicate detection is not enabled for one or more of the selected entities. The duplicate detection job cannot be started.
EntityHasNoStateCode -2147192811 Specified entity does not have a statecode.
EntityInstantiationFailed -2147220925 Instantiation of an Entity instance Service failed.
EntityIsLocked -2147206371 This entity is already locked.
EntityIsNotCustomizable -2147192824 The specified entity is not customizable
EntityIsUnlocked -2147206370 This entity is already unlocked.
EntityLoopBeingCreated -2147220601 Creating this parental association would create a loop in this entity hierarchy.
EntityLoopExists -2147220602 Loop exists in this entity hierarchy.
EntityRelationshipRoleCustomLabelsMissing -2147204312 Custom labels must be provided if an entity relationship role has a display option of UseCustomLabels
EntityRelationshipSchemaNameNotUnique -2147204309 A relationship with the specified name already exists. Please specify a unique name.
EntityRelationshipSchemaNameRequired -2147204310 Entity relationships require a name
ErrorGeneratingInvitation -2147176429 Some Internal error occurred in generating invitation token, Please try again later
ErrorIncreate -2147220647 The Microsoft Dynamics CRM record could not be created
ErrorInImportConfig -2147220701 Cannot process with Bulk Import as Import Configuration has some errors.
ErrorInParseRow -2147220666 The row could not be parsed. This is typically caused by a row that is too long.
ErrorInSetState -2147220649 The status or status reason of the Microsoft Dynamics CRM record could not be set
ErrorInUpdate -2147220648 The Microsoft Dynamics CRM record could not be updated
ErrorsInWorkflowDefinition -2147187627 The selected workflow has errors and cannot be published. Please open the workflow, remove the errors and try again.
ErrorUploadingReport -2147188072 An error occurred while trying to add the report to Microsoft CRM. Try adding the report again. If this problem persists, contact your system administrator.
ExchangeRateOfBaseCurrencyNotUpdatable -2147185419 The exchange rate of the base currency cannot be modified.
ExistingExternalReport -2147220344 The report could not be published for external use because a report of the same name already exists. Delete that report in SQL Server Reporting Services or rename this report, and try again.
ExistingParentalRelationship -2147188219 A parental relationship already exists.
ExpiredAuthTicket -2147180287 The ticket specified for authentication is expired
ExpiredKey -2147180282 The key specified to compute a hash value is expired, only active keys are valid.  Expired Key : {0}.
ExtraPartyInformation -2147220714 Extra party information should not be provided for this operation.
FailedToDeserializeAsyncOperationData -2147204348 Failed to deserialize async operation data.
FailedToGetNetworkServiceName -2147192573 Failed to obtain the localized name for NetworkService account
FailedToLoadAssembly -2147220914 Failed to load assembly
FailedToScheduleActivity -2147192832 Failed to schedule activity.
FaxNoData -2147207914 The fax cannot be sent because there is no data to send. Specify at least one of the following: a cover page, a fax attachment, a fax description.
FaxNoSupport -2147207913 The fax cannot be sent because this type of attachment is not allowed or does not support virtual printing to a fax device.
FaxSendBlocked -2147207920 The recipient is marked as \"Do Not Fax\".
FaxServiceNotRunning -2147207919 The Microsoft Windows fax service is not running or is not installed.
FileInUse -2147186633 Could not read the file because another application is using the file.
FileNotFound -2147187648 The attachment file was not found.
FileReadError -2147187657 There was an error reading the file from the file system. Make sure you have read permission for this file, and then try migrating the file again.
FilteredDuetoAntiSpam -2147220699 This customer is filtered due to AntiSpam settings.
FilteredDuetoInactiveState -2147220694 This customer is filtered due to inactive state.
FilteredDuetoMissingEmailAddress -2147220690 This customer is filtered due to missing email address.
FiscalSettingsAlreadyUpdated -2147207159 Fiscal settings have already been updated. They can be updated only once.
GenericActiveDirectoryError -2147214025 Active Directory Error.
GenericTransformationInvocationError -2147220613 The transformation returned invalid data.
GoOfflineBCPFileSize -2147204572 Client was not able to download BCP file. Contact your system administrator for assistance and try going offline again.
GoOfflineDbSizeLimit -2147204574 You have exceeded the storage limit for your offline database. You must reduce the amount of data to be taken offline by changing your Local Data Groups.
GoOfflineFailedMoveData -2147204571 Client was not able to download data. Contact your system administrator for assistance and try going offline again.
GoOfflineFailedPrepareMsde -2147204570 Prepare MSDE failed. Contact your system administrator for assistance and try going offline again.
GoOfflineFailedReloadMetadataCache -2147204569 The Microsoft CRM client for Outlook was unable to go offline. Please try going offline again.
GoOfflineGetBCPFileException -2147204575 CRM server was not able to process your request. Contact your system administrator for assistance and try going offline again.
GoOfflineMetadataVersionsMismatch -2147204576 Client and Server metadata versions are different due to new customization on the server. Please try going offline again.
GoOfflineServerFailedGenerateBCPFile -2147204573 CRM server was not able to generate BCP file. Contact your system administrator for assistance and try going offline again.
GuidNotPresent -2147220638 The required globally unique identifier (GUID) in this row is not present
HeaderValueDoesNotMatchAttributeDisplayLabel -2147220624 The column heading does not match the attribute display label.
ImportArticleTemplateError -2147188723 There was an error in parsing the article templates in Import Xml
ImportConfigNotSpecified -2147220702 Cannot process with Bulk Import as Import Configuration not specified.
ImportContractTemplateError -2147188725 There was an error in parsing the contract templates in Import Xml
ImportEmailTemplateError -2147188724 There was an error in parsing the email templates in Import Xml
ImportEmailTemplatePersonalError -2147188716 E-mail Template was not imported. The Template is a personal template on the target system; import cannot overwrite personal templates.
ImportEntityCustomResourcesError -2147188734 Invalid Custom Resources in the Import File
ImportEntityCustomResourcesNewStringError -2147188733 Invalid Entity new string in the Custom Resources
ImportEntityIconError -2147188735 Invalid Icon in the Import File
ImportEntityNameMismatchError -2147188728 The number of format parameters passed into the input string is incorrect
ImportEntitySystemUserLiveMismatchError -2147188699 The systemuser entity was not imported. Microsoft Dynamics CRM Live can only import the systemuser entity from another Microsoft Dynamics CRM Live organization.
ImportEntitySystemUserOnPremiseMismatchError -2147188700 The systemuser entity was not imported. On-premise and hosted versions of Microsoft Dynamics CRM cannot import the systemuser entity from Microsoft Dynamics CRM Live.
ImportFieldXmlError -2147188730 The number of format parameters passed into the input string is incorrect
ImportFileTooLargeToUpload -2147220619 The import file is too large to upload.
ImportFormXmlError -2147188729 The number of format parameters passed into the input string is incorrect
ImportGenericEntitiesError -2147188704 An error occurred while importing generic entities.
ImportInvalidFileError -2147188736 Invalid Import File
ImportIsvConfigError -2147188722 There was an error parsing the IsvConfig during Import
ImportLanguagesIgnoredError -2147188698 Translated labels for the following languages could not be imported because they have not been enabled for this organization: {0}
ImportMailMergeTemplateError -2147187626 There was an error in parsing the mail merge templates in Import Xml
ImportMapInUse -2147187611 One or more of the selected data maps cannot be deleted because it is currently used in a data import.
ImportMappingsInvalidIdSpecified -2147187673 The XML file has one or more invalid IDs. The specified ID cannot be used as a unique identifier.
ImportMappingsMissingEntityMapError -2147188720 This customization file contains a reference to an entity map that does not exist on the target system.
ImportMappingsSystemMapError -2147188721 Import cannot create system attribute mappings
ImportNonWellFormedFileError -2147188717 Invalid customization file. This file is not well formed.
ImportOperationChildFailure -2147204300 One or more of the Import Child Jobs Failed
ImportOrgSettingsError -2147188711 There was an error parsing the Organization Settings during Import
ImportPluginTypesError -2147188718 An error occurred while importing Plugin Types.
ImportRelationshipRoleMapsError -2147188726 The number of format parameters passed into the input string is incorrect
ImportRelationshipRolesError -2147188727 The number of format parameters passed into the input string is incorrect
ImportRoleError -2147188713 Cannot import security role. The role with specified role id is not updatable or role name is not unique.
ImportRolePermissionError -2147188712 User must be a system administrator to import security roles
ImportSavedQueryDeletedError -2147188709 A saved query with the same id is marked as deleted in the system. Please first publish the customized entity and import again.
ImportSavedQueryExistingError -2147188731 The number of format parameters passed into the input string is incorrect
ImportSavedQueryOtcMismatchError -2147188732 There was an error processing saved queries of the same object type code (unresolvable system collision)
ImportSdkMessagesError -2147188714 An error occurred while importing Sdk Messages.
ImportSiteMapError -2147188719 An error occurred while importing the Site Map.
ImportWorkflowAttributeDependencyError -2147188702 Cannot import workflow definition. Required attribute dependency is missing.
ImportWorkflowEntityDependencyError -2147188701 Cannot import workflow definition. Required entity dependency is missing.
ImportWorkflowError -2147188703 Cannot import workflow definition. The workflow with specified workflow id is not updatable or workflow name is not unique.
ImportWorkflowNameConflictError -2147188697 Workflow {0} cannot be imported because a workflow with same name and different unique identifier exists in the target system. Change the name of this workflow, and then try again.
ImportWorkflowPublishedError -2147188696 Workflow {0} cannot be imported because a workflow with same unique identifier is published on the target system. Unpublish the workflow on the target system before attempting to import this workflow again.
IncidentCannotCancel -2147204082 The incident can not be cancelled because there are open activities for this incident.
IncidentContractDoesNotHaveAllotments -2147204093 The contract does not have enough allotments. The case can not be created against this contract.
IncidentInvalidAllotmentType -2147204085 The allotment type for the contract is invalid.
IncidentInvalidContractLineStateForCreate -2147204083 The case can not be created against this contract line item because the contract line item is cancelled or expired.
IncidentInvalidContractStateForCreate -2147204096 The case can not be created against this contract because of the contract state.
IncidentIsAlreadyClosedOrCancelled -2147204079 Already Closed or Canceled
IncidentMissingActivityRegardingObject -2147204087 The incident id is missing.
IncidentMissingContractDetail -2147204095 The contract detail id is missing.
IncidentNullSpentTimeOrBilled -2147204084 The timespent on the Incident is NULL or IncidentResolution Activity's IsBilled is NULL.
IncompleteTransformationParameterMappingsFound -2147220611 One or more mandatory transformation parameters do not have mappings defined for them.
InsertOptionValueInvalidType -2147204320 You can add option values only to picklist and status attributes.
InsufficientAuthTicket -2147180285 The ticket specified for authentication didn't meet policy
IntegerValueOutOfRange -2147204305 A validation error occurred. An integer provided is outside of the allowed values for this attribute.
IntegratedAuthenticationIsNotAllowed -2147204351 Integrated authentication is not allowed.
InvalidAccessRights -2147220979 Invalid access rights.
InvalidActivityType -2147220703 An invalid object type was specified for distributing activities.
InvalidActivityTypeForCampaignActivityPropagate -2147220721 Must specify a valid CommunicationActivity
InvalidActivityTypeForList -2147220731 Cannot create activities of the specified list type.
InvalidActivityXml -2147207916 Invalid Xml in an activity config file.
InvalidAllotmentsCalc -2147220241 Allotments: remaining + used != total
InvalidAllotmentsRemaining -2147220238 The allotments remaining is invalid
InvalidAllotmentsTotal -2147220240 The total allotments is invalid
InvalidAllotmentsUsed -2147220239 The allotments used is invalid
InvalidAmountProvided -2147176403 The service component {0} cannot have a provide {1} of resource type {2}.
InvalidArgument -2147220989 Invalid argument.
InvalidArticleState -2147220229 The article state is undefined
InvalidArticleStateTransition -2147220228 This article state transition is invalid because of the current state of the article
InvalidArticleTemplateState -2147220227 The article template state is undefined
InvalidAssigneeId -2147220976 Invalid assignee id.
InvalidAttributeMap -2147196413 InvalidAttributeMap Error Occurred
InvalidAttributeMapping -2147187656 One or more attribute mappings is invalid.
InvalidAuthTicket -2147180288 The ticket specified for authentication didn't pass validation
InvalidBaseUnit -2147206389 The base unit does not belong to the schedule.
InvalidCaller -2147220905 Cannot switch ExecutionContext to system user without setting Caller first.
InvalidCascadeLinkType -2147188220 The cascade link type is not valid for the cascade action.
InvalidChannelForCampaignActivityPropagate -2147220720 Cannot distribute activities for campaign activities of the specified channel type.
InvalidColumnMapping -2147220617 ColumnMapping is Invalid. Check that the target attribute exists.
InvalidColumnNumber -2147220682 The column number specified in the data map does not exist.
InvalidConnectionString -2147220929 The connection string not found or invalid.
InvalidContractDetailId -2147220234 The Contract detail id is invalid
InvalidCurrency -2147185412 The currency is invalid.
InvalidCustomer -2147220947 The customer is invalid.
InvalidCustomReportingWizardXml -2147220335 Invalid wizard xml
InvalidDataFormat -2147220650 The source data is not in the required format
InvalidDateTime -2147220935 The date-time format is invalid, or value is outside the supported range.
InvalidDeleteModification -2147188221 A system relationship's delete cascading action cannot be modified.
InvalidDisplayName -2147192820 The specified display name is not valid
InvalidDomainName -2147188715 The domain logon for this user is invalid. Select another domain logon and try again.
InvalidEmail -2147176426 Email generated from the template is not valid
InvalidEmailAddressFormat -2147204718 Invalid e-mail address. For more information, contact your system administrator.
InvalidEmailTemplate -2147220717 Must specify a valid Template Id
InvalidEntityClassException -2147220919 Invalid entity class.
InvalidEntityName -2147187690 The record type does not match the base record type and the matching record type of the duplicate detection rule.
InvalidExchangeRate -2147185411 The exchange rate is invalid.
InvalidFetchXml -2147220733 Malformed FetchXml.
InvalidFormatForDataDelimiter -2147220651 Mismatched data delimiter: only one delimiter was found.
InvalidFormatParameters -2147192575 The number of format parameters passed into the input string is incorrect
InvalidGranularityValue -2147176392 The Granularity column value is incorrect. Each rule part must be a name-value pair separated by an equal sign (=). For example: FREQ=Minutes;INTERVAL=15
InvalidGuid -2147220637 The globally unique identifier (GUID) in this row is invalid
InvalidHeaderColumn -2147220668 The column heading contains an invalid combination of data delimiters.
InvalidImportFileContent -2147220620 The content of the import file is not valid. You must select a text file.
InvalidImportFileData -2147220655 The data is not in the required format
InvalidImportFileParseData -2147220663 Field and data delimiters for this file are not specified.
InvalidInvitationLiveId -2147167730 A user with this e-mail address was not found. Sign in to Windows Live ID with the same e-mail address where you received the invitation.  If you do not have a Windows Live ID, please create one using that e-mail address.
InvalidInvitationToken -2147167731 The invitation token {0} is not correctly formatted.
InvalidIsFirstRowHeaderForUseSystemMap -2147220636 The first row of the file does not contain column headings.
InvalidIsoCurrencyCode -2147185422 Invalid ISO currency code.
InvalidKit -2147206403 The product is not a kit.
InvalidKitProduct -2147206402 The product cannot be added to itself.
InvalidLanguageCode -2147204715 The specified language code is not valid for this organization.
InvalidLicenseCannotReadMpcFile -2147167675 Invalid license. MPC code cannot be read from MPC.txt file with this path {0}.
InvalidLicenseKey -2147167680 Invalid license key ({0}).
InvalidLicenseMpcCode -2147167674 Invalid license. Invalid MPC code ({0}).
InvalidLicensePid -2147167678 Invalid license. Invalid PID (Product Id) ({0}).
InvalidLicensePidGenCannotLoad -2147167677 Invalid license. PidGen.dll cannot be loaded from this path {0}
InvalidLicensePidGenOtherError -2147167676 Invalid license. Cannot generate PID (Product Id) from License key. PidGen error code ({0}).
InvalidMaximumResourceLimit -2147176405 The resource type {0} cannot have a maximum limit of {1}.
InvalidMetadata -2147220934 Invalid Metadata.
InvalidMinimumResourceLimit -2147176406 The resource type {0} cannot have a minimum limit of {1}.
InvalidNetPrice -2147220237 The net price is invalid
InvalidNumberGroupFormat -2147207424 Invalid input string for numbergroupformat. The input string should contain an array of integers. Every element in the value array should be between one and nine, except for the last element, which can be zero.
InvalidObjectTypes -2147220961 Invalid object type.
InvalidOfflineOperation -2147204850 Operation not valid when offline.
InvalidOperation -2147220933 Invalid Operation performed.
InvalidOperationForClosedOrCancelledCampaignActivity -2147220716 Can not add items to closed (cancelled) campaignactivity.
InvalidOperationWhenListIsNotActive -2147220678 List is not active. Cannot perform this operation.
InvalidOperationWhenListLocked -2147220734 List is Locked. Cannot perform this action.
InvalidOperationWhenPartyIsNotActive -2147220677 The party is not active. Cannot perform this operation.
InvalidOperatorCode -2147187691 The operator is not valid or it is not supported.
InvalidOrganizationFriendlyName -2147167662 Invalid organization friendly name ({0}). Reason: ({1})
InvalidOrganizationId -2147204536 The organization id present in the translations file does not match with the current organization id.
InvalidOrganizationUniqueName -2147167663 Invalid organization unique name ({0}). Reason: ({1})
InvalidOrgOwnedCascadeLinkType -2147204778 Cascade User-Owned is not a valid cascade link type for org-owned entity relationships.
InvalidOwnerID -2147220951 The owner ID is invalid or missing.
InvalidOwnershipTypeMask -2147192819 The specified ownership type mask is not valid for this operation
InvalidParent -2147220987 The parent object is invalid or missing.
InvalidParentId -2147220986 The parent id is invalid or missing.
InvalidPartyMapping -2147207915 Invalid party mapping.
InvalidPointer -2147220968 The object is disposed.
InvalidPriceLevelCurrencyForPricingMethod -2147185415 The currency of the price list needs to match the currency of the product for pricing method percentage.
InvalidPricePerUnit -2147206384 The price per unit is invalid.
InvalidPrimaryFieldType -2147192818 Primary UI Attribute has to be of type String
InvalidPrimaryKey -2147220890 Invalid primary key.
InvalidPriv -2147220917 Invalid privilege type.
InvalidPrivilegeDepth -2147216373 Invalid privilege depth.
InvalidQuantityDecimalCode -2147206404 The quantity decimal code is invalid.
InvalidRecurrenceRule -2147220922 Error in RecurrencePatternFactory.
InvalidRegardingObjectTypeCode -2147220711 The regarding Object Type Code is not valid for the Bulk Operation.
InvalidRegistryKey -2147220916 Invalid registry key specified.
InvalidRelationshipDescription -2147192829 The specified relationship cannot be created
InvalidRelationshipType -2147192817 The specified relationship type is not valid for this operation
InvalidResourceType -2147176407 The requested action is not valid for resource type {0}.
InvalidRestore -2147220904 RestoreCaller must be called after SwitchToSystemUser.
InvalidRole -2147176430 You have not assigned roles to this user
InvalidRollupType -2147220940 The rollup type is invalid.
InvalidSchemaName -2147192821 An entity with the specified name already exists. Please specify a unique name.
InvalidSharee -2147220980 Invalid share id.
InvalidSingletonResults -2147220913 Crm Internal Exception: Singleton Retrieve Query should not return more than 1 record.
InvalidState -2147220941 The object is not in a valid state to perform this operation.
InvalidStateCodeStatusCode -2147187704 State code is invalid or state code is valid but status code is invalid for a specified state code.
InvalidSubstituteProduct -2147206401 A product cannot be a substitute of itself.
InvalidTargetEntity -2147220631 The specified target record type does not exist.
InvalidTemplate -2147176432 The Invitation Email template is not valid
InvalidTotalDiscount -2147220236 The total discount is invalid
InvalidTotalPrice -2147220235 The total price is invalid
InvalidTransformationParameter -2147220599 A parameter for the transformation is either missing or invalid.
InvalidTransformationParameterDataType -2147220608 The data type of one or more of the transformation parameters is unsupported.
InvalidTransformationParameterMapping -2147220606 The transformation parameter mapping defined is invalid. Check that the target attribute name exists.
InvalidTransformationParameterMappings -2147220612 One or more transformation parameter mappings are invalid or do not match the transformation parameter description.
InvalidTransformationType -2147220614 The specified transformation type is not supported.
InvalidTranslationsFile -2147204535 The translations file is invalid or does not confirm to the required schema.
InvalidUserAuth -2147220988 Invalid user auth.
InvalidUserLicenseCount -2147176409 Cannot purchase {0} user licenses for the Offering {1}.
InvalidUserQuota -2147176431 You have reached the maximum number of user quota
InvalidValueForCountryCode -2147176414 Account country code must not be {0}
InvalidValueForCurrency -2147176413 Account currency code must not be {0}
InvalidValueForDataDelimiter -2147220671 The data delimiter is invalid.
InvalidValueForFieldDelimiter -2147220672 The field delimiter is invalid.
InvalidValueForLocale -2147176412 Account locale code must not be {0}
InvalidVersion -2147220932 Unhandled Version mismatch found.
InvalidWordXmlFile -2147187647 Only Microsoft Word xml format files can be uploaded.
InvalidXml -2147220991 Invalid XML.
InvalidXmlCollectionNameException -2147220921 Invalid Xml collection name.
InvalidXmlEntityNameException -2147220920 Invalid Xml entity name.
InvitationCannotBeReset -2147167728 The invitation for the user cannot be reset.
InvitationIsAccepted -2147167736 {0} -- Invitation has already been accepted -- Token={1} Puid={2} Id={3} Status={4}
InvitationIsExpired -2147167737 {0} -- Invitation is expired -- Token={1} Puid={2} Id={3} Status={4}
InvitationIsRejected -2147167735 {0} -- Invitation has already been rejected by the new user-- Token={1} Puid={2} Id={3} Status={4}
InvitationIsRevoked -2147167734 {0} -- Invitation has been revoked by the organization -- Token={1} Puid={2} Id={3} Status={4}
InvitationNotFound -2147167740 {0} -- Invitation not found or status is not Open -- Token={1} Puid={2} Id={3} Status={4}
InvitationSendToSelf -2147167729 The invitation cannot be sent to yourself.
InvitationStatusError -2147167732 \"The invitation has status {0}.\"
InvitationWrongUserOrgRelation -2147167738 {0} -- The pre-created userorg relation {1} is wrong.  Authentication {2} is already used by another user
InvitedUserAlreadyAdded -2147167739 {0} -- The crm user {1} is already added, but to organization {2} instead of the inviting organization {3}
InvitedUserAlreadyExists -2147167742 {0} -- Invited user is already in an organization -- {1}
InvitedUserIsOrganization -2147167741 {0} -- The user {1} has authentication {2} and is already related to organization {3} with relation id {4}
InvitedUserMultipleTimes -2147167733 The CRM user {0} has been invited multiple times.
InvitingOrganizationNotFound -2147167744 {0} -- Inviting organization not found -- {1}
InvitingUserNotInOrganization -2147167743 {0} -- Inviting user is not in the inviting organization -- {1}
IsNotLiveToSendInvitation -2147176439 This functionality is not supported, its only available for Live solution.
IsvAborted -2147220891 ISV code aborted the operation.
IsvExtensionsPrivilegeNotPresent -2147188695 To import ISV.Config, your user account must be associated with a security role that includes the ISV Extensions privilege.
JobNameIsEmptyOrNull -2147187625 Job Name can not be null or empty.
LeadAlreadyInClosedState -2147220199 The lead is already closed.
LeadAlreadyInOpenState -2147220200 The lead is already in the open state.
LicenseNotEnoughToActivate -2147209452 There are not enough licenses available for the number of users being activated.
LicenseRegistrationExpired -2147204771 The registration period for Microsoft Dynamics CRM has expired.
LicenseTampered -2147204769 The licensing for this installation of Microsoft Dynamics CRM has been tampered with. The system is unusable. Please contact Microsoft Product Support Services.
LicenseTrialExpired -2147204772 The trial installation of Microsoft Dynamics CRM has expired.
LicenseUpgradePathNotAllowed -2147167673 Cannot upgrade to specified license type.
LiveAdminUnknownCommand -2147167687 Unknown administration command {0}
LiveAdminUnknownObject -2147167688 Unknown administration target {0}
LivePlatformEmailInvalidBody -2147175132 The \"Body\" parameter is blank or null
LivePlatformEmailInvalidFrom -2147175134 The \"From\" parameter is blank or null
LivePlatformEmailInvalidSubject -2147175133 The \"Subject\" parameter is blank or null
LivePlatformEmailInvalidTo -2147175135 The \"To\" parameter is blank or null
LivePlatformGeneralEmailError -2147109600 An Email Error Occurred
LongParseRow -2147220622 The row is too long to import
LookupNotFound -2147220653 The lookup reference could not be resolved
LowQuantityGreaterThanHighQuantity -2147206399 Low quantity should be less than high quantity.
LowQuantityLessThanZero -2147206400 Low quantity should be greater than zero.
MappingExistsForTargetAttribute -2147220674 This attribute is mapped more than once. Remove any duplicate mappings, and then import this data map again.
MaxMatchCodeLengthExceeded -2147187671 The rule condition cannot be created or updated because it would cause the matchcode length to exceed the maximum limit.
MergeActiveQuoteError -2147200254 Merge cannot be performed on sub-entity that has active quote.
MergeCyclicalParentingError -2147200256 Merge could create cyclical parenting.
MergeDifferentlyParentedWarning -2147200234 Merge warning: sub-entity will be differently parented.
MergeEntitiesIdenticalError -2147200251 Merge cannot be performed on master and sub-entities that are identical.
MergeEntityNotActiveError -2147200252 Merge cannot be performed on entity that is inactive.
MergeLossOfParentingWarning -2147200233 Merge warning: sub-entity might lose parenting
MergeSecurityError -2147200255 Merge is not allowed: caller does not have the privilege or access.
MetadataNoMapping -2147217919 The mapping between specified entities does not exist
MetadataNotFound -2147220918 Metadata not found.
MetadataNotSerializable -2147217917 The given metadata entity is not serializable
MetadataRecordNotDeletable -2147204528 The metadata record being deleted cannot be deleted by the end user
MissingBOWFRules -2147220695 Bulk Operation related workflow rules are missing.
MissingBusinessId -2147220966 The business id is missing or invalid.
MissingColumn -2147176408 The property bag is missing an entry for {0}.
MissingCrmAuthenticationToken -2147204352 CrmAuthenticationToken is missing.
MissingCrmAuthenticationTokenOrganizationName -2147204344 Organization Name must be specified in CrmAuthenticationToken.
MissingOpportunityId -2147206379 The opportunity id is missing or invalid.
MissingOrganizationFriendlyName -2147176438 Cannot install CRM without an organization friendly name.
MissingOrganizationUniqueName -2147176437 Cannot install CRM without an organization unique name.
MissingOwner -2147220971 Item does not have an owner.
MissingParameter -2147220705 A required parameter is missing for the Bulk Operation
MissingParameterToMethod -2147176415 Missing parameter {0} to method {1}
MissingParameterToStoredProcedure -2147172352 Missing parameter to stored procedure:  {0}
MissingPriceLevelId -2147206382 The price level id is missing.
MissingProductId -2147206383 The product id is missing.
MissingQueryType -2147220939 The query type is missing.
MissingRecipient -2147207923 The fax must have a recipient before it can be sent.
MissingTeamName -2147214069 The team name was unexpectedly missing.
MissingUomId -2147206387 The unit id is missing.
MissingUomScheduleId -2147206390 The unit schedule id is missing.
MissingUserId -2147220965 The user id or the team id is missing.
MoneySizeExceeded -2147220713 Supplied value exceeded the MIN/MAX value of Money Type field.
MoveBothWebStoreToPrimary -2147167692 Move operation would put both instances on the same server:  Database = {0}  Old Primary = {1}  Old Secondary = {2}  New Secondary = {3}
MoveBothWebStoreToSecondary -2147167691 Move operation would put both instances on the same server:  Database = {0}  Old Primary = {1}  Old Secondary = {2}  New Secondary = {3}
MoveOrganizationFailedNotDisabled -2147167690 Move operation failed because organization {0} is not disabled
MultipleChildPicklist -2147220912 Crm Internal Exception: Picklists with more than one childAttribute are not supported.
MultipleFilesFound -2147187655 The attachment file name is not unique.
MultipleOrganizationsNotAllowed -2147214027 Only one organization and one root business are allowed.
MultipleParentsNotSupported -2147192825 An entity can have only one parental relationship
MultipleRelationshipsNotSupported -2147188224 Multiple relationships are not supported
NavPaneNotCustomizable -2147204311 The nav pane properties for this relationship are not customizable
NavPaneOrderValueNotAllowed -2147204313 The provided nav pane order value is not allowed
NewStatusHasInvalidState -2147204318 The state value that was provided for this new status option does not exist.
NewStatusRequiresAssociatedState -2147204319 The new status option must have an associated state value.
NoAdditionalLanguageProvisioned -2147204716 There is no language provisioned other than the base language for this organization.
NoAttributesForEntityCreate -2147192812 No attributes for Create Entity action.
NoDialNumber -2147207921 There is no fax number specified on the fax or for the recipient.
NoHeaderColumnFound -2147220632 A column heading is missing.
NoLanguageProvisioned -2147204711 There is no language provisioned for this organization.
NoLicenseInConfigDB -2147167679 No license exists in MSCRM_CONFIG database.
NoMoreCustomOptionValuesExist -2147204321 All available custom option values have been used.
NoncompliantXml -2147187675 The input XML does not comply with the XML schema.
NonMappableEntity -2147196416 NonMappableEntity Error Occurred
NoOutputTransformationParameterMappingFound -2147220604 There is no output transformation parameter mapping defined. A transformation mapping must have atleast one output transformation parameter mapping.
NoPrivilegeToPublishWorkflow -2147201002 User does not have sufficient privileges to publish workflows.
NoPublishedDuplicateDetectionRules -2147187658 There are no published duplicate detection rules in the system. To run duplicate detection, you must create and publish one or more rules.
NotAWellFormedXml -2147187674 The input XML is not well-formed XML.
NotImplemented -2147220967 The requested functionality is not yet implemented.
NotSupported -2147220715 This action is not supported.
NullArticleTemplateFormatXml -2147220232 The article template formatxml cannot be NULL
NullArticleTemplateStructureXml -2147220231 The article template structurexml cannot be NULL
NullArticleXml -2147220233 The article xml cannot be NULL
NullKBArticleTemplateId -2147220230 The kbarticletemplateid cannot be NULL
NumberFormatFailed -2147220903 Failed to produce a formatted numeric value.
ObjectDoesNotExist -2147220969 The specified object was not found.
ObjectNotFoundInAD -2147214038 The object does not exist in active directory.
ObjectNotRelatedToCampaign -2147220722 Specified Object not related to the parent Campaign
OfferingCategoryAndTokenNull -2147176436 Offer category and Billing Token are both missing, but at least one is required.
OfferingIdNotSupported -2147176435 This version does not support search for offering id.
OfflineFilterNestedDateTimeOR -2147187632 You cannot use nested date time conditions within an OR clause in a local data group.
OfflineFilterParentDownloaded -2147187631 You cannot use the Parent Downloaded condition in a local data group.
OnlyDisabledOrganizationCanBeDeleted -2147176401 Can not delete enabled organization. Organization must be disabled before it can be deleted.
OnlyOwnerCanRevoke -2147220957 Only the owner of an object can revoke the owner's access to that object.
OnlyStepInPredefinedStagesCanBeModified -2147204732 Only step in BeforeMainOperationOutsideTransaction and AfterMainOperationOutsideTransaction stages can be modified.
OnlyStepInServerOnlyCanHaveSecureConfiguration -2147204731 Only SdkMessageProcessingStep with ServerOnly supported deployment can have secure configuration.
OnlyStepOutsideTransactionCanCreateCrmService -2147204730 Only SdkMessageProcessingStep in parent pipeline and in stages outside transaction can create CrmService to prevent deadlock.
OnlyWorkflowDefinitionOrTemplateCanBePublished -2147201011 Only workflow definition or draft workflow template can be published.
OnlyWorkflowDefinitionOrTemplateCanBeUnpublished -2147201010 Only workflow definition or workflow template can be unpublished.
OpenCrmDBConnection -2147220930 Db Connection is Open, when it should be Closed.
OperationCanBeCalledOnlyOnce -2147220684 The specified action can be done only one time.
OperationOrganizationNotFullyDisabled -2147167686 The {1} operation failed because organization {0} is not fully disabled yet.  Use FORCE to override
OpportunityAlreadyInOpenState -2147220198 The opportunity is already in the open state.
OpportunityCannotBeClosed -2147220202 The opportunity cannot be closed.
OpportunityIsAlreadyClosed -2147220203 The opportunity is already closed.
OptionReorderArrayIncorrectLength -2147204316 The array of option values that were provided for reordering does not match the number of options for the attribute.
OrganizationDisabled -2147180284 The specified organization is disabled
OrganizationTakenBySomeoneElse -2147176433 The organization {0} is already purchased by another customer.
OrganizationTakenByYou -2147176434 The organization {0} is already purchased by you.
OwnerMappingExistsWithSourceSystemUserName -2147220669 The data map already contains this owner mapping.
OwnerValueNotMapped -2147220639 The owner value is not mapped
ParentBusinessDoesNotExist -2147214045 The parent business Id is invalid.
ParentReadOnly -2147206391 The parent is read only and cannot be edited.
ParentReportLinksToSameNameChild -2147220330 Parent report already links to another report with the same name.
ParentUserDoesNotExist -2147214041 The parent user Id is invalid.
ParseMustBeCalledBeforeTransform -2147220623 Cannot call transform before parse.
ParsingMetadataNotFound -2147220633 Data required to parse the file, such as the data delimiter, field delimiter, or column headings, was not found.
PercentageDiscountCannotHaveCurrency -2147185423 Currency cannot be set when discount type is percentage.
PickListMappingExistsForTargetValue -2147220673 This list value is mapped more than once. Remove any duplicate mappings, and then import this data map again.
PickListMappingExistsWithSourceValue -2147220670 The data map already contains this list value mapping.
PicklistValueNotFound -2147220589 The file specifies a list value that does not exist in Microsoft Dynamics CRM.
PicklistValueNotMapped -2147220640 The list value is not mapped
PicklistValueNotUnique -2147204336 The picklist value already exists.  Picklist values must be unique.
PicklistValueOutOfRange -2147204326 The picklist value is out of the range.
PluginAssemblyMustHavePublicKeyToken -2147204756 Public assembly must have public key token.
PluginDoesNotImplementCorrectInterface -2147180032 The plugin specified does not implement the required interface Microsoft.Crm.Sdk.IPlugin
PresentParentAccountAndParentContact -2147220216 You can either specify a contacts parent contact or its account, but not both.
PreviousOperationNotComplete -2147187612 An operation on which this operation depends did not complete successfully.
PriceLevelNameExists -2147206385 The name already exists.
PriceLevelNoName -2147206386 The name can not be null.
PrincipalPrivilegeDenied -2147220943 Target user does not hold required privileges.
PrivilegeCreateIsDisabledForOrganization -2147220874 Privilege Create is disabled for organization.
PrivilegeDenied -2147220960 The user does not hold the necessary privileges.
ProductDoesNotExist -2147206364 The product does not exist.
ProductInvalidPriceLevelPercentage -2147206388 The pricing percentage must be greater than or equal to zero and less than 100000.
ProductInvalidQuantityDecimal -2147206393 The number of decimal places on the quantity is invalid.
ProductInvalidUnit -2147206380 The specified unit is not valid for this product.
ProductKitLoopBeingCreated -2147206365 Using this product would create a loop in the kit hierarchy.
ProductKitLoopExists -2147206366 Loop exists in the kit hierarchy.
ProductMissingUomSheduleId -2147206381 The unit schedule id of the product is missing.
ProductNoProductNumber -2147206395 The product number can not be null.
ProductProductNumberExists -2147206394 The product number already exists.
PublishedWorkflowOwnershipChange -2147201012 A published workflow can only be assigned to the caller.
PublishingDuplicateViewNotSupported -2147187610 An entity contains two views with the same name. Remove one of the views and try to publish again.
QuantityReadonly -2147206376 Do not modify the Quantity field when you update the primary unit.
QueryBuilderAlias_Does_Not_Exist -2147217142 The specified alias for the given entity in the condition does not exist.
QueryBuilderAttribute_With_Aggregate -2147217145 Attributes can not be returned when aggregate operation is specified.
QueryBuilderAttributeNotFound -2147217122 A required attribute was not specified.
QueryBuilderAttributePairMismatch -2147217135 AttributeFrom and AttributeTo must be either both specified or both omitted.
QueryBuilderBad_Condition -2147217146 Incorrect filter condition or conditions.
QueryBuilderByAttributeMismatch -2147217137 QueryByAttribute must specify a non-empty value array with the same number of elements as in the attributes array.
QueryBuilderByAttributeNonEmpty -2147217136 QueryByAttribute must specify a non-empty attribute array.
QueryBuilderColumnSetVersionMissing -2147217133 The specified columnset version is invalid.
QueryBuilderDeserializeEmptyXml -2147217116 Xml String can't be null.
QueryBuilderDeserializeInvalidAggregate -2147217126 The only valid value for aggregate attribute is 'count'.
QueryBuilderDeserializeInvalidDescending -2147217127 The only valid values for descending attribute are 'true', 'false', '1', and '0'.
QueryBuilderDeserializeInvalidDistinct -2147217131 The only valid values for distinct attribute are 'true', 'false', '1', and '0'.
QueryBuilderDeserializeInvalidLinkType -2147217129 The only valid values for link-type attribute are 'natural', 'inner', and 'outer'.
QueryBuilderDeserializeInvalidMapping -2147217130 The only valid values for mapping are 'logical' or 'internal' which is deprecated.
QueryBuilderDeserializeInvalidNode -2147217124 The element node encountered is invalid.
QueryBuilderDeserializeInvalidUtcOffset -2147217123 The utc-offset attribute is not supported for deserialization.
QueryBuilderDeserializeNoDocElemXml -2147217115 Document Element can't be null.
QueryBuilderElementNotFound -2147217117 A required element was not specified.
QueryBuilderEntitiesDontMatch -2147217112 The entity name specified in fetchxml does not match the entity name specified in the Entity or Query Expression.
QueryBuilderInvalid_Alias -2147217143 Invalid alias for aggregate operation.
QueryBuilderInvalid_Value -2147217144 Invalid value specified for type.
QueryBuilderInvalidColumnSetVersion -2147217134 The specified columnset version is invalid.
QueryBuilderInvalidConditionOperator -2147217120 Unsupported condition operator.
QueryBuilderInvalidFilterType -2147217118 Unsupported filter type. Valid values are 'and', or 'or'.
QueryBuilderInvalidJoinOperator -2147217119 Unsupported join operator.
QueryBuilderInvalidOrderType -2147217121 A valid order type must be set in the order before calling this method.
QueryBuilderInvalidPagingCookie -2147217110 Invalid page number in paging cookie.
QueryBuilderInvalidUpdate -2147217152 An attempt was made to update a non-updateable field.
QueryBuilderLinkNodeForOrderNotFound -2147217114 Converting from Query to EntityExpression failed. Link Node for order was not found.
QueryBuilderMulti_Primary_Key -2147217147 Found an unexpected multiple-column primary key.
QueryBuilderMultipleIntersectEntities -2147217138 More than one intersect entity exists between the two entities specified.
QueryBuilderNo_Primary_Key -2147217148 No primary key was found for the specified entity.
QueryBuilderNoAlias -2147217141 No alias for the given entity in the condition was found.
QueryBuilderNoAttribute -2147217149 The specified attribute does not exist on this entity.
QueryBuilderNoAttrsDistinctConflict -2147217108 The no-attrs tag cannot be used in conjuction with Distinct set to true.
QueryBuilderNoEntity -2147217150 The specified entity was not found.
QueryBuilderPagingOrderBy -2147217111 Order by columns do not match those in paging cookie.
QueryBuilderPrimaryKeyExpected -2147217107 The Primary Key is expected when Distinct is set to true.
QueryBuilderReportView_Does_Not_Exist -2147217139 A report view does not exist for the specified entity.
QueryBuilderSerialzeLinkTopCriteria -2147217132 Fetch does not support where clause with conditions from linkentity.
QueryBuilderTopCountGreaterThanZero -2147217113 Converting from EntityExpression to Query failed. Top.Count must be equal to zero.
QueryBuilderUnexpected -2147217151 An unexpected error occurred.
QueryBuilderValue_GreaterThanZero -2147217140 A value greater than zero must be specified.
QuoteAndSalesOrderCurrencyNotEqual -2147185426 The currency of the record does not match the currency of the price list.
ReadOnlyUserNotSupported -2147214016 The read-only access mode is not supported
RecordAndOpportunityCurrencyNotEqual -2147185425 The currency of the record does not match the currency of the price list.
RecordAndPricelistCurrencyNotEqual -2147185418 The currency of the record does not match the currency of the price list.
RefEntityRelationshipRoleRequired -2147187600 The entity relationship role of the referencing entity is required when creating a new one-to-many entity relationship.
ReferencedEntityHasLogicalPrimaryNameField -2147204306 This entity has a primary field that is logical and therefore cannot be the referenced entity in a one-to-many relationship
ReferencedEntityMustHaveLookupView -2147204297 Referenced entities of a relationship must have a lookup view
ReferencingEntityMustHaveAssociationView -2147204296 Referencing entities of a relationship must have an association view
ReflexiveEntityParentOrChildDoesNotExist -2147220600 Either the parent or child entity does not exist
RelationshipIsNotCustomRelationship -2147192822 The specified relationship is not a custom relationship
RelationshipNameLengthExceedsLimit -2147188694 Relationship name cannot be more than 50 characters long.
RelationshipRoleMismatch -2147187609 The relationship role name {0} does not match either expected entity name of {1} or {2}.
RelationshipRoleNodeNumberInvalid -2147187607 There must be two entity relationship role nodes when creating a new many-to-many entity relationship.
ReportDoesNotExist -2147220327 Report does not exist.
ReportFileTooBig -2147188073 The file is too large and cannot be uploaded. Please reduce the size of the file and try again.
ReportFileZeroLength -2147188074 You have uploaded an empty file.  Please select a new file and try again.
ReportLoopBeingCreated -2147220328 Creating this parental association would create a loop in Reports hierarchy.
ReportLoopExists -2147220329 Loop exists in the reports hierarchy.
ReportNotAvailable -2147188071 Report not available
ReportRenderError -2147220332 An error occurred during report rendering.
ReportServerInvalidUrl -2147187967 Cannot contact report server from given URL
ReportServerNoPrivilege -2147187966 Not enough privilege to configure report server
ReportServerSP2HotFixNotApplied -2147187959 Report server SP2 Workgroup does not have the hotfix for role creation
ReportServerUnknownException -2147187968 Unknown exception thrown by report server
ReportServerVersionLow -2147187965 Report server does not meet the minimal version requirement
ReportTypeBlocked -2147188075 The report is not a valid type.  It cannot be uploaded or downloaded.
ReportUploadDisabled -2147188076 Reporting Services reports cannot be uploaded. If you want to create a new report, please use the Report Wizard.
RequestIsNotAuthenticated -2147204350 Request is not authenticated.
RequiredColumnsNotFoundInImportFile -2147220605 One or more source columns used in the transformation do not exist in the source file.
RequiredFieldMissing -2147220992 Required field missing.
RestrictInheritedRole -2147204782 Inherited roles cannot be modified.
RoleAlreadyExists -2147216381 A role with the specified name already exists.
RouteTypeUnsupported -2147220247 The route type is unsupported
RoutingNotAllowed -2147220249 This object type can not be routed.
RowGuidIsNotValidName -2147192831 rowguid is a reserved name and cannot be used as an identifier
RuleAlreadyPublishing -2147187660 The selected duplicate detection rule is already being published.
RuleNotFound -2147187661 No rules were found that match the criteria.
RulesInInconsistentStateFound -2147187677 One or more rules cannot be unpublished, either because they are in the process of being published, or are in a state where they cannot be unpublished.
SalesOrderAndInvoiceCurrencyNotEqual -2147185427 The currency of the record does not match the currency of the price list.
SalesPeopleDuplicateCalendarNotAllowed -2147207165 Fiscal calendar already exists for this salesperson/year
SalesPeopleEmptyEffectiveDate -2147207167 Fiscal calendar effective date cannot be empty
SalesPeopleEmptySalesPerson -2147207168 Parent salesperson cannot be empty
SalesPeopleManagerNotAllowed -2147207163 Territory manager cannot belong to other territory
SavedQueryIsNotCustomizable -2147192809 The specified view is not customizable
ScaleGroupDisabled -2147180281 The specified scalegroup is disabled. Access to organizations in this scalegroup are not allowed.
SdkCorrelationTokenDepthTooHigh -2147204734 This workflow job was canceled because the workflow that started it included an infinite loop. Correct the workflow logic and try again. For information about workflow logic, see Help.
SdkCustomProcessingStepIsNotAllowed -2147204729 Custom SdkMessageProcessingStep is not allowed on the specified message and entity.
SdkEntityDoesNotSupportMessage -2147219456 The method being invoked does not support provided entity type.
SdkEntityOfflineQueuePlaybackIsNotAllowed -2147204728 Entity '{0}' is not allowed in offline queue playback.
SdkInvalidMessagePropertyName -2147204757 Message property name '{0}' is not valid on message {1}.
SdkMessageDoesNotSupportImageRegistration -2147204727 Message '{0}' does not support image registration.
SdkMessageNotSupportedOnClient -2147204735 The message requested is not supported on the client.
SdkMessageNotSupportedOnServer -2147204736 The message requested is not supported on the server.
SdkNotEnoughPrivilegeToSetCallerOriginToken -2147204343 Caller does not have enough privilege to set CallerOriginToken to the specified value.
ServiceInstantiationFailed -2147220924 Instantiation of an Entity failed.
SessionTokenUnavailable -2147220909 Session token is not available unless there is a transaction in place.
SingletonMappingFoundForArrayParameter -2147220610 A single transformation parameter mapping is defined for an array parameter.
SnapshotReportNotReady -2147220343 The selected report is not ready for viewing. The report is still being created or a report snapshot is not available.
SourceEntityMappedToMultipleTargets -2147220675 This source entity is mapped to more than one Microsoft Dynamics CRM entity. Remove any duplicate mappings, and then import this data map again.
SqlErrorInStoredProcedure -2147172351 SQL error {0} occurred in stored procedure {1}
SrsDataConnectorNotInstalled -2147220334 MSCRM Data Connector Not Installed
StoredProcedureContext -2147172350 CRM error {0} in {1}:{2}
StringAttributeIndexError -2147167598 One of the attributes of the selected entity is a part of database index and so it cannot be greater than 900 bytes.
StringLengthTooLong -2147204303 A validation error occurred. A string value provided is too long.
SubjectDoesNotExist -2147205630 Subject does not exist.
SubjectLoopBeingCreated -2147205631 Creating this parental association would create a loop in Subjects hierarchy.
SubjectLoopExists -2147205632 Loop exists in the subjects hierarchy.
SubReportDoesNotExist -2147220333 Subreport does not exist.
SupportLogOnExpired -2147180280 Support login is expired
SupportUserCannotBeCreateNorUpdated -2147214015 The support user cannot not be updated
SyncToMsdeFailure -2147187705 Failed to start or connect to the offline mode MSDE database.
SystemAttributeMap -2147196411 SystemAttributeMap Error Occurred
SystemEntityMap -2147196414 SystemEntityMap Error Occurred
TamperedAuthTicket -2147180283 The ticket specified for authentication has been tampered with or invalidated.
TargetAttributeInvalidForMap -2147220588 This attribute is not valid for mapping.
TargetAttributeNotFound -2147220590 The file specifies an attribute that does not exist in Microsoft Dynamics CRM.
TargetEntityInvalidForMap -2147220587 The file specifies an entity that is not valid for data migration.
TargetEntityNotFound -2147220591 The file specifies an entity that does not exist in Microsoft Dynamics CRM.
TargetEntityNotMapped -2147187616 Target Entity Name not defined for source:{0} file.
TeamNameTooLong -2147187963 The specified name for the team is too long.
TemplateTypeNotSupportedForUnsubscribeAcknowledgement -2147220700 This template type is not supported for unsubscribe acknowledgement.
TooManyRecipients -2147207922 Sending to multiple recipients is not supported.
TransactionAborted -2147220907 Transaction Aborted.
TransactionNotCommited -2147220910 Transaction not comitted.
TransactionNotStarted -2147220911 Transaction not started.
TransformationResumeNotSupported -2147187613 The resume/retry of Transformation job of Import is not supported.
TransformMustBeCalledBeforeImport -2147220683 Cannot call import before transform.
UIDataMissingInWorkflow -2147187599 The workflow does not contain UIData.
UnableToLoadPluginAssembly -2147204719 Unable to load Plug-in assembly.
UnableToLoadPluginType -2147204720 Unable to load Plug-in type.
UnableToLoadTransformationAssembly -2147220616 Unable to load the transformation assembly.
UnableToLoadTransformationType -2147220615 Unable to load the transformation type.
UnableToLogOnUserFromUserNameAndPassword -2147204335 The specified user name and password can not logon.
UnableToSendEmail -2147176427 Some Internal error occurred in sending invitation, Please try again later
UnauthorizedAccess -2147220873 Attempted to perform an unauthorized operation.
UnExpected -2147220970 An unexpected error occurred.
UnexpectedErrorInMailMerge -2147220688 There was an unexpected error during mail merge.
UnitDoesNotExist -2147206373 The unit does not exist.
UnitLoopBeingCreated -2147206374 Using this base unit would create a loop in the unit hierarchy.
UnitLoopExists -2147206375 Loop exists in the unit hierarchy.
UnitNoName -2147206362 The unit name cannot be null.
UnitNotInSchedule -2147206378 The unit does not exist in the specified unit schedule.
unManagedchildentityisnotchild -2147220250 The child entity supplied is not a child.
unManagedcihldofconditionforoffilefilters -2147220311 Child-of condition is only allowed on offline filters.
unManagedemptyprocessliteralcondition -2147220304 No data specified for ProcessLiteralCondition.
unManagedentityisnotintersect -2147220310 The entity is not an intersect entity.
unManagederroraddingfiltertoqueryplan -2147220278 An error occurred adding a filter to the query plan.
unManagederrorprocessingfilternodes -2147220284 An unexpected error occurred processing the filter nodes.
unManagedfieldnotvalidatedbyplatform -2147220306 A field was not validated by the platform.
unManagedfilterindexoutofrange -2147220309 The filter index is out of range.
unManagedIdsAccessDenied -2147187962 Not enough privilege to access the Microsoft CRM object or perform the requested operation.
unManagedidsaccounthaschildopportunities -2147220207 The Account has child opportunities.
unManagedidsactivitydurationdoesnotmatch -2147207926 Activity duration does not match start/end time
unManagedidsactivityinvalidduration -2147207927 Invalid activity duration
unManagedidsactivityinvalidobjecttype -2147207933 Activity regarding object type is invalid
unManagedidsactivityinvalidpartyobjecttype -2147207931 Activity party object type is invalid
unManagedidsactivityinvalidregardingobject -2147207929 Invalid activity regarding object, it probably does not exist
unManagedidsactivityinvalidstate -2147207936 Invalid activity state
unManagedidsactivityinvalidtimeformat -2147207928 Invalid activity time, check format
unManagedidsactivityinvalidtype -2147207935 Invalid activity type code
unManagedidsactivitynotroutable -2147207925 This type of activity is not routable
unManagedidsactivityobjectidortypemissing -2147207934 Activity regarding object Id or type is missing
unManagedidsactivitypartyobjectidortypemissing -2147207932 Activity party object Id or type is missing
unManagedidsanonymousenabled -2147220954 The logged-in user was not found in the Active Directory.
unManagedidsarticletemplatecontainsarticles -2147205627 Cannot change article template because there are knowledge base articles using it.
unManagedidsarticletemplateisnotactive -2147205625 KB article template is inactive.
unManagedidsattachmentcannotcreatetempfile -2147202555 Cannot create temporary attachment file.
unManagedidsattachmentcannotgetfilesize -2147202559 Cannot get temporary attachment file size.
unManagedidsattachmentcannotopentempfile -2147202560 Cannot open temporary attachment file.